ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ    i

ΠΡΟΛΟΓΟΣ    v

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    vii

ΣΥΜΒΟΛΑ / ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ    xii

ΘΕΩΡΙΑ    1

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εισαγωγή    3
1.1 Σύνδεση Μετάδοσης Θερμότητας και Λοιπών Επιστημών    3
1.2 Στοιχεία Θερμοδυναμικής, Μετάδοσης Θερμότητας και Μηχανικής Ρευστών    4
1.2.1 Θερμοδυναμικά Συστήματα    4
1.2.2 Θερμοδυναμικές Ιδιότητες και Καταστάσεις    5
1.2.3 Ενέργεια    5
1.2.4 Μηδενικός Θερμοδυναμικός Νόμος    7
1.2.5 Έργο    8
1.2.6 Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για Κλειστά Συστήματα    9
1.2.7 Ιδανικό (Τέλειο) Αέριο    10
1.2.8 Ενθαλπία    11
1.2.9 Ειδικές Θερμότητες Ιδανικών Αεριών    11
1.2.10 Αρχή Διατήρησης της Μάζας    14
1.2.11 Ολική Θερμοδυναμική Ενέργεια Ρέοντος Ρευστού    14
1.2.12 Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για Ανοικτά Συστήματα Σταθεροποιημένης Ροής    15
1.2.13 Μεταβολές Μόνιμης Ροής    16
1.2.14 Έργο Ογκομεταβολής και Τεχνικό Έργο    18
1.2.15 Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος    18
1.2.16 Ιδανικός Κύκλος Παραγωγής Ψύξης με Συμπίεση    19
1.2.17 Εντροπία – Τρίτος Θερμοδυναμικός Νόμος    20
1.2.18 Ρευστά σε Υψηλές Ταχύτητες (Μ>0.3)    21
1.2.19 Φαινόμενα Συμπιεστότητας    24
1.2.20 Σχέσεις Μεταξύ Στατικών και Ολικών Μεγεθών Συναρτήσει του Αριθμού Mach    25
1.2.21 Ταξινόμηση Ροών    26
1.2.22 Ιξώδες    28
1.2.23 Οριακό ή Υδροδυναμικό Στρώμα Ταχύτητας    30
1.2.23.1 Οριακό Στρώμα Ταχύτητας Εξωτερικής Ροής    30
1.2.23.2 Οριακό Στρώμα Ταχύτητας Εσωτερικής Ροής    32
1.2.24 Σχέσεις Οριακού Στρώματος    35
1.2.25 Οπισθέλκουσα Τριβής και Πίεσης    40
1.2.26 Ροή Γύρω από Κυλίνδρους και Σφαίρες    42
1.2.27 Αρχή του Αρχιμήδη και Συντελεστής Διαστολής Όγκου    47
1.2.28 Κλιματισμός    48
1.2.29 Καθαρή Ουσία    49
1.2.30 Διεργασίες Αλλαγής Φάσης    49
1.2.31 Διαγραμματική Απεικόνιση Διεργασιών Αλλαγής Φάσης    52
1.2.32 Διεργασίες Έργου    53
1.2.33 Ενθαλπία και Εντροπία Μίγματος Νερού/Ατμού    55
1.3 Τρόποι / Μηχανισμοί Μετάδοσης Θερμότητας    56
1.3.1 Αγωγή    57
1.3.2 Συναγωγή    62
1.3.3 Ακτινοβολία    65
1.3.4 Συνδυασμένη Μετάδοσης Θερμότητας    69
1.4 Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητας    71

2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αγωγή. Γενικές Έννοιες    74
2.1 Εισαγωγή    74
2.2 Μονοδιάστατη Αγωγή    76
2.2.1 Αγωγή σε Επίπεδο Μεγάλων Διαστάσεων    76
2.2.2 Αγωγή σε Κύλινδρο Μεγάλου Μήκους    77
2.2.3 Αγωγή σε Σφαίρα    79
2.2.4 Συνοπτική Σχέση Μονοδιάστατης Αγωγής    80
2.2.5 Κωνική Διατομή    80
2.3 Πολυδιάστατη Αγωγή    81
2.3.1 Αγωγή στο Τρισορθογώνιο Σύστημα Συντεταγμένων    82
2.3.2 Αγωγή στο Κυλινδρικό και Σφαιρικό Σύστημα Συντεταγμένων    84
2.4 Οριακές Συνθήκες και Επίλυση Προβλημάτων Μονοδιάστατης Μόνιμης Αγωγής    85
2.4.1 Χωρικές ή Συνοριακές Συνθήκες    86
2.4.2 Χρονικές Συνθήκες    90
2.5 Εσωτερικές Πηγές και Καταβόθρες Θερμότητας    90

3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μόνιμη Θερμική Αγωγή    94
3.1 Εισαγωγή    94
3.2 Μοντέλο Θερμικών Αντιστάσεων    95
3.2.1 Θερμική Αγωγή σε Επίπεδα Τοιχώματα    97
3.2.2 Θερμική Αγωγή σε Κυλίνδρους και Σφαίρες    101
3.3 Θερμική Αντίστασης Διεπιφάνειας    103
3.4 Αντίσταση Αποθέσεων    105
3.5 Κρίσιμη Ακτίνα Κυλίνδρου και Σφαίρας    105
3.6 Εκτεινόμενες Επιφάνειες – Πτερύγια    108
3.6.1 Εξίσωση Πτερυγίου    109
3.6.1.1 Πτερύγια Σταθερής Εγκάρσιας Διατομής    110
3.6.1.2 Πτερύγια Μεταβλητής Διατομής    115
3.6.2 Θερμική Συμπεριφορά Πτερυγίου    116
3.6.2.1 Απόδοση Πτερυγίου    116
3.6.2.2 Αποτελεσματικότητα Πτερυγίου    119
3.6.2.3 Αντίσταση    120
3.6.2.4 Βέλτιστο Μήκος Πτερυγίου    121
3.6.2.5 Συστοιχία Πτερυγίων    122
3.7 Αγωγή Μεταξύ Σωμάτων (Συντελεστής Μορφής Αγωγής)    124

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μη Μόνιμη Θερμική Αγωγή    128
4.1 Εισαγωγή    128
4.2 Ανάλυση Συστήματος Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας    129
4.3 Μη Μόνιμη Θερμική Αγωγή σε Επίπεδο, Κύλινδρο και Σφαίρα    132
4.4 Μη Μόνιμη Θερμική Αγωγή σε Ημιάπειρο Σώμα    139
4.5 Μη Μόνιμη Πολυδιάστατη Θερμική Αγωγή    143
4.6 Επαφή Δύο Ημιάπειρων Επιπέδων    146

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συναγωγή. Γενικές Έννοιες    147
5.1 Εισαγωγή    147
5.2 Αριθμός Nusselt    148
5.3 Θερμικό Οριακό Στρώμα – Αριθμός Prandtl    149
5.4 Επίλυση των Σχέσεων της Συναγωγής για μία Επίπεδη Πλάκα    150
5.5 Ομοιότητα - Διαστατική Ανάλυση    156
5.6 Μέθοδοι Προσδιορισμού των Συντελεστών Μετάδοσης Θερμότητας με Συναγωγή    158

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξαναγκασμένη Συναγωγή σε Εξωτερικές Ροές    162
6.1 Εισαγωγή    162
6.2 Παράλληλη Ροή Πάνω Από Επίπεδες Πλάκες    162
6.2.1 Συντελεστής Τριβής    163
6.2.2 Συντελεστής Μετάδοσης Θερμότητας    164
6.2.3 Επίπεδη Πλάκα με Μη Θερμαινόμενο Αρχικό Μήκος    167
6.2.4 Ομοιόμορφη Ροή Θερμότητας    168
6.3 Συντελεστής Μετάδοσης Θερμότητας σε Ροές Γύρω από Κυλίνδρους και Σφαίρες    168
6.4 Ροή Ανάμεσα από Δέσμη Σωλήνων    171
6.5 Συναγωγή σε Ροή Υψηλής Ταχύτητας, Παράλληλα σε Επίπεδη Πλάκα    177
6.6 Μεθοδολογία Εφαρμογής των Προτεινόμενων Σχέσεων    177

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξαναγκασμένη Συναγωγή σε Εσωτερικές Ροές    180
7.1 Εισαγωγή    180
7.2 Θερμικό Οριακό Στρώμα    181
7.3 Θερμική Ανάλυση    184
7.3.1 Σταθερή Επιφανειακή Ροή Θερμότητας    185
7.3.2 Σταθερή Επιφανειακή Θερμοκρασία    186
7.4 Στρωτή Ροή στο Εσωτερικό Σωλήνων    188
7.4.1 Πτώση Πίεσης    191
7.4.2 Κατανομή Θερμοκρασίας    192
7.4.3 Σταθερή Επιφανειακή Ροή Θερμότητας    193
7.4.4 Σταθερή Επιφανειακή Θερμοκρασία    194
7.4.5 Στρωτή Ροή σε Μη Κυκλικούς Σωλήνες    194
7.4.6 Ανάπτυξη Στρωτής Ροής στην Περιοχή Εισόδου    195
7.5 Τυρβώδης Ροές στο Εσωτερικό Σωλήνων    197
7.5.1 Υγρά Μέταλλα    198
7.5.2 Τραχείες Επιφάνειες    199
7.5.3 Ανάπτυξη Τυρβώδους Ροής στην Περιοχή Εισόδου    201
7.5.4 Τυρβώδης Ροή σε Μη Κυκλικούς Αγωγούς    201
7.5.5 Ροή Μέσα σε Δακτυλιοειδές Διάκενο Ομοαξονικών Σωλήνων    202
7.6 Σύνοψη Προτεινόμενων Σχέσεων    203

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φυσική Συναγωγή     205
8.1 Εισαγωγή    205
8.2 Σχέσεις Κίνησης και ο Αριθμός Grashof    206
8.3 Φυσική Συναγωγή Πάνω από Επιφάνειες    210
8.3.1 Κατακόρυφες Πλάκες (θs=σταθερό)    211
8.3.2 Κατακόρυφες Πλάκες (qs=σταθερό)    211
8.3.3 Κατακόρυφοι Κύλινδροι    212
8.3.4 Κεκλιμένες Πλάκες    212
8.3.5 Οριζόντιες Πλάκες    213
8.3.6 Οριζόντιοι Κύλινδροι και Σφαίρες    213
8.4 Φυσική Συναγωγή σε Κλειστούς Χώρους    214
8.4.1 Ενεργός Θερμική Αγωγιμότητα    215
8.4.2 Οριζόντιος Ορθογώνιος Κλειστός Χώρος    216
8.4.3 Κεκλιμένος Ορθογώνιος Κλειστός Χώρος    217
8.4.4 Κατακόρυφος Ορθογώνιος Κλειστός Χώρος    217
8.4.5 Κλειστός Χώρος Ανάμεσα σε Ομoαξονικούς Κυλίνδρους    218
8.4.6 Κλειστός Χώρος Ανάμεσα σε Ομόκεντρες Σφαίρες    219
8.5 Συνδυασμός Φυσικής Συναγωγής και Ακτινοβολίας    219
8.6 Συνδυασμός Φυσικής και Εξαναγκασμένης Συναγωγής    220
8.7 Ισοδύναμος Αριθμός Reynolds    222

9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μετάδοση θερμότητας στις Διεργασίες Αλλαγής Φάσης    223
9.1 Εισαγωγή    223
9.2 Βρασμός Στάσιμου Υγρού    224
9.2.1 Βρασμός με Φυσική Συναγωγή (περιοχή σημείων 0-1 της καμπύλης βρασμού)    225
9.2.2 Βρασμός με Πυρογέννεση (περιοχή σημείων 1-3 της καμπύλης βρασμού)    226
9.2.3 Βρασμός Μεταβατικής Κατάστασης (περιοχή σημείων 3-4 της καμπύλης βρασμού)    230
9.2.4 Βρασμός Film (περιοχή 4-5 της καμπύλης βρασμού)    231
9.2.5 Ενίσχυση της Μετάδοσης Θερμότητας Στάσιμου Υγρού    232
9.3 Βρασμός Ρέοντος Υγρού    232
9.4 Μετάδοση Θερμότητας κατά τη Συμπύκνωση    234
9.5 Συμπύκνωση σε Film    235
9.5.1 Καταστάσεις Ροής    237
9.5.1.2 Συμπύκνωση Film σε Κατακόρυφη Επιφάνεια - Αναλυτική Λύση    238
9.5.1.2 Συμπύκνωση Film σε Κεκλιμένες Πλάκες    243
9.5.1.3 Συμπύκνωση Film στο Εξωτερικό Κατακόρυφων Σωλήνων    244
9.5.1.4 Συμπύκνωση Film στο Εξωτερικό Οριζόντιου Σωλήνα και Σφαίρας    245
9.5.1.5 Συστοιχίες Οριζόντιων Σωλήνων    245
9.5.1.6 Συμπύκνωση Φιλμ στο Εσωτερικό Οριζόντιων Σωλήνων    246
9.6 Συμπύκνωση σε Σταγόνες    247
9.7 Μετάδοση Θερμότητας σε Συμπύκνωση Ατμού και Παρουσία μη Συμπυκνούμενων Αερίων    248

10ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ακτινοβολία. Γενικές Έννοιες    249
10.1 Εισαγωγή    249
10.2 Ακτινοβολία Μέλανος Σώματος    252
10.3 Ένταση Ακτινοβολίας    256
10.4 Ιδιότητες Ακτινοβολίας    261
10.4.1 Ικανότητας Εκπομπής    261
10.4.2 Αποροφητικότητα, Αντανακλαστικότητα, Διαπερατότητα    264
10.4.3 Νόμος Kirchhoff    267
10.5 Ηλιακή Ακτινοβολία    268

11ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερμική Ακτινοβολία μεταξύ Επιφανειών    271
11.1 Εισαγωγή    271
11.2 Ο Συντελεστής Μορφής    271
11.3 Κανόνες Χρήσης του Συντελεστή Μορφής    276
11.4 Η Μέθοδος του Hottel    278
11.5 Μετάδοση Θερμότητας με Ακτινοβολία μεταξύ Μελανών Επιφανειών    279
11.6 Μετάδοση Θερμότητας με Ακτινοβολία μεταξύ Φαιών Επιφανειών    279
11.7 Το Ηλεκτρικό Ανάλογο    280
11.8 Επανακτινοβολούσες Επιφάνειες    280
11.9 Γενίκευση του Ηλεκτρικού Αναλόγου    281
11.10 Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Ακτινοβολίας    282
11.10.1 Μέθοδος Δικτύου σε Περιβλήματα Δύο Επιφανειών    283
11.10.2 Μέθοδος Δικτύου σε Περιβλήματα Τριών Επιφανειών    284
11.11 Ασπίδες Ακτινοβολίας και η Επίδραση της Ακτινοβολίας    285
11.12 Θερμική Ακτινοβολία Αερίων    287
11.12.1 Συμπεριφορά των Αερίων στη Θερμική Ακτινοβολία    287
11.12.2 Ικανότητα Εκπομπής και Απορροφητικότητα Αερίων και Αερίων Μιγμάτων    289

12ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στοιχεία Εφαρμοσμένης Αντοχής Υλικών    293
12.1 Δομικά Στοιχεία Συσκευών    293
12.2 Στοιχειώδη Κελύφη    293
12.3 Πλάκες    299
12.3.1 Μονοδιάστατη Κάμψη Λεπτής Πλάκας    299
12.3.2 Διδιάστατη Κάμψη Λεπτής Πλάκας    300
12.3.3 Κάμψη Πλακών σε Γενική Περίπτωση    302
12.3.4 Κάμψη Ορθογωνίων Πλακών    308
12.4 Κυκλικές Πλάκες    310
12.4.1 Κάμψη Συμμετρικά Φορτισμένων Πλακών    310
12.4.2 Ομοιόμορφα Κατανεμημένο Φορτίο    312
12.4.3 Πλάκα με Κεντρικό Άνοιγμα    316
12.4.4 Κυκλική Πλάκα με Κεντρικό Φορτίο    319
12.4.5 Πλάκα με Σημειακό Κεντρικό Φορτίο    322
12.5 Λεπτοί Δακτύλιοι    324
12.5.1 Ορθογώνιος Δακτύλιος    324
12.5.2 Κυκλικός Δακτύλιος με Δύο Άξονες Συμμετρίας    325
12.5.3 Ελαστική Ευστάθεια Λεπτού Δακτυλίου    327

13ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δεξαμενές - Δοχεία  Πίεσης    332
13.1 Εισαγωγή    332
13.2 Ορθογώνιες Δεξαμενές κάτω από Υδροστατική Πίεση    332
13.2.1 Ορθογώνια Δεξαμενή χωρίς Ενίσχυση    333
13.2.2 Ορθογώνια Δεξαμενή με Κατακόρυφη Ενίσχυση    334
13.2.3 Ορθογώνια δεξαμενή με οριζόντια ενίσχυση    335
13.2.4 Ορθογώνια Δεξαμενή με Συνδετικές Ράβδους    336
13.3 Μικρές Κυλινδρικές Δεξαμενές    336
13.4 Μεγάλες κυλινδρικές Δεξαμενές    337
13.5 Δοχεία Πίεσης    339
13.5.1 Σχεδιασμός και Κατασκευή των Δοχείων υπό Πίεση    339
13.5.2 Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικοί και Διεθνής Κανονισμοί    341
13.5.3 Υπολογισμός Δοχείων Πίεσης (Β0)    343
13.5.4 Υπολογισμός Κυλινδρικών και Σφαιρικών Περιβλημάτων Υποκείμενα σε Εσωτερική Πίεση (B1)    347
13.5.5 Υπολογισμός Κωνικών Τοιχωμάτων (Β2)    349
13.5.6 Υπολογισμός Θολωτών Καλυμμάτων (Β3)    351
13.5.7 Υπολογισμός Επίπεδων Καλυμμάτων (Β5)    355
13.5.8 Υπολογισμός Κυλινδρικών Κελυφών Υποκείμενα σε Εξωτερική Πίεση (Β6)    365
13.5.9 Υπολογισμός Κοχλιών (Β7)    370
13.5.10 Υπολογισμός Φλαντζών (Β8)    376
13.5.11 Υπολογισμός ανοιγμάτων (Β9)    385

14ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερμικοί Εναλλάκτες    394
14.1 Εισαγωγή    394
14.2 Τύποι Εναλλακτών Θερμότητας    394
14.3 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Εναλλακτών Θερμότητας    403
14.3.1 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Εναλλακτών Διπλού Σωλήνα    403
14.3.2 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Εναλλακτών Δέσμης Σωλήνων-Κελύφους    403
14.4 Κριτήρια Επιλογής Εναλλακτών    418
14.5 Ολικός Συντελεστής Μετάδοσης Θερμότητας    419
14.6 Συντελεστής  Ρύπανσης    421
14.7 Εναλλάκτης Θερμότητας: Ένα Ανοικτό Θερμοδυναμικό Σύστημα    423
14.8 Λογαριθμική Μέση Θερμοκρασιακή Διαφορά    425
14.9 Πτώση Πίεσης    437
14.10 Υπολογιστική Μελέτη Εναλλακτών    437
14.10.1 Σχεδιαστική Μελέτη Νέου Εναλλάκτη Θερμότητας, (Μέθοδος LMTD)    437
14.10.2 Μονάδες Μετάδοσης Θερμότητας, (NTU)    441
14.10.3 Υπολογισμός Ελέγχου Υφιστάμενου Εναλλάκτη Θερμότητας, (NTU)    450


ΑΣΚΗΣΕΙΣ    451

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εισαγωγή    453
A. Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις*    453
Άσκηση 1.Α.1 *    453
Άσκηση 1.Α.2 **    453
Άσκηση 1.Α.3 *    453
Άσκηση 1.Α.4 *    453
Άσκηση 1.Α.5 **    454
Άσκηση 1.Α.6 **    454
Άσκηση 1.Α.7 *    454
Άσκηση 1.Α.8 **    454
Άσκηση 1.Α.9 *    455
Άσκηση 1.Α.10 *    455
Άσκηση 1.Α.11 **    455
Άσκηση 1.Α.12 *    456
Άσκηση 1.Α.13 *    456
Άσκηση 1.Α.14 **    456
Άσκηση 1.Α.15 *    456
Άσκηση 1.Α.16 *    456
Άσκηση 1.Α.17 *    457
Άσκηση 1.Α.18 *    457
Άσκηση 1.Α.19 *    457
Άσκηση 1.Α.20 *    457
Άσκηση 1.Α.21 *    457
Άσκηση 1.Α.22 *    457
Άσκηση 1.Α.23 *    457
Άσκηση 1.Α.24 *    457
Άσκηση 1.Α.25 **    458
Άσκηση 1.Α.26 *    458
Άσκηση 1.Α.27 *    458
Άσκηση 1.Α.28 *    458
Άσκηση 1.Α.29 **    459
Άσκηση 1.Α.30 **    459
Άσκηση 1.Α.31 *    459
Άσκηση 1.Α.32 ***    459
B. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    460
Γ. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    463
1.2.23 Οριακό ή Υδροδυναμικό Στρώμα Ταχύτητας    463
Άσκηση 1.Γ.1 *    463
1.3.1 Αγωγή    463
Άσκηση 1.Γ.2 *    463
Άσκηση 1.Γ.3 *    463
Άσκηση 1.Γ.4 *    464
Άσκηση 1.Γ.5 *    464
Άσκηση 1.Γ.6 **    465
1.3.2 Συναγωγή    466
Άσκηση 1.Γ.7 *    466
Άσκηση 1.Γ.8 *    466
1.3.3 Ακτινοβολία    467
Άσκηση 1.Γ.9 *    467
Άσκηση 1.Γ.10 *    467
Άσκηση 1.Γ.11 *    467
Άσκηση 1.Γ.12 *    468
1.3.4 Συνδυασμένη Μετάδοσης Θερμότητας    468
Άσκηση 1.Γ.13 **    468
Άσκηση 1.Γ.14 *    469
Άσκηση 1.Γ.15**    470
Δ. Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    470

2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αγωγή. Γενικές Έννοιες    473
2.A Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις    473
Άσκηση 2.Α.1 *    473
Άσκηση 2.Α.2 **    473
Άσκηση 2.Α.3 *    473
Άσκηση 2.Α.4 *    473
Άσκηση 2.Α.5 *    474
Άσκηση 2.Α.6 ***    474
2.B Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    474
2.Γ Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    475
2.4 Οριακές Συνθήκες και Επίλυση Προβλημάτων Μονοδιάστατης Μόνιμης Αγωγής    475
Άσκηση 2.Γ.1 *    476
Άσκηση 2.Γ.2 *    476
Άσκηση 2.Γ.3 ***    476
Άσκηση 2.Γ.4 ***    477
Άσκηση 2.Γ.5 *    478
Άσκηση 2.Γ.6 ***    479
Άσκηση 2.Γ.7 ***    480
2.5 Εσωτερικές Πηγές και Καταβόθρες Θερμότητας    481
Άσκηση 2.Γ.8 *    481
Άσκηση 2.Γ.9 ***    482
Άσκηση 2.Γ.10 ***    482
Άσκηση 2.Γ.11 ***    483
Άσκηση 2.Γ.12 **    484
Άσκηση 2.Γ.13 **    485
Άσκηση 2.Γ.14 **    486
2.Δ Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    487

3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μόνιμη Θερμική Αγωγή    489
3.Α Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις    489
Άσκηση 3.Α.1 *    489
Άσκηση 3.Α.2 *    489
Άσκηση 3.Α.3 *    489
Άσκηση 3.Α.4 **    489
Άσκηση 3.Α.5 *    490
Άσκηση 3.Α.6 *    490
Άσκηση 3.Α.7 **    490
Άσκηση 3.Α.8 ***    491
Άσκηση 3.Α.9 *    491
Άσκηση 3.Α.10 *    491
3.Β Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    491
3.Γ Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    493
3.1 Θερμική Αγωγή σε Επίπεδα Τοιχώματα    493
Άσκηση 3.Γ.1 **    493
Άσκηση 3.Γ.2 **    494
Άσκηση 3.Γ.3 *    495
Άσκηση 3.Γ.4 ***    495
Άσκηση 3.Γ.5 *    496
Άσκηση 3.Γ.6 *    497
Άσκηση 3.Γ.7 *    498
3.2 Θερμική Αγωγή σε Κυλίνδρους και Σφαίρες    498
Άσκηση 3.Γ.8 *    498
Άσκηση 3.Γ.9 ***    499
Άσκηση 3.Γ.10 ***    500
Άσκηση 3.Γ.11 ***    501
3.3 Θερμική Αντίστασης Διεπιφάνειας    502
Άσκηση 3.Γ.12 ***    502
3.4 Κρίσιμη Ακτίνα Κυλίνδρου και Σφαίρας    503
Άσκηση 3.Γ.13 ***    503
Άσκηση 3.Γ.14 ***    504
3.5 Εκτεινόμενες Επιφάνειες – Πτερύγια    507
Άσκηση 3.Γ.15 *    507
Άσκηση 3.Γ.16 *    507
Άσκηση 3.Γ.17 ***    508
3.7 Αγωγή Μεταξύ Σωμάτων (Συντελεστής Μορφής Αγωγής)    509
Άσκηση 3.Γ.18 **    509
Άσκηση 3.Γ.19 *    510
3.Δ Άλυτες Ασκήσεις    511

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μη Μόνιμη Θερμική Αγωγή    515
Α. Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις    515
Άσκηση 4.Α.1 *    515
Άσκηση 4.Α.2 *    515
Άσκηση 4.Α.3 *    515
Άσκηση 4.Α.4 **    515
Άσκηση 4.Α.5 *    515
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    516
Γ. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    516
4.2 Ανάλυση Συστήματος Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας    516
Άσκηση 4.Γ.1 **    516
Άσκηση 4.Γ.2 *    517
Άσκηση 4.Γ.3 **    518
Άσκηση 4.Γ.4 **    519
4.3 Μη Μόνιμη Θερμική Αγωγή σε Επίπεδο, Κύλινδρο και Σφαίρα    519
Άσκηση 4.Γ.5 **    519
Άσκηση 4.Γ.6 **    520
Άσκηση 4.Γ.7 ***    521
Άσκηση 4.Γ.8 ***    523
Άσκηση 4.Γ.9 ***    524
4.4 Μη Μόνιμη Θερμική Αγωγή σε Ημιάπειρο Σώμα    525
Άσκηση 4.Γ.10 *    525
Άσκηση 4.Γ.11 ***    525
4.5 Μη Μόνιμη Πολυδιάστατη Θερμική Αγωγή    526
Άσκηση 4.Γ.12 ***    526
4.6 Επαφή Δύο Ημιάπειρων Επιπέδων    528
Άσκηση 4.Γ.13 *    528
Δ. Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    529

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συναγωγή. Γενικές Έννοιες    533
Α. Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις    533
Άσκηση 5.Α.1 *    533
Άσκηση 5.Α.2 *    533
Άσκηση 5.Α.3 *    533
Άσκηση 5.Α.4 *    533
Άσκηση 5.Α.5 **    533
Άσκηση 5.Α.6 **    534
Άσκηση 5.Α.7 *    534
Άσκηση 5.Α.8 *    534
Άσκηση 5.Α.9 *    534
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    534
Γ. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    535
5.2 Αριθμός Nusselt    535
Άσκηση 5.Γ.1 **    535
5.3 Θερμικό Οριακό Στρώμα – Αριθμός Prandtl    536
5.4 Επίλυση των Σχέσεων της Συναγωγής για μία Επίπεδη Πλάκα    536
Άσκηση 5.Γ.2 *    536
Άσκηση 5.Γ.3 *    536
Άσκηση 5.Γ.4 **    536
Άσκηση 5.Γ.5 ***    537
5.5 Ομοιότητα - Διαστατική ανάλυση    538
Άσκηση 5.Γ.6 **    538
5.6 Μέθοδοι Προσδιορισμού των Συντελεστών  Μετάδοσης Θερμότητας με Συναγωγή    540
Άσκηση 5.Γ.7 **    540
Άσκηση 5.Γ.8 *    540
Δ. Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    541

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξαναγκασμένη Συναγωγή σε Εξωτερικές Ροές    542
Α. Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις    542
Άσκηση 6.Α.1 *    542
Άσκηση 6.Α.2 *    542
Άσκηση 6.Α.3 **    542
Άσκηση 6.Α.4 **    542
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    543
Γ. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    543
6.2 Παράλληλη Ροή Πάνω από Επίπεδες Πλάκες    543
Άσκηση 6.Γ.1 *    543
Άσκηση 6.Γ.2 **    544
Άσκηση 6.Γ.3 **    545
Άσκηση 6.Γ.4 ***    545
6.3 Συντελεστής Μετάδοσης Θερμότητας σε Ροές Γύρω από Κυλίνδρους και Σφαίρες    546
Άσκηση 6.Γ.5 **    546
Άσκηση 6.Γ.6 ***    547
Άσκηση 6.Γ.7 ***    549
Άσκηση 7.Γ.8 **    549
6.4 Ροή Ανάμεσα από Δέσμη Σωλήνων    551
Άσκηση 6.Γ.9 ***    551
Άσκηση 6.Γ.10 ***    552
Δ. Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    553

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξαναγκασμένη Συναγωγή σε Εσωτερικές Ροές    555
Α. Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις    555
Άσκηση 7.Α.1 *    555
Άσκηση 7.Α.2 ***    555
Άσκηση 7.Α.3 *    555
Άσκηση 7.Α.4 **    555
Άσκηση 7.Α.5 **    556
Άσκηση 7.Α.6 *    556
Άσκηση 7.Α.7 *    556
Άσκηση 7.Α.8 **    556
Άσκηση 7.Α.9 *    557
Άσκηση 7.Α.10 *    557
Άσκηση 7.Α.11 **    557
Άσκηση 7.Α.12 **    557
Άσκηση 7.Α.13 *    557
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    558
Γ. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    558
7.3 Θερμική Ανάλυση    558
Άσκηση 7.Γ.1 *    558
7.4 Στρωτή Ροή σε Σωλήνες    559
Άσκηση 7.Γ.2 ***    559
Άσκηση 7.Γ.3 **    561
Άσκηση 7.Γ.4 **    562
7.5 Τυρβώδης Ροές σε Σωλήνες    563
Άσκηση 7.Γ.5 ***    563
Άσκηση 7.Γ.6 ***    564
Β. Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    566

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φυσική Συναγωγή     568
Α. Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις    568
Άσκηση 8.Α.1 *    568
Άσκηση 8.Α.2 **    568
Άσκηση 8.Α.3 *    568
Άσκηση 8.Α.4 *    569
Άσκηση 8.Α.5 **    569
Άσκηση 8.Α.6 *    569
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    569
Γ. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    570
8.3 Φυσική Συναγωγή Πάνω από Επιφάνειες    570
Άσκηση 8.Γ.1 ***    570
Άσκηση 8.Γ.2 ***    571
Άσκηση 8.Γ.3 **    572
Άσκηση 8.Γ.4 *    573
8.4 Φυσική Συναγωγή σε Κλειστούς Χώρους    574
Άσκηση 8.Γ.5 *    574
Άσκηση 8.Γ.6 **    575
8.5 Συνδυασμός Φυσικής Συναγωγής και Ακτινοβολίας    575
Άσκηση 8.Γ.7 **    575
Άσκηση 8.Γ.8 **    576
8.6 Συνδυασμός Φυσικής και Εξαναγκασμένης Συναγωγής    577
Άσκηση 8.Γ.9 *    577
Άσκηση 8.Γ.10 **    578
8.7 Ισοδύναμος Αριθμός Reynolds    579
Άσκηση 8.Γ.11 ***    579
Άσκηση 8.Γ.12 ***    579
Άσκηση 8.Γ.13 ***    580
Άσκηση 8.Γ.14 ***    581
Άσκηση 8.Γ.15 ***    582
Άσκηση 8.Γ.16 ***    584
Άσκηση 8.Γ.17 ***    585
Δ. Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    587

9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μετάδοση θερμότητας στις Διεργασίες Αλλαγής Φάσης    590
Α. Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις    590
Άσκηση 9.Α.1 **    590
Άσκηση 9.Α.2 **    590
Άσκηση 9.Α.3 **    590
Άσκηση 9.Α.4 *    591
Άσκηση 9.Α.5 *    591
Άσκηση 9.Α.6 *    591
Άσκηση 9.Α.7 *    591
Άσκηση 9.Α.8 *    591
Άσκηση 9.Α.9 *    592
Άσκηση 9.Α.10 **    592
Άσκηση 9.Α.11 **    592
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    592
Γ. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    593
9.2.2 Βρασμός με Πυρογέννεση (περιοχή σημείων 2-3 της καμπύλης βρασμού)    593
Άσκηση 9.Γ.1 *    593
Άσκηση 9.Γ.2 *    594
Άσκηση 9.Γ.3 *    594
Άσκηση 9.Γ.4 ***    595
9.2.4 Βρασμός Film (περιοχή 4-5 της καμπύλης βρασμού)    597
Άσκηση 9.Γ.5 **    597
Άσκηση 9.Γ.6 ***    598
9.4 Μετάδοση θερμότητας κατά τη συμπύκνωση    599
9.5.1.1 Συμπύκνωση Film σε Κατακόρυφη Επιφάνεια - Αναλυτική Λύση    599
9.5.1.2 Συμπύκνωση Film σε Κεκλιμένες πλάκες    599
Άσκηση 9.Γ.7 ***    599
9.5.1.3 Συμπύκνωση Film στο Εξωτερικό Κατακόρυφων Σωλήνων    600
Άσκηση 9.Γ.8 ***    600
9.5.1.4 Συμπύκνωση Film στο Εξωτερικό Οριζόντιου Σωλήνα και Σφαίρας    601
9.5.1.5 Συστοιχίες οριζόντιων σωλήνων    601
Άσκηση 9.Γ.9 **    601
9.5.1.6 Συμπύκνωση Φιλμ στο Εσωτερικό Οριζόντιων Σωλήνων    602
Άσκηση 9.Γ.10 ***    602
Άσκηση 9.Γ.11 ***    603
Δ. Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    605

10ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ακτινοβολία. Γενικές Έννοιες    607
Α. Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις    607
Άσκηση 10.Α.1 **    607
Άσκηση 10.Α.2 **    607
Άσκηση 10.Α.3 **    607
Άσκηση 10.Α.4 **    607
Άσκηση 10.Α.5 *    608
Άσκηση 10.Α.6 *    608
Άσκηση 10.Α.7 *    608
Άσκηση 10.Α.8 *    608
Άσκηση 10.Α.9 ***    608
Άσκηση 10.Α.10 *    609
Άσκηση 10.Α.11 *    609
Άσκηση 10.Α.12 *    609
Άσκηση 10.Α.13 *    609
Άσκηση 10.Α.14 **    609
Άσκηση 10.Α.15 *    609
Άσκηση 10.Α.16 ***    610
Άσκηση 10.Α.17 *    610
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    610
Γ. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    611
10.1 Εισαγωγή    611
Άσκηση 10.Γ.1 *    611
10.2 Ακτινοβολία Μέλανος Σώματος    612
Άσκηση 10.Γ.1 **    612
Άσκηση 10.Γ.2 *    612
Άσκηση 10.Γ.3 *    613
Άσκηση 10.Γ.4 **    613
10.3 Ένταση Ακτινοβολίας    614
Άσκηση 10.Γ.4 *    614
Άσκηση 10.Γ.5 *    614
Άσκηση 10.Γ.6*    615
10.4 Ιδιότητες Ακτινοβολίας    615
Άσκηση 10.Γ.7 **    615
Άσκηση 10.Γ.8 **    616
Άσκηση 10.Γ.9 **    616
Άσκηση 10.Γ.10 **    617
Άσκηση 10.Γ.11 **    618
Άσκηση 10.Γ.12 **    618
10.5 Ηλιακή Ακτινοβολία    619
Άσκηση 10.Γ.13 **    619
Άσκηση 10.Γ.14 *    620
Άσκηση 10.Γ.15 **    620
Δ. Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    620

11ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερμική Ακτινοβολία μεταξύ Επιφανειών    622
Α. Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις    622
Άσκηση 11.Α.1 **    622
Άσκηση 11.Α.2 *    622
Άσκηση 10.Α.3 **    622
Άσκηση 11.Α.4 **    622
Άσκηση 11.Α.5 *    623
Άσκηση 11.Α.6 *    623
Άσκηση 11.Α.7 *    623
Άσκηση 11.Α.8 *    623
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    623
Γ. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    624
11.1 Εισαγωγή    624
Άσκηση 11.Γ.1 *    624
11.2 Ο Συντελεστής Μορφής    625
Άσκηση 11.Γ.2 **    625
Άσκηση 11.Γ.3 **    625
Άσκηση 11.Γ.4 **    626
11.3 Κανόνες Χρήσης του Συντελεστή Μορφής    627
Άσκηση 11.Γ.5 **    627
Άσκηση 11.Γ.6 **    627
11.4 Η Μέθοδος του Hottel    628
Άσκηση 11.Γ.7 **    628
11.5 Μετάδοση Θερμότητας με Ακτινοβολία μεταξύ Μελανών Επιφανειών    629
Άσκηση 11.Γ.8 **    629
Άσκηση 11.Γ.9 **    630
11.6 Μετάδοση Θερμότητας με Ακτινοβολία μεταξύ Φαιών Επιφανειών    630
Άσκηση 11.Γ.10 *    630
Άσκηση 11.Γ.11 **    631
11.7 Το Ηλεκτρικό Ανάλογο    631
Άσκηση 11.Γ.12 **    631
11.10.1 Μέθοδος Δικτύου σε Περιβλήματα Δύο Επιφανειών    632
Άσκηση 11.Γ.13 **    632
11.10.2 Μέθοδος Δικτύου σε Περιβλήματα Τριών Επιφανειών    633
Άσκηση 11.Γ.14 ***    633
Άσκηση 11.Γ.15 ***    634
11.11 Ασπίδες Ακτινοβολίας και η Επίδραση της Εκτινοβολίας    635
Άσκηση 11.Γ.16 **    635
Άσκηση 11.Γ.17 **    635
Άσκηση 11.Γ.18 **    636
Άσκηση 11.Γ.19 **    636
Άσκηση 11.Γ.20 **    638
11.12 Θερμική Ακτινοβολία Αερίων    638
Άσκηση 11.Γ.21 ***    638
Άσκηση 11.Γ.22 ***    639
Δ. Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    640

12ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στοιχεία Εφαρμοσμένης Στατικής    642
Γ. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    642
Άσκηση 12.Γ.1 *    642
Άσκηση 12.Γ.2 **    642
Άσκηση 12.Γ.3 **    643
Άσκηση 12.Γ.4 *    644
Άσκηση 12.Γ.5 **    644
Άσκηση 12.Γ.6 *    645
Άσκηση 12.Γ.7 **    645
Άσκηση 12.Γ.8 ***    647
Άσκηση 12.Γ.9 **    649
Άσκηση 12.Γ.10 **    651
Άσκηση 12.Γ.11 ***    652

13ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δεξαμενές - Δοχεία  Πίεσης    654
Β. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    654
Ορθογώνιες Δεξαμενές κάτω από Υδροστατική Πίεση    654
Άσκηση 13.Γ.1 ***    654
Άσκηση 13.Γ.2 ***    655
Άσκηση 13.Γ.3 ***    656
Άσκηση 13.Γ.4 ***    657
Δοχεία Πίεσης    659
Άσκηση 13.Γ.5 ***    659
Άσκηση 13.Γ.6 ***    662
Άσκηση 13.Γ.7 ***    662
Άσκηση 13.Γ.8 ***    665
Άσκηση 13.Γ.9 *    666
Άσκηση 13.Γ.10 ***    666
Άσκηση 13.Γ.11 ***    668
Άσκηση 13.Γ.12 ***    670
Άσκηση 13.Γ.13 *    672
Άσκηση 13.Γ.14 *    673
Άσκηση 13.Γ.15 *    674
Άσκηση 13.Γ.16 **    674
Άσκηση 13.Γ.17 ***    676
Άσκηση 13.Γ.18 ***    682
Άσκηση 13.Γ.19 ***    685
Άσκηση 13.Γ.20 ***    686
Άσκηση 13.Γ.21 **    689
Άσκηση 13.Γ.22 **    690
Άσκηση 13.Γ.23 **    691
Άσκηση 13.Γ.24 ***    692
Άσκηση 13.Γ.25 ***    694
Άσκηση 13.Γ.26 ***    697
Άσκηση 13.Γ.27 **    699
Σωληναγωγοί    700
Άσκηση 13.Γ.28 ***    700
Άσκηση 13.Γ.29 ***    702
Άσκηση 13.Γ.30 ***    706
Άσκηση 13.Γ.31 ***    707
Άσκηση 13.Γ.32 ***    708
Εναλλάκτες-Αντοχή    710
Άσκηση 13.Γ.33 **    710
Άσκηση 13.Γ.34 **    711
Δ. Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    713

14ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερμικοί Εναλλάκτες    715
A. Λυμένες Θεωρητικές Ασκήσεις    715
Άσκηση 14.Α.1 *    715
Άσκηση 14.Α.2 **    715
Άσκηση 14.Α.2 **    715
Άσκηση 14.Α.4 *    715
Άσκηση 14.Α.5 **    715
Άσκηση 14.Α.6 *    716
Άσκηση 14.Α.7 ***    716
Άσκηση 14.Α.8 *    716
Άσκηση 14.Α.9 *    716
Άσκηση 14.Α.10 *    716
Άσκηση 14.Α.11 *    717
Άσκηση 14.Α.12 *    717
Άσκηση 14.Α.13 **    717
Άσκηση 14.Α.14 *    717
Άσκηση 14.Α.15 **    717
Άσκηση 14.Α.16 **    717
Άσκηση 14.Α.17 **    718
B. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις    718
Γ. Λυμένες Αριθμητικές Ασκήσεις    719
14.5 Ολικός συντελεστής μετάδοσης θερμότητας    719
Άσκηση 14.Γ.1 **    719
14.6 Συντελεστής  Ρύπανσης    720
Άσκηση 14.Γ.2 **    720
14.8 Λογαριθμική Μέση Θερμοκρασιακή Διαφορά    720
Άσκηση 14.Γ.3 *    720
Άσκηση 14.Γ.4 **    721
Άσκηση 14.Γ.5 *    721
Άσκηση 14.Γ.6 **    722
Άσκηση 14.Γ.7 **    723
Άσκηση 14.Γ.8 **    724
Άσκηση 14.Γ.9 *    724
Άσκηση 14.Γ.10 **    725
Άσκηση 14.Γ.11 ***    725
14.10.2 Μονάδες Μετάδοσης Θερμότητας, (NTU)    726
Άσκηση 14.Γ.12 **    726
Άσκηση 14.Γ.13 **    727
Άσκηση 14.Γ.14 **    727
Άσκηση 14.Γ.15 **    728
Άσκηση 14.Γ.16 *    729
Σχεδιασμός Εναλλακτών    730
14.10.2 Σχεδιαστική Μελέτη Νέου Εναλλάκτη Θερμότητας    730
Άσκηση 14.Γ.17 *    730
Άσκηση 14.Γ.18 *    730
Άσκηση 14.Γ.19 ***    731
Άσκηση 14.Γ.20 ***    735
Άσκηση 14.Γ.21 ***    740
Άσκηση 14.Γ.22 ***    743
Άσκηση 14.Γ.23 ***    744
Άσκηση 14.Γ.24 ***    747
Άσκηση 14.Γ.25 ***    748
Εναλλάκτες Δέσμης, NTU    750
Άσκηση 14.Γ.26 ***    750
Άσκηση 14.Γ.27 ***    752
Άσκηση 14.Γ.28 ***    753
Άσκηση 14.Γ.29 ***    754
Εναλλάκτες Διπλού Σωλήνα, LMTD    755
Άσκηση 14.Γ.30 **    755
Άσκηση 14.Γ.31 **    757
Άσκηση 14.Γ.32 **    759
Δύο Εναλλάκτες Παράλληλα LMTD    761
Άσκηση 14.Γ.33 **    762
Σχεδιασμός Συμπυκνωτών    762
Άσκηση 14.Γ.34 **    762
Άσκηση 14.Γ.35 **    763
Άσκηση 14.Γ.36 **    764
Άσκηση 14.Γ.37 ***    765
Άσκηση 14.Γ.38 ***    768
Άσκηση 14.Γ.39 **    770
Άσκηση 14.Γ.40 **    771
Άσκηση 14.Γ.41 **    773
Συμπυκνωτής Δέσμης LMTD    774
Άσκηση 14.Γ.42 **    774
Άσκηση 14.Γ.43 **    775
Άσκηση 14.Γ.44 ***    776
Συμπυκνωτής Δέσμης ΝΤU    778
Άσκηση 14.Γ.45 **    778
Συμπυκνωτής Διπλού LMTD    780
Άσκηση 14.Γ.46 ***    780
Άσκηση 14.Γ.47 ***    783
Δ. Άλυτες Αριθμητικές Ασκήσεις    785

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ     788
Α. Ιδιότητες Υλικών    788
Β. Παράγωγος, Ολοκλήρωμα και Διαφορικές Εξισώσεις    814
Β.1 Στοιχεία Θεωρίας Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού    814
Β.2 Στοιχεία Θεωρίας Διαφορικών Εξισώσεων (ΔΕ)    816
Β.3 Συναρτήσεις     819
Β.3.1 Συναρτήσεις  1 Είδους    819
Β.3.2 Συναρτήσεις  2 Είδους    820
Β.3.3 Τροποποιημένες Συναρτήσεις  1 Είδους    821
Β.3.4 Τροποποιημένες Συναρτήσεις  2 Είδους    822
Β.4 Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων    824
Β.4.1 Αναλυτικές Λύσεις ή Αριθμητικές Μέθοδοι?    824
Β.4.2 Πολύπλοκες Αναλυτικές Λύσεις (Μέθοδος Χωρισμού Μεταβλητών)    825
Β.4.3 Γραφικές Μέθοδοι    828
Β.4.4 Αριθμητική Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών    833
Γ. Προσδιορισμός Αδιάστατων Μεγεθών    836
Δ. Συνοπτική Παρουσίαση των Αδιάστατων Αριθμών    840
Ε. Τυποποίηση δοκών    844
ΣΤ. Τυπολόγιο    863
Ζ. Πίνακες για Υπολογισμό Εναλλακτών Θερμότητας    869
Η. Βιβλιογραφία    879
Η.1 Ελληνική    879
Η.2 Ξένη    879

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ     881

A huge collection of 3400+ free website templates, WP themes and more http://jartheme.com/ at the biggest community-driven free web design site.