ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΟΛΑ / ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

1oΚΕΦΑΛΑΙΟ: Βασικές Eννοιες της Θερμοδυναμικής

1.1 Αντικείμενο της Θερμοδυναμικής

1.2 Θερμοδυναμικά Συστήματα

1.3 Θερμοδυναμικές Ιδιότητες και Καταστάσεις

   1.3.1 Ποσότητα

   1.3.2 Πίεση

   1.3.3 Θερμοκρασία

1.4 Μηδενικός Θερμοδυναμικός Νόμος

2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εργαζόμενο Μέσο

2.1 Καθαρή Ουσία

2.2 Διεργασίες Αλλαγής Φάσης

2.3 Διαγραμματική Απεικόνιση Διεργασιών Αλλαγής φάσης

2.4 Ιδανικό (Τέλειο) Αέριο

2.5 Πραγματικά Αέρια

2.6 Εξίσωση vanderWalls και Ενεργός Καταστατική Εξίσωση

2.7 Μεταβολές Ιδανικών Αερίων

3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρώτος Θερμοδυναμικος Νόμος

3.1 Ενέργεια

3.2 Θερμότητα και Μηχανισμοί Μετάδοσης

3.3 Έργο

3.4 Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για Κλειστά Συστήματα

3.5 Ενθαλπία

3.6 Ειδικές Θερμότητες Ιδανικών Αερίων

3.7 Ειδικές Θερμότητες Ασυμπίεστων Ουσιών

3.8 Αρχή Διατήρησης της Μάζας

3.9 Ανοικτά συστήματα (Όγκοι Ελέγχου)

3.10 Ολική Θερμοδυναμική Ενέργεια Ρέοντος Ρευστού

3.11 Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για Ανοικτά Συστήματα

3.12 Εφαρμογή του Πρώτου Θερμοδυναμικού Νόμου στις Μεταβολές των Ιδανικών Αερίων

3.13 Μεταβολές Μόνιμης Ροής

3.14 Μεταβολές Μεταβατικής Ροής

3.15 Έργο Ογκομεταβολής και Τεχνικό Έργο

3.16 Θερμιδομετρία

   3.16.1 Θερμιδόμετρο Οβίδας

   3.16.2 Θερμιδόμετρο Ροής

4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος

4.1 Ποιοτική Διατύπωση του Δεύτερου Θερμοδυναμικού Νόμου

4.2 Θερμικές Μηχανές

4.3 Θερμοδυναμική Κλίμακα Θερμοκρασίας

4.4 Ιδανικός Κύκλος Παραγωγής Ψύξης Carnot

4.5 Αντιστρεπτές και Μη Αντιστρεπτές Διεργασίες

5o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τρίτος Θερμοδυναμικός Νόμος

5.1 Ποσοτική Διατύπωση του Δεύτερου Θερμοδυναμικού Νόμου - Εντροπία

5.2 Τρίτος Θερμοδυναμικός Νόμος

5.3 Υπολογισμός της Μεταβολής της Εντροπίας στις Διεργασίες Ιδανικών Αερίων

5.4 Διαγράμματα P-V, Τ-s και h-s

5.5 Σχέσεις Τds ή Πρώτη και Δεύτερη Σχέση του Gibbs

5.6 Ισεντροπικές Διεργασίες Ιδανικών Αερίων

5.7 Ισεντροπικές Διεργασίες Στερεών και Υγρών

5.8 Διεργασίες Έργου

5.9 Απόδοση Ισεντροπικής Συμπίεσης

5.10 Απόδοση Ισεντροπικής Εκτόνωσης

5.11 Παραγωγή Εντροπίας

5.12 Θερμοδυναμικά Δυναμικά - Σχέσεις Gibbs, Maxwell, Clapeyron και Clapeyron-Clausius

5.13 Υπολογισμός των Μεγεθών u, h, s και των Μεγεθών cv, cp

5.14 Συντελεστής Joule-Thomson

5.15 Εφαρμογές του Πρώτου Θερμοδυναμικού Νόμου και Θερμοδυναμικά Δυναμικά

5.16 Φυσική Σημασία των Ενεργειών Helmholtz και Gibbs

6o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ιδανικοί Θερμοδυναμικοί Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Αέρα

6.1 Κυκλικές θερμοδυναμικές μεταβολές

6.2 Κύκλος Carnot

6.3 Κύκλος Otto

6.4 Κύκλος Diesel

6.5 Κύκλος Μικτός (Diesotto)

6.6 Κύκλος Brayton-Joule

6.7 Κύκλος Stirling

6.8 Κύκλος Ericsson

7o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ιδανικοί Θερμοδυναμικοί Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Ατμό

7.1 Ιδανικό Υγρό και Ατμός

7.2 Ενθαλπία και Εντροπία Μίγματος Νερού/Ατμού

7.3 Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Ατμό

   7.3.1 Κύκλος Ατμού Carnot

   7.3.2 Κύκλος Rankine

   7.3.3 Διαμορφώσεις του Κύκλου Rankine

7.4 Βασικά Στοιχεία Λειτουργίας Συμβατικού Ατμοηλεκτρικού Εργοστασίου

7.5 Εργοστάσια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ισχύος Συνδυασμένου Κύκλου

   7.5.1 Αρχές Συνδυασμένων Κύκλων

   7.5.2 Διαμορφώσεις Εργοστασίων Συνδυασμένου Κύκλου

   7.5.3 Κύρια Εξαρτήματα του Συνδυασμένου Κύκλου

   7.5.4 Υπολογισμός στο Σημείο Σχεδιασμού CCPP Μονής Πίεσης

7.6 Τεχνολογίες Συμπαραγωγής

   7.6.1 Η Έννοια της Συμπαραγωγής

   7.6.2 Σύγχρονες Τεχνικές Συμπαραγωγής

   7.6.3 Τρόποι Λειτουργίας των Συστημάτων Συμπαραγωγής

7.7 Τρι-παραγωγή

7.8 Εφαρμογές Συμπαραγωγής/Τρι-παραγωγής

8o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ιδανικοί Θερμοδυναμικοί Κύκλοι Παραγωγής Ψύξης

8.1 Εισαγωγή

8.2 Ιδανικός Θερμοδυναμικός Κύκλος Ψύξης με Συμπίεση Ατμού

8.3 Ιδανικός Θερμοδυναμικός Κύκλος Πολυβάθμιας Ψύξης

8.4 Ιδανικός Θερμοδυναμικός Πολυβάθμιος Κύκλος με Θάλαμο Ανάμιξης

8.5 Ιδανικός Θερμοδυναμικός Κύκλος για Υγροποίηση Αερίων

8.6 Ιδανικός Θερμοδυναμικός Κύκλος με Αέριο

8.7 Συστήματα Παραγωγής Ψύξης με Απορρόφηση

8.8 Ψυκτικά Ρευστά

9o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μίγματα Αερίων και Αερίων-Ατμών

9.1 Αέρια Μίγματα

9.2 Ιδιότητες Ιδανικών και Πραγματικών Μιγμάτων Αερίων

9.3 Πραγματικός Αέρας

9.4 Σχετική και Ειδική Υγρασία.

9.5 Θερμοκρασία Δρόσου, Αδιαβατικού Κορεσμού και Υγρού Βολβού

9.6 Ψυχρομετρία

9.7 Κλιματισμός

9.8 Διεργασίες Κλιματισμού

10o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερμοδυναμική Υψηλών Ταχυτήτων

10.1 Θερμοδυναμική Ρευστών με Υψηλές Ταχύτητες, (Μ>0.3)

10.2 Φαινόμενα Συμπιεστότητας

10.3 Μονοδιάστατη Ισεντροπική Ροή

10.4 Σχέσεις μεταξύ Στατικών και Ολικών Μεγεθών Συναρτήσει του Αριθμού Mach

10.5 Συγκλίνων Αγωγός

10.6 Συγκλίνων-Αποκλίνων Αγωγός

10.7 Κρουστικά Κύματα

10.8 Ροή μέσα σε Πραγματικά Ακροφύσια και Πραγματικούς Διαχύτες

   10.8.1 Θερμοδυναμικός Υπολογισμός Εισαγωγής Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων

   10.8.2 Θερμοδυναμικός Υπολογισμός Προωθητικού Ακροφύσιου Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων

11o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερμοχημεία και Κινητική Θεωρία  των Χημικών Αντιδράσεων

11.1 Χημικές αντιδράσεις - Καύση

11.2 Χημεία Αντίδρασης

11.3 Θερμοκρασία Δρόσου Προϊόντων Καύσης

11.4 Θερμοχημεία.

   11.4.1 Αδιαβατική Θερμοκρασία Φλόγας

   11.4.2 Λανθάνουσα Θερμότητα Ατμοποίησης Νερού

   11.4.3 Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου

11.5 Ο Δεύτερος και Τρίτος Νόμος για Συστήματα Χημικών Αντιδράσεων

11.6 Χημική Ισορροπία

12o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξέργεια

12.1 Ορισμοί.

12.2 Επέκταση του Δεύτερου Νόμου της Θερμοδυναμικής

12.3 Είδη Εξέργειας

12.4 Μεταφορά Εξέργειας

12.5 Ο Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής βάσει της Εξέργειας

12.6 Εξέργεια σε Κλειστά και Ανοικτά Συστήματα

12.7 Δείκτες Ενεργειακής Συμπεριφοράς Συστήματος Συμπαραγωγής

13o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φάσεις Καθαρών Ουσιών

13.1 Εισαγωγή

13.2 Χημικό Δυναμικό

13.3 Ισορροπία Φάσεων

13.4 Κανόνας των Φάσεων του Gibbs

13.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Σταθερότητα των Φάσεων

14o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διαλύματα

14.1 Ιδανικά Διαλύματα

14.2 Ελάχιστο Έργο Διαχωρισμού Διαλυμάτων

14.3 Αντιστρεπτές Διεργασίες Ανάμιξης και Διαχωρισμού

14.4 Πραγματικά Διαλύματα

14.5 Αθροιστικές Ιδιότητες

15o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στατιστική Θερμοδυναμική

15.1 Εισαγωγή

15.2 Θερμοδυναμική και Στατιστική Μηχανική

15.3 Κινητική Θεωρία των Αερίων

   15.3.1 Ιδανικό Αέριο σε Μικροσκοπική Βάση

   15.3.2 Υπολογισμός της Πίεσης και της Θερμοκρασίας

   15.3.3Θεώρημα Ισοκατανομής της Ενέργειας

   15.3.4 Εσωτερική Ενέργεια και Ειδικές Θερμότητες

   15.3.5 Στατιστική Ισορροπία

   15.3.6 Κατανομή των Μοριακών Ταχυτήτων

   15.3.7 Μέση Ελεύθερη Διαδρομή

   15.3.8 Κίνηση Brown

15.4 Αξιώματα Στατιστικής Θερμοδυναμικής

Β.ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Βασικές Έννοιες της Θερμοδυναμικής. 369

1.1 Κλίμακες Θερμοκρασίας. 369

   Άσκηση 1.1.1 *. 369

   Άσκηση 1.1.2 **. 369

1.2 Πίεση 369

   Άσκηση 1.2.1 *. 369

   Άσκηση 1.2.2 **. 370

   Άσκηση 1.2.3 *. 371

   Άσκηση 1.2.4 *. 371

   Άσκηση 1.2.5 **. 372

1.3 Μέτρηση Πίεσης Δεξαμενών και Αγωγών 372

   Άσκηση 1.3.1 *. 372

   Άσκηση 1.3.2 **. 373

   Άσκηση 1.3.3 **. 374

   Άσκηση 1.3.4 *. 375

   Άσκηση 1.3.5 **. 376

2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εργαζόμενο Μέσο 377

2.1 θεωρητικές Ασκήσεις. 377

Άσκηση 2.1.1 *. 377

   Άσκηση 2.1.2 *. 377

   Άσκηση 2.1.3 *. 378

   Άσκηση 2.1.4 **. 378

   Άσκηση 2.1.5 **. 379

   Άσκηση 2.1.6 **. 380

2.2 Μεταβολές - Διεργασίες. 381

   Άσκηση 2.2.1 ***. 381

   Άσκηση 2.2.2 ***. 382

   Άσκηση 2.2.3 **. 383

   Άσκηση 2.2.4 **. 384

   Άσκηση 2.2.5 **. 384

2.3 Εξισώσεις Πραγματικών Αερίων 386

   Άσκηση 2.3.1 *. 386

   Άσκηση 2.3.2 **. 386

   Άσκηση 2.3.3 **. 387

   Άσκηση 2.3.4 **. 389

3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρώτος Θερμοδυναμικος Νόμος 391

3.1 Μεταβολές -Διεργασίες. 391

   Άσκηση 3.1.1 **. 391

   Άσκηση 3.1.2 *. 392

   Άσκηση 3.1.3 ***. 393

   Άσκηση 3.1.4 *. 394

   Άσκηση 3.1.5 *. 394

   Άσκηση 3.1.6 ***. 395

   Άσκηση 3.1.7**. 396

   Άσκηση 3.1.8 **. 397

   Άσκηση 3.1.9 *. 397

3.2 Κλειστά Συστήματα: Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος. 398

   3.2.1 Θεωρητικές. 398

      Άσκηση 3.2.1.1 *. 398

      Άσκηση 3.2.1.2 ***. 399

      Άσκηση 3.2.1.3 ***. 400

      Άσκηση 3.2.1.4 ***. 402

   3.2.2 Πειραματικές Διατάξεις. 403

      Άσκηση 3.2.2.1 *. 403

      Άσκηση 3.2.2.2 *. 404

   3.2.3 Κύλινδρος - Έμβολο 405

      Άσκηση 3.2.3.1 **. 405

      Άσκηση 3.2.3.2 *. 406

      Άσκηση 3.2.3.3 **. 407

      Άσκηση 3.2.3.4 **. 408

      Άσκηση 3.2.3.5 *. 409

      Άσκηση 3.2.3.6 ***. 410

      Άσκηση 3.2.3.7 **. 412

      Άσκηση 3.2.3.8 ***. 413

      Άσκηση 3.2.3.9 **. 414

      Άσκηση 3.2.3.10 **. 415

      Άσκηση 3.2.3.11 **. 416

   3.2.4 Ελαστικό Αυτοκινήτου 417

      Άσκηση 3.2.4.1 **. 417

   3.2.5 Θέρμανση - Αερισμός Χώρου 418

      Άσκηση 3.2.5.1 ***. 418

      Άσκηση 3.2.5.2 **. 420

      Άσκηση 3.2.5.3 **. 421

      Άσκηση 3.2.5.4 *. 422

   3.2.6 Εμβάπτιση 422

      Άσκηση 3.2.6.1 **. 422

      Άσκηση 3.2.6.2 **. 423

      Άσκηση 3.2.6.3 *. 424

   3.2.7 Ανάμιξη 425

      Άσκηση 3.2.7.1 ***. 425

      Άσκηση 3.2.7.2 *. 426

      Άσκηση 3.2.7.3 *. 427

3.3 Νόμος Συνέχειας. 428

   Άσκηση 3.3.1 *. 428

   Άσκηση 3.3.2 *. 428

3.4 Ειδικές Θερμότητες. 429

   Άσκηση 3.4.1 ***. 429

   Άσκηση 3.4.2 *. 430

3.5 Ανοικτά Συστήματα: Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος. 431

   3.5.1 Μόνιμη ροή 431

      Άσκηση 3.5.1.1 **. 431

      Άσκηση 3.5.1.2 **. 432

      Άσκηση 3.5.1.3 ***. 432

      Άσκηση 3.5.1.4 **. 434

      Άσκηση 3.5.1.5 ***. 435

   3.5.2 Στρόβιλος. 436

      Άσκηση 3.5.2.1 ***. 436

      Άσκηση 3.5.2.2 ***. 438

   3.5.3 Ατμοστρόβιλος. 438

      Άσκηση 3.5.3.1 **. 438

      Άσκηση 3.5.3.2 **. 439

   3.5.4 Συμπιεστής. 440

      Άσκηση 3.5.4.1 **. 440

      Άσκηση 3.5.4.2 *. 441

      Άσκηση 3.5.4.3 **. 442

      Άσκηση 3.5.4.4 *. 443

   3.5.5 Ανεμογεννήτρια - Ανεμιστήρας. 444

      Άσκηση 3.5.5.1 *. 444

      Άσκηση 3.5.5.2 **. 445

      Άσκηση 3.5.5.3 **. 447

      Άσκηση 3.5.5.4 ***. 448

      Άσκηση 3.5.5.5 **. 449

      Άσκηση 3.5.5.6 ***. 450

      Άσκηση 3.5.5.7 **. 451

   3.5.6 Ακροφύσιο 452

      Άσκηση 3.5.6.1 ***. 452

      Άσκηση 3.5.6.2 **. 454

      Άσκηση 3.5.6.3 **. 455

   3.5.7 Διαχύτης. 456

      Άσκηση 3.5.7.1 **. 456

      Άσκηση 3.5.7.2 **. 457

   3.5.8 Στραγγαλιστική Βαλβίδα 458

     Άσκηση 3.5.8.1 **. 458

      Άσκηση 3.5.8.2 *. 459

   3.5.9 Ανάμιξη 459

      Άσκηση 3.5.9.1 **. 459

      Άσκηση 3.5.9.2 **. 460

      Άσκηση 3.5.9.3 ***. 461

      Άσκηση 3.5.9.4 ***. 463

      Άσκηση 3.5.9.5 **. 464

      Άσκηση 3.5.9.6 *. 465

      Άσκηση 3.5.9.7 **. 466

    3.5.10 Εναλλάκτης. 467

      Άσκηση 3.5.10.1 **. 467

      Άσκηση 3.5.10.2 ***. 468

      Άσκηση 3.5.10.3 ***. 469

      Άσκηση 3.5.10.4 ***. 471

   3.5.11 Συμπυκνωτής. 472

      Άσκηση 3.5.11.1 ***. 472

   3.5.12 Μεταβατική Ροή 473

      Άσκηση 3.5.12.1 ***. 473

      Άσκηση 3.5.12.2 ***. 475

      Άσκηση 3.5.12.3 ***. 476

      Άσκηση 3.5.12.4 *. 478

      Άσκηση 3.5.12.5 ***. 478

      Άσκηση 3.5.12.6 ***. 480

      Άσκηση 3.5.12.7 **. 481

4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος 483

4.1 Βαθμός Απόδοσης Θερμικών Μηχανών 483

   Άσκηση 4.1.1 **. 483

   Άσκηση 4.1.2 *. 484

   Άσκηση 4.1.3 *. 484

   Άσκηση 4.1.4 *. 485

   Άσκηση 4.1.5 *. 485

4.2 Βαθμός Απόδοσης Ψυκτικών Μηχανών 487

   4.2.1 Ψυγείο - Καταψύκτης. 487

      Άσκηση 4.2.1.1 **. 487

      Άσκηση 4.2.1.2 ***. 488

      Άσκηση 4.2.1.3 **. 489

      Άσκηση 4.2.1.4 *. 489

      Άσκηση 4.2.1.5 ***. 490

      Άσκηση 4.2.1.6 **. 491

     Άσκηση 4.2.1.7 **. 492

     Άσκηση 4.2.1.8 ***. 493

   4.2.2 Κλιματιστικό 494

      Άσκηση 4.2.2.1 *. 495

      Άσκηση 4.2.2.2 **. 495

      Άσκηση 4.2.2.3 *. 495

      Άσκηση 4.2.2.4 **. 496

      Άσκηση 4.2.2.5 **. 496

      Άσκηση 4.2.2.6 *. 497

   4.2.3 Αντλία θερμότητας. 497

      Άσκηση 4.2.3.1 *. 497

      Άσκηση 4.2.3.2 *. 498

      Άσκηση 4.2.3.3 **. 498

      Άσκηση 4.2.3.4 **. 499

5o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τρίτος Θερμοδυναμικός Νόμος 500

5.1 Θεωρητικές Εντροπίας. 500

   Άσκηση 5.1.1 *. 500

   Άσκηση 5.1.2 *. 500

   Άσκηση 5.1.3 *. 500

   Άσκηση 5.1.4 *. 500

   Άσκηση 5.1.5 ***. 501

   Άσκηση 5.1.6 **. 501

   Άσκηση 5.1.7 **. 502

   Άσκηση 5.1.8 **. 503

   Άσκηση 5.1.9 *. 503

   Άσκηση 5.1.10 **. 504

   Άσκηση 5.1.11 **. 505

   Άσκηση 5.1.12 ***. 505

   Άσκηση 5.1.13 ***. 506

5.2 Μεταβολή Εντροπίας. 509

   Άσκηση 5.2.1 **. 509

   Άσκηση 5.2.2 *. 510

   Άσκηση 5.2.3 **. 511

   Άσκηση 5.2.4 *. 512

   Άσκηση 5.2.5 ***. 513

   Άσκηση 5.2.6 **. 514

   Άσκηση 5.2.7 ***. 515

   Άσκηση 5.2.8 ***. 516

   Άσκηση 5.2.9 **. 517

   Άσκηση 5.2.10 **. 518

   Άσκηση 5.2.11 ***. 518

   Άσκηση 5.2.12 ***. 519

   Άσκηση 5.2.13 **. 520

   Άσκηση 5.2.14 *. 520

   Άσκηση 5.2.15 **. 521

   Άσκηση 5.2.16 ***. 522

5.3 Παραγωγή και Κατανάλωση Έργου 523

   Άσκηση 5.3.1 *. 523

   Άσκηση 5.3.2 *. 524

   Άσκηση 5.3.3 ***. 524

   Άσκηση 5.3.4 **. 526

   Άσκηση 5.3.5 **. 527

   Άσκηση 5.3.6 ***. 528

5.4 Παραγωγή Εντροπίας. 530

   Άσκηση 5.4.1 **. 530

   Άσκηση 5.4.2 ***. 531

   Άσκηση 5.4.3 ***. 532

   Άσκηση 5.4.4 ***. 533

   Άσκηση 5.4.5 **. 535

   Άσκηση 5.4.6 ***. 536

   Άσκηση 5.4.7 *. 538

   Άσκηση 5.4.8 ***. 539

   Άσκηση 5.4.9 **. 540

   Άσκηση 5.4.10 **. 541

   Άσκηση 5.4.11 **. 543

   Άσκηση 5.4.12 ***. 544

   Άσκηση 5.4.13 ****. 547

   Άσκηση 5.4.14 *. 548

   Άσκηση 5.4.15 **. 548

   Άσκηση 5.4.16 ***. 550

   Άσκηση 5.4.17 ***. 551

   Άσκηση 5.4.18 **. 554

   Άσκηση 5.4.19 **. 555

   Άσκηση 5.4.20 *. 555

5.5 Εξισώσεις της Θερμοδυναμικής. 556

   5.5.1 Ιδανικό Αέριο 556

   Άσκηση 5.5.1.1 ***. 556

      Άσκηση 5.5.1.2 **. 557

      Άσκηση 5.5.1.3 *. 558

    Άσκηση 5.5.1.4 ***. 548

    Άσκηση 5.5.1.5 **. 561

      Άσκηση 5.5.1.6 **. 561

   5.5.2 Καταστατικές Εξισώσεις. 562

      Άσκηση 5.5.2.1 *. 562

      Άσκηση 5.5.2.2 ***. 563

      Άσκηση 5.5.2.3 **. 564

      Άσκηση 5.5.2.4 *. 565

      Άσκηση 5.5.2.5 *. 566

      Άσκηση 5.5.2.6 **. 566

   5.5.3 Συντελεστής Θερμικής Διαστολής και Ισόθερμης Συμπιεστότητας. 567

      Άσκηση 5.5.3.1 **. 567

    Άσκηση 5.5.3.2 **. 568

      Άσκηση 5.5.3.3 ***. 569

   5.5.4 Μεταβολές. 570

      Άσκηση 5.5.4.1 ***. 570

    Άσκηση 5.5.4.2 *. 571

    Άσκηση 5.5.4.3 ***. 572

      Άσκηση 5.5.4.4 *. 573

   5.5.5 Θερμοδυναμικά Δυναμικά 573

     Άσκηση 5.5.5.1 **. 573

    Άσκηση 5.5.5.2 *. 574

    Άσκηση 5.5.5.3 **. 574

      Άσκηση 5.5.5.4 **. 575

      Άσκηση 5.5.5.5 ***. 575

      Άσκηση 5.5.5.6 *. 576

    Άσκηση 5.5.5.7 *. 576

    Άσκηση 5.5.5.8 **. 577

    Άσκηση 5.5.5.9 ***. 577

    Άσκηση 5.5.5.10 **. 578

    Άσκηση 5.5.5.11 **. 578

    Άσκηση 5.5.5.12 ***. 578

    Άσκηση 5.5.5.13 *. 581

    Άσκηση 5.5.5.14 *. 582

   5.5.6 Συντελεστής Joule-Thompson 583

   Άσκηση 5.5.7.1 **. 583

   5.5.7 Παράγοντας Συμπιεστότητας. 584

     Άσκηση 5.5.7.1 *8. 584

   5.5.8 Σχέση του Clapeyron 585

     Άσκηση 5.5.8.1 **. 585

     Άσκηση 5.5.8.2 *. 585

6o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ιδανικοί Θερμοδυναμικοί Κύκλοι

                             Παραγωγής Ισχύος με Αέρα 587

6.1 Κυκλικές Μεταβολές. 587

   Άσκηση 6.1.1 ***. 587

   Άσκηση 6.1.2 **. 589

   Άσκηση 6.1.3 ***. 590

   Άσκηση 6.1.4 ***. 591

   Άσκηση 6.1.5 **. 593

   Άσκηση 6.1.6 ***. 594

   Άσκηση 6.1.7 ***. 595

   Άσκηση 6.1.8 ***. 597

6.2 Θερμοδυναμικός Κύκλος Carnot. 599

   Άσκηση 6.2.1 **. 599

   Άσκηση 6.2.2 **. 601

   Άσκηση 6.2.3 ***. 602

   Άσκηση 6.2.4 ***. 603

   Άσκηση 6.2.5**. 605

   Άσκηση 6.2.6**. 606

6.3 Θερμοδυναμικός Κύκλος Otto 608

   Άσκηση 6.3.1 ***. 608

   Άσκηση 6.3.2 ***. 610

   Άσκηση 6.3.3 ***. 611

   Άσκηση 6.3.4 ***. 613

   Άσκηση 6.3.5 ***. 614

   Άσκηση 6.3.6 **. 616

6.4 Θερμοδυναμικός Κύκλος Diesel. 618

   Άσκηση 6.4.1 ***. 618

   Άσκηση 6.4.2 **. 619

   Άσκηση 6.4.3 ***. 620

   Άσκηση 6.4.4 ***. 622

   Άσκηση 6.4.5 **. 624

6.5 Θερμοδυναμικός Κύκλος Brayton 625

   6.5.1 Βιομηχανικοί Αεριοστρόβιλοι625

     Άσκηση 6.5.1.1 *. 625

     Άσκηση 6.5.1.2 ***. 627

     Άσκηση 6.5.1.3 ***. 629

     Άσκηση 6.5.1.4 **. 631

     Άσκηση 6.5.1.5 **. 633

   6.5.2 Αεροπορικοί Αεριοστρόβιλοι634

   Άσκηση 6.5.2.1 ***. 634

     Άσκηση 6.5.2.2 ***. 636

     Άσκηση 6.5.2.3 ***. 640

     Άσκηση 6.5.2.4 ***. 642

     Άσκηση 6.5.2.5 ***. 645

6.6 Θερμοδυναμικός Κύκλος Stirling 647

   Άσκηση 6.6.1 **. 647

6.7 Θερμοδυναμικός Κύκλος Ericsson 648

   Άσκηση 6.7.1 **. 648

7o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ιδανικοί Θερμοδυναμικοί Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Ατμό 650

7.1 Ατμός. 650

   Άσκηση 7.1.1 *. 650

   Άσκηση 7.1.2 **. 650

   Άσκηση 7.1.3 **. 652

   Άσκηση 7.1.4 *. 653

   Άσκηση 7.1.5 **. 654

   Άσκηση 7.1.6 *. 655

   Άσκηση 7.1.7 ***. 656

   Άσκηση 7.1.8 *. 657

   Άσκηση 7.1.9 **. 659

   Άσκηση 7.1.10 ***. 660

   Άσκηση 7.1.11 *. 661

   Άσκηση 7.1.12 ***. 662

   Άσκηση 7.1.13 ***. 664

   Άσκηση 7.1.14 **. 665

   Άσκηση 7.1.15 ***. 666

   Άσκηση 7.1.16 **. 668

   Άσκηση 7.1.17 **. 669

7.2 Κύκλος Rankine. 670

   Άσκηση 7.2.1 ***. 670

   Άσκηση 7.2.2 ***. 672

   Άσκηση 7.2.3 ***. 674

   Άσκηση 7.2.4 ***. 677

   Άσκηση 7.2.5 ***. 679

   Άσκηση 7.2.6 **. 682

   Άσκηση 7.2.7 *. 683

   Άσκηση 7.2.8 **. 684

   Άσκηση 7.2.9 *. 686

   Άσκηση 7.2.10 ***. 688

   Άσκηση 7.2.11 **. 689

   Άσκηση 7.2.12 ***. 692

   Άσκηση 7.2.13 **. 694

   Άσκηση 7.2.14 ***. 697

   Άσκηση 7.2.15 ***. 700

   Άσκηση 7.2.16 **. 703

   Άσκηση 7.2.17 ***. 704

   Άσκηση 7.2.18 ***. 706

   Άσκηση 7.2.19 *. 708

   Άσκηση 7.2.20 ***. 709

   Άσκηση 7.2.21 ***. 711

7.3 Συνδυασμένος Κύκλος. 714

   Άσκηση 7.3.1 ***. 714

   Άσκηση 7.3.2 **. 7

7.4 Συμπαραγωγή 722

   Άσκηση 7.4.1 **. 722

   Άσκηση 7.4.2 ***. 725

8o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερμοδυναμικοί Κύκλοι Παραγωγής Ψύξης -Θέρμανσης 728

Άσκηση 8.1 **. 728

Άσκηση 8.2 *. 729

Άσκηση 8.3 ***. 730

Άσκηση 8.4 ***. 733

Άσκηση 8.5 *. 735

Άσκηση 8.6 ***. 736

Άσκηση 8.7 **. 738

Άσκηση 8.8 ***. 740

Άσκηση 8.9 **. 741

Άσκηση 8.10 *. 743

9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μίγματα αερίων και αερίων-ατμών 744

9.1 Σύσταση μίγματος. 744

   Άσκηση 9.1.1 *. 744

   Άσκηση 9.1.2 *. 744

   Άσκηση 9.1.3 *. 745

9.2 Ιδιότητες μιγμάτων 747

   Άσκηση 9.2.1 *. 747

   Άσκηση 9.2.2 *. 747

   Άσκηση 9.2.3 *. 748

   Άσκηση 9.2.4 **. 749

   Άσκηση 9.2.5 *. 750

9.3 Μίγματα και εντροπία 751

   Άσκηση 9.3.1 ***. 751

   Άσκηση 9.3.2 **. 753

   Άσκηση 9.3.3 **. 755

9.4 Υγρασία, Θερμοκρασία Δρόσου και Υγρού Βολβού 757

   Άσκηση 9.4.1 **. 757

   Άσκηση 9.4.2 **. 758

   Άσκηση 9.4.3 *. 759

   Άσκηση 9.4.4 *. 760

   Άσκηση 9.4.5 **. 761

   Άσκηση 9.4.6 ***. 761

   Άσκηση 9.4.7 ***. 762

9.5 Ψυχρομετρικός Χάρτης. 764

   Άσκηση 9.5.1 *. 764

9.6 Διεργασίες Κλιματισμού 764

   Άσκηση 9.6.1 ***. 764

   Άσκηση 9.6.2 **. 766

   Άσκηση 9.6.3 *. 767

   Άσκηση 9.6.4 ***. 769

   Άσκηση 9.6.5 ***. 771

   Άσκηση 9.6.6 **. 772

   Άσκηση 9.6.7 ***. 774

   Άσκηση 9.6.8 ***. 776

10o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερμοδυναμική υψηλών ταχυτήτων 778

10.1 Ολικά Μεγέθη -Ταχύτητα Ήχου 778

   Άσκηση 10.1.1 *. 778

   Άσκηση 10.1.2 *. 778

   Άσκηση 10.1.3 **. 779

   Άσκηση 10.1.4 *. 780

   Άσκηση 10.1.5 *. 781

   Άσκηση 10.1.6 **. 781

   Άσκηση 10.1.7 *. 782

   Άσκηση 10.1.8 ***. 783

10.2 Ακροφύσια - Διαχύτες. 785

   Άσκηση 10.2.1 *. 785

   Άσκηση 10.2.2 **. 786

   Άσκηση 10.2.3 ***. 787

   Άσκηση 10.2.4 **. 788

   Άσκηση 10.2.5 ***. 790

   Άσκηση 10.2.6 ***. 792

10.3 Συμπιεστές - Στρόβιλοι795

   Άσκηση 10.3.1 *. 795

   Άσκηση 10.3.2 **. 796

11o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Χημικές αντιδράσεις 797

11.1 Χημεία Αντίδρασης. 797

   Άσκηση 11.1.1 ***. 797

   Άσκηση 11.1.2 ***. 799

   Άσκηση 11.1.3 ***. 800

   Άσκηση 11.1.4 ***. 802

   Άσκηση 11.1.5 **. 804

   Άσκηση 11.1.6 **. 805

   Άσκηση 11.1.7 **. 806

   Άσκηση 11.1.8 *. 807

   Άσκηση 11.1.9 ***. 808

   Άσκηση 11.1.10 *. 809

   Άσκηση 11.1.11 ***. 810

   Άσκηση 11.1.12 ***. 811

11.2 Θερμοχημεία 813

   Άσκηση 11.2.1 *. 813

   Άσκηση 11.2.2 **. 814

   Άσκηση 11.2.3 ***. 815

   Άσκηση 11.2.4 **. 817

   Άσκηση 11.2.5 **. 818

   Άσκηση 11.2.6 **. 820

   Άσκηση 11.2.7 ***. 823

11.3 Χημική Ισορροπία 824

   Άσκηση 11.3.1 ***. 824

   Άσκηση 11.3.2 ***. 828

   Άσκηση 11.3.3 ***. 832

   Άσκηση 11.3.4 ***. 835

   Άσκηση 11.3.5 **. 837

   Άσκηση 11.3.6 *. 839

   Άσκηση 11.3.7 **. 841

12o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξέργεια 844

12.1 Εφαρμογές Ορισμών 844

   Άσκηση 12.1.1 *. 844

   Άσκηση 12.1.2 *. 844

   Άσκηση 12.1.3 *. 845

   Άσκηση 12.1.4 **. 845

   Άσκηση 12.1.5 *. 846

   Άσκηση 12.1.6 **. 846

12.2 Κλειστά Συστήματα 847

   Άσκηση 12.2.1 ***. 847

   Άσκηση 12.2.2 **. 848

   Άσκηση 12.2.3 ***. 850

   Άσκηση 12.2.4 ***. 851

   Άσκηση 12.2.5 ***. 853

   Άσκηση 12.2.6 **. 854

   Άσκηση 12.2.7 *. 856

12.3 Ανοικτά Συστήματα 857

   Άσκηση 12.3.1 **. 857

   Άσκηση 12.3.2 ***. 858

   Άσκηση 12.3.3 ***. 860

   Άσκηση 12.3.4 ***. 862

   Άσκηση 12.3.5 ***. 863

   Άσκηση 12.3.6 *. 865

   Άσκηση 12.3.7 ***. 866

   Άσκηση 12.3.8 ***. 868

13o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φάσεις Καθαρών Ουσιών 871

13.1 Ισορροπία Φάσεων 871

   Άσκηση 13.1.1 **. 871

   Άσκηση 13.1.2 **. 872

   Άσκηση 12.1.3 *. 872

   Άσκηση 13.1.4 *. 873

14o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διαλύματα 874

14.1 Ανάμιξη 874

   Άσκηση 14.1.1 *. 874

   Άσκηση 14.1.2 ***. 874

   Άσκηση 14.1.3 *. 875

   Άσκηση 14.1.4 *. 875

14.2 Διαχωρισμός. 876

   Άσκηση 14.2.1 *. 876

   Άσκηση 14.2.2 **. 876

14.3 Αφαλάτωση 877

   Άσκηση 14.3.1 *. 877

   Άσκηση 14.3.2 ***. 877

   Άσκηση 14.3.3 ***. 878

   Άσκηση 14.3.4 ***. 880

15o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στατιστική Θερμοδυναμική 881

15.1 Πιθανή, Μέση και Ενεργός Ταχύτητα 881

   Άσκηση 15.1.1 **. 881

   Άσκηση 15.1.2 *. 882

   Άσκηση 15.1.3 **. 882

15.2 Εσωτερική Ενέργεια 883

   Άσκηση 15.2.1 *. 883

   Άσκηση 15.2.2 *. 884

   Άσκηση 15.2.3 **. 885

   Άσκηση 15.2.3 *. 886

15.3 Μέση Ελεύθερη Διαδρομή 887

   Άσκηση 15.3.1 **. 887

15.4 Ειδική Θερμότητα 888

   Άσκηση 15.4.1 **. 888

   Άσκηση 15.4.2 **. 889

15.5 Κατανομή Maxwell - Boltzmann 890

   Άσκηση 15.5.1 ***. 890

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 893

Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακες Νερού/Ατμού 895

Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ιδιότητες αερίων. 903

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γενικευμένο Διάγραμμα Συμπιεστότητας Nelson-Obert. 905

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Συνοπτικοί Πίνακες Μεταβολών 907

   Δ.1 Ισόθερμη Μεταβολή - Διεργασία 907

   Δ.2 Ισοβαρής Μεταβολή - Διεργασία 907

   Δ.3 Ισόχωρη Μεταβολή - Διεργασία 908

   Δ.4 Ισεντροπική (= Αδιαβατική Αντιστρεπτή) Μεταβολή - Διεργασία 908

   Δ.5 Πολυτροπική Μεταβολή-Διεργασία 909

Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ιδιότητες Δέρα (ιδανικό αέριο)911

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακες Ψυκτικού R-134α 913

Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ιδιότητες Διαλύματος LiBr/Water. 919

Η. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Μαθηματικά 921

   Η.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. 921

   Η.2 Παραγωντικό 925

   Η.3 Διανυσματική Ανάλυση 926

   Η.4 Διαφορικός Λογισμός. 928

   Η.5 Ολοκληρωτικός Λογισμός. 935

Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Μονάδες Μεγεθών – Μετατροπές Μονάδων – Κλίμακες. 943

   Θ.1 Μονάδες Μέτρησης Μεγεθών – Μετατροπές. 943

   Θ.2 Πολλαπλάσια και Υποπολλαπλάσια Προθέματα Μονάδων 947

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 949

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 951