ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ / ΣΥΜΒΟΛΑ

1oΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εισαγωγή

1.1 Γενικά

1.2 Αεριοστρόβιλος, μια Πολλά Υποσχόμενη Μηχανή Εσωτερικής Καύσης

1.3 Αρχή Λειτουργίας

1.4 Τα Κύρια Εξαρτήματα των Αεριοστρόβιλων

1.4.1 Συμπιεστής

1.4.2 Στρόβιλος

1.4.3 Θάλαμος Καύσης

1.4.4 Σύστημα Εισαγωγής

1.4.5 Σύστημα Εξαγωγής

1.4.6 Οι Θερμικοί Εναλλάκτες

1.4.7 Συστήματα Ελέγχου και Βοηθητικά Συστήματα

1.5 Η Τεχνολογική Πρόκληση

1.6 Ταξινόμηση Αεριοστρόβιλων και Βασικά Χαρακτηριστικά τους

2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στοιχεία Θερμοδυναμικής και Μηχανικής Ρευστών

2.1 Θερμοδυναμικά Συστήματα, Ιδιότητες και Κατάσταση

2.2 Ενέργεια

2.3 Μηδενικός Θερμοδυναμικός Νόμος

2.4 Μηχανισμοί Μεταφοράς Θερμότητας

2.5 Έργο

2.6 Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος (Για Κλειστά Συστήματα)

2.7 Ιδανικό Αέριο

2.8 Ενθαλπία

2.9 Ειδικές Θερμότητες Ιδανικών Αεριών

2.10 Ανοικτά Συστήματα (Όγκοι Ελέγχου)

2.11 Αρχή Διατήρησης της Μάζας

2.12 Ολική Θερμοδυναμική Ενέργεια Ρέοντος Ρευστού

2.13 Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος σε Ανοικτά Συστήματα Σταθεροποιημένης Ροής

2.14 Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος

2.15 Ιδανικός Κύκλος Παραγωγής Ψύξης με Συμπίεση

2.16 Εντροπία - Τρίτος Θερμοδυναμικός Νόμος

2.17 Σχέσεις Τds

2.18 Ιδιότητες Καθαρών Ουσιών

2.19 Διάγραμμα Φάσεων t-υ

2.20 Ενθαλπία και Εντροπία Μίγματος Νερού/Ατμού

2.21 Ιδανικό Υγρό και Ατμός

2.22 Συμπίεση Νερού και Εκτόνωση Ατμού

2.23 Υπολογισμός Πραγματικών Ιδιοτήτων Νερού και Ατμού

2.24 Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Ατμό

2.24.1 Κύκλος Ατμού Carnot

2.24.2 Κύκλος Ατμού Rankine

2.25 Ισεντροπικές Διεργασίες Ιδανικών Αερίω

2.26 Διαγράμματα Mollier

2.27 Θερμοδυναμική Ρευστών σε Υψηλές Ταχύτητες (Μ>0.3)

2.28 Φαινόμενα Συμπιεστότητας

2.29 Μονοδιάστατη Αντιστρεπτή Ροή

2.30 Σχέσεις Μεταξύ Στατικών και Ολικών Μεγεθών Συναρτήσει του Αριθμού Mach

2.31 Συγκλίνων Αγωγός

2.32 Συγκλίνων-Αποκλίνων Αγωγός (Ακροφύσιο Laval)

2.33 Κρουστικό Κύμα (Κύμα Υπερπίεσης)

2.34 Το Οριακό Στρώμα Αεροτομής

2.35 Τα Φαινόμενα της Απώλειας Στήριξης

3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερμοδυναμικοί Κύκλοι Αεριοστρόβιλων

3.1 Ιδανικοί Κύκλοι

3.2 Απλός Κύκλος Λειτουργίας Αεριοστρόβιλων

3.3 Κύκλος με Εναλλάκτη Θερμότητας ή Αναγεννητική Προθέρμανση

3.4 Κύκλος με Ενδιάμεση Ψύξη.

3.5 Κύκλος με Αναθέρμανση.

3.6 Κύκλος με Ενδιάμεση Ψύξη και Εναλλάκτη Θερμότητας

3.7 Κύκλος με Εναλλάκτη Θερμότητας και Αναθέρμανση.

3.8 Κύκλος με Ενδιάμεση Ψύξη, Εναλλάκτη Θερμότητας και Αναθέρμανση

3.9 Αιτίες Διαφοροποίησης του Πραγματικού από τον Ιδανικό Κύκλο

3.10 Απόδοση Ισεντροπικής Συμπίεσης.

3.11 Απόδοση Ισεντροπικής Εκτόνωσης

3.12 Απώλειες Πίεσης.

3.13 Αποτελεσματικότητα Θερμικού Εναλλάκτη.

3.14 Μηχανικές Απώλειες

3.15 Μεταβολή της Ειδικής Θερμότητας

3.16 Μεταβολή της Υγρασίας.

3.17 Απόδοση Καύσης

3.18 Απόδοση του Πραγματικού Κύκλου Αξονοστροβιλοκινητήρα

3.19 Πραγματικός Κύκλος Αξονοστροβιλοκινητήρα

4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Χαρακτηριστικά Μεγέθη Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων

4.1 Αεριοστρόβιλος για Αεροπορική Χρήση.

4.2 Ιδιότητες Ατμοσφαιρικού Αέρα.

4.3 Επίδραση Υψομέτρου στο Φάκελο Πτήσης και στη Λειτουργία Αεριοστρόβιλων.

4.4 Τυπική Διακύμανση Χαρακτηριστικών Μεγεθών κατά μήκος Αεροπορικού Αεριοστρόβιλου.

4.5 Ώση, Προωθητική Απόδοση και Απόδοση Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων

4.6 Εμβέλεια και Αυτονομία Αεροσκαφών.

4.7 Θερμοδυναμικός Υπολογισμός Εισαγωγής Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων

4.8 Θερμοδυναμικός Υπολογισμός Προωθητικού Ακροφύσιου Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων.

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 173

Χαρακτηριστικά Αξονικών Συμπιεστών και Στροβίλων

5.1 Διαστατική και Ομοιοματική Ανάλυση

5.1.1 Γενικά

5.1.2 Διαστατική Ανάλυση

5.1.3 Ομοιοματική Ανάλυση

5.1.4 Διαστατική Ανάλυση και Θεωρητική Περιγραφή της Συμπεριφοράς Αεριοστρόβιλων

5.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Αξονικού Συμπιεστή

5.3 Το Πρόβλημα της Συμπίεσης.

5.4 Η Βαθμίδα του Αξονικού Συμπιεστή - Τρίγωνα Ταχυτήτων

5.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν το Λόγο Πίεσης Βαθμίδας του Συμπιεστή.

5.6 Αριθμητικό Παράδειγμα

5.7 Πρακτικά Όρια Φόρτισης Πτερυγίων και Βαθμίδας

5.8 Ιδανική Λειτουργία Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

5.9 Πραγματική Λειτουργία Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή.

5.10 Χαρακτηριστική Συμπιεστή μίας Βαθμίδας.

5.11 Χαρακτηριστικές Πολυβάθμιων Αξονικών Συμπιεστών.

5.12 Γενικά Χαρακτηριστικά Αξονικού Στροβίλου

5.13 Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Αξονικού Στροβίλου.

5.14 Η Βαθμίδα του Αξονικού Στροβίλου - Τρίγωνα Ταχυτήτων

5.15 Ιδανική Λειτουργία Βαθμίδας Αξονικού Στροβίλου

5.16 Πραγματική Βαθμίδα Αξονικού Στροβίλου

5.17 Χαρακτηριστικές Πολυβάθμιων Αξονικών Στροβίλων

5.18 Παράγοντες που Επηρεάζουν το Λόγο Πίεσης Βαθμίδας του Στροβίλου.

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Λειτουργία στο Σημείο Σχεδιασμού

6.1 Εισαγωγή

6.2 Διαδικασία Υπολογισμού της Λειτουργίας στο Σημείο Σχεδιασμού.

6.3 Υπολογισμός του Σημείου Σχεδιασμού Αξονοστροβιλοκινητήρων (Turboshafts).

6.3.1 Απλός Κύκλος Brayton, Μονού Άξονα

6.3.2 Απλός Κύκλος Brayton, Διπλού Άξονα

6.3.3 Κύκλος Brayton με Χρήση Εναλλάκτη Θερμότητας, Μονού Άξονα.

6.3.4 Κύκλος Brayton με Χρήση Εναλλάκτη Θερμότητας, Διπλού Άξονα

6.3.5 Κύκλος Brayton με Χρήση Ενδιάμεσης Ψύξης, Διπλού Άξονα

6.3.6 Κύκλος Brayton με Χρήση Μετάκαυσης, Διπλού Άξονα.

6.3.7 Κύκλος Brayton με Ενδιάμεση Ψύξη και Εναλλάκτη Θερμότητας, Διπλού Άξονα

6.3.8 Κύκλος Brayton με Χρήση Εναλλάκτη Θερμότητας και Αναθέρμανση, Διπλού Άξονα.

6.4 Υπολογισμός του Σημείου Σχεδιασμού Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων

6.4.1 Στροβιλοαντιδραστήρας (Turbojet)

6.4.2 Στροβιλοανεμιστήρας (Turbofan)

6.4.3 Ελικοστρόβιλος (Turboprop).

6.5 Σχεδιασμός Αεριοστρόβιλου.


7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Λειτουργία Εκτός του Σημείου Σχεδιασμού

7.1 Εισαγωγή

7.2 Φαινόμενα Ασταθούς Λειτουργίας Συμπιεστών

7.3 Χάρτες Συνιστωσών

7.3.1 Χάρτης Συμπιεστή

7.3.2 Χάρτης Στροβίλου

7.3.3 Χάρτης Θαλάμου Καύσης.

7.3.4 Χάρτης Προωθητικού Ακροφυσίου.

7.4 Υπολογισμός Εκτός Σημείου Σχεδιασμού Turbojet και Turbofan.

7.4.1 Turbojet (1-shaft).

7.4.2 Turbojet (2-shaft).

7.4.3 Turbofan Μικρού Λόγου Παράκαμψης (2-shaft).

7.4.4 Turbofan Μεγάλου Λόγου Παράκαμψης (2-shaft)

7.5 Διαδικασία Υπολογισμού Εκτός Σημείου Σχεδιασμού Turboshafts/Turboprops

7.5.1 Turboshaft/Turboprop Απλού Κύκλου Brayton (1-shaft).

7.5.2 Turboshaft/Turboprop Απλού Κύκλου Brayton (2-shaft με στρόβιλο ισχύος)

7.5.3 Turboshaft/TurbopropΑπλού Κύκλου Brayton (2-shaftκαι στρόβιλο ισχύος)

7.5.4 Turboshaft/Turboprop Απλού Κύκλου Brayton (2-shaft χωρίς στρόβιλο ισχύος).

7.5.5 Turboshaft Απλού Κύκλου Brayton με Χρήση Ενδιάμεσης Ψύξης (1-shaft και IC).

7.5.6 Turboshaft Κύκλου Brayton με Χρήση Εναλλάκτη Θερμότητας (1-shaft και HX).

7.5.7 Turboshaft Κύκλου Brayton με Χρήση Ενδιάμεσης Ψύξης, Εναλλάκτη Θερμότητας και  

         Μετάκαυσης (1-shaft και στρόβιλο ισχύος και IC/HX/RH)

7.5.8 Turboshaft Κύκλου Brayton με Χρήση Ενδιάμεσης Ψύξης, Εναλλάκτη Θερμότητας και  

         Μετάκαυσης (2-shaft και στρόβιλο ισχύος και IC/HX/RH)

7.6 Ανάλυση Λειτουργίας Κινητήρα Εκτός του Σημείου Σχεδιασμού

7.6.1 Μεταβολή του Υψόμετρου Λειτουργίας.

7.6.2 Μεταβολή της Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

7.6.3 Μεταβολή της Πίεσης Περιβάλλοντος.

7.6.4 Μεταβολή της Σχετικής Υγρασίας Περιβάλλοντος

7.6.5 Μεταβολή της Ταχύτητας Πτήσης.

7.6.6 Μεταβολή της Ισχύος (Ταχύτητας Περιστροφής)

7.7 Σύζευξη Στροβίλων σε Σειρά.

7.8 Προσθήκη Επιπλέον Βαθμίδας στον Συμπιεστή

7.9 Σύζευξη Πολλαπλών Συμπιεστών

7.10 Επίδραση στη Λειτουργία της Απόσπασης Ισχύος.

7.11 Επίδραση στη Λειτουργία της Απομάστευσης.

7.12 Επίδραση στην Λειτουργία Μεθόδων Αύξησης της Ισχύος /Ώσης.

7.12.1 Έγχυση Πρόσθετου Καυσίμου.

7.12.2 Έκχυση Υγρού.

7.12.3 Έγχυση Ατμού

7.12.4 Ψύξη του Αέρα Εισαγωγής

7.13 Αλλαγή Καυσίμου

7.14 Υποβιβασμός Επιδόσεων Συνιστωσών

7.15 Μέθοδοι Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ασταθούς Λειτουργίας Συμπιεστή.

7.15.1 Μεταβλητή Αύξηση της Θερμοκρασίας στις Βαθμίδες του Συμπιεστή.

7.15.2 Μεταβλητή Δακτυλιοειδής Διατομή.

7.15.3 Μεταβλητή Γεωμετρία

7.15.4 Μεταβλητής Διατομής Προωθητικό Ακροφύσιο.

7.15.5 Απομάστευση Αέρα

7.15.6 Πολλαπλοί Συμπιεστές

7.15.7 Συνδυασμός Μεθόδων

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μεταβατική Λειτουργία - Έλεγχος κινητήρα.

8.1 Εισαγωγή

8.2 Θεωρητική Εξήγηση και Μοντελοποίηση της Μεταβατικής Λειτουργίας.

8.3 Μεταβατικές Λειτουργίες

8.3.1 Απότομη Επιτάχυνση ή Επιβράδυνση

8.3.2 Αργή Επιτάχυνση ή Επιβράδυνση

8.3.3 Επαναλαμβανόμενη Απότομη Επιτάχυνση.

8.3.4 Κρύο Ξεκίνημα και Επιτάχυνση

8.3.5 Επείγον Τερματισμός

8.3.6 Πτώση Φορτίου ή Μετακίνηση Προπέλας Έξω από το Νερό.

8.4 Φαινόμενα που Παρουσιάζονται κατά την Μεταβατική Λειτουργία.

8.5 Σύστημα Ελέγχου Κινητήρα.

8.6 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Μεταβατικής Λειτουργίας.

8.7 Αναρρόφηση Καυσαερίων.

8.8 Σύγκριση Αεριοστρόβιλων με Ένα ή Δύο Άξονες.

9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Καύση και Συστήματα Καύσης

9.1 Καύση.

9.1.1 Χημεία Αντίδρασης

9.1.2 Θερμοχημεία

9.1.3 Χημική Ισορροπία

9.2 Είδη Θαλάμων Καύσης.

9.3 Απαιτήσεις-Προδιαγραφές

9.4 Δομή και Λειτουργία.

9.4.1 Διαχύτης

9.4.2 Κύρια ή Πρωτεύουσα Ζώνη Καύσης

9.4.3 Δευτερεύουσα ή Ενδιάμεση Ζώνη.

9.4.4 Ζώνη Αραίωσης ή Ανάμιξης.

9.4.5 Ψύξη Θαλάμου Καύσης

9.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά του Θαλάμου Καύσης.

9.5.1 Απόδοση Καύσης και Απώλειες Πίεσης.

9.5.2 Ευστάθεια Καύσης.

9.5.3 Έναυση και Επανέναυση.

9.5.4 Κατανομή Θερμοκρασίας

9.5.5 Επικαθήσεις.

9.5.6 Έγχυση Καυσίμου και Διασκορπισμός.

9.6 Σχεδίαση Θαλάμων Καύσης

9.6.1 Σχεδιασμός Διαχύτη.

9.6.2 Προσδιορισμός της Διαμέτρου του Περιβλήματος

9.6.3 Προσδιορισμός Πλάτους και Μήκους Φλογοσωλήνα

9.6.4 Σχεδιασμός για Βέλτιστη Απόδοση Καύσης.

9.6.5 Σχεδιασμός για Σταθερότητα.

9.6.6 Σύστημα Θέρμανσης Καυσίμου.

9.7 Συστήματα Έκχυσης Καυσίμου.

9.7.1 Διασκορπιστές Πίεσης

9.7.2 Διασκορπιστές Διπλού Ρευστού.

9.7.3 Διασκορπιστές Εξαέρωσης

9.7.4 Διασκορπιστές Αέριων Καυσίμων.

9.8 Συστήματα Έναυσης.

9.9 Μετάκαυση.

9.9.1 Λειτουργία του Συστήματος Μετάκαυσης

9.9.2 Δομή του Συστήματος Μετάκαυσης.

9.10 Συστήματα Εκκίνησης

9.10.1 Ρόλος και Διαδικασία Εκκίνησης.

9.10.2 Τύποι Εκκινητήρων

10ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τεχνολογία Καυσίμων

10.1 Εισαγωγή

10.2 Φυσικές Ιδιότητες Καυσίμων

10.3 Ιδιότητες Καύσης των Καυσίμων

10.4 Καύσιμα για Αεροπορικούς Αεροστρόβιλους

10.4.1 Καύσιμα για Πολιτικά Αεροσκάφη

10.4.2 Καύσιμα για Στρατιωτικά Αεροσκάφη.

10.4.3 Διαχείριση και Αποθήκευση των Καύσιμων.

10.4.4 Συστήματα Καύσιμου.

10.4.5 Τύποι Αεροπορικών Δεξαμενών Καυσίμων και Επίγειος Ανεφοδιασμός

10.5 Καύσιμα για Βιομηχανικούς Αεριοστρόβιλους

10.5.1 Κατάλοιπα Πετρελαίου.

10.5.2 Αέρια Καύσιμα.

10.5.3 Άλλα Καύσιμα

10.5.4 Επίδραση Αλλαγής Καυσίμου στις Επιδόσεις του Κινητήρα

10.6 Καύσιμα για Ναυτικούς Αεριοστρόβιλους

11o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αεροπορικές Εφαρμογές

11.1 Εισαγωγή

11.2 Στροβιλοανεμιστήρας Υψηλού Λόγου Παράκαμψης

11.3 Στροβιλοανεμιστήρες Χαμηλού Λόγου Παράκαμψης

11.4 Εναέριος Ανεφοδιασμός

11.5 Στροβιλοαντιδραστήρας.

11.6 Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα

11.7 Κατευθυνόμενα Βλήματα Μεγάλων Αποστάσεων

11.8 Κατευθυνόμενοι Πύραυλοι Μικρών και Μεσαίων Αποστάσεων

11.9 Ελικοστρόβιλος

11.10 Αξονοστροβιλοκινητήρες για Ελικόπτερα


12ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Επίγειες Εφαρμογές Αεριοστρόβιλων

12.1 Βιομηχανικοί Αεριοστρόβιλοι

12.2 Απαιτήσεις Αεριοστρόβιλων για Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

12.3 Εφαρμογές στη Βιομηχανία

12.4 Αυτοκινούμενες Εφαρμογές

12.5 Μετασκευασμένοι Αεροπορικοί Αεριοστρόβιλοι

12.6 Ατμοηλεκτρικά Εργοστάσια Νέας Τεχνολογίας

12.6.1 Βασικά Στοιχεία Λειτουργίας Συμβατικού Ατμοηλεκτρικού Εργοστασίου

12.6.2 Ατμολέβητας Καύσης Κονιορτοποιημένου Άνθρακα

12.6.3 Ατμολέβητας Καύσης Ρευστοποιημένης Κλίνης με Ανακυκλοφορία

12.6.4 Ατμολέβητας Καύσης Ρευστοποιημένης Κλίνης υπό Πίεση

12.6.5 Ατμοπαραγωγοί με Υπερκρίσιμα Χαρακτηριστικά Ατμού

12.7 Ατμοστρόβιλοι

12.8 Στροβιλογεννήτριες

12.9 Εργοστάσια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ισχύος Συνδυασμένου Κύκλου

12.9.1 Αρχές Συνδυασμένων Κύκλων

12.9.2 Διαμορφώσεις Εργοστασίων Συνδυασμένου Κύκλου

12.9.3 Κύρια Εξαρτήματα του Συνδυασμένου Κύκλου

12.9.4 Υπολογισμός στο Σημείο Σχεδιασμού CCPP Μονής Πίεσης

12.9.5 Επιλογή Παραμέτρων του Αεριοστρόβιλου Συνδυασμένου Κύκλου

12.9.6 Βασικές Παράμετροι του Κύκλου Ατμού του Συνδυασμένου Κύκλου

12.9.7 Κύκλος Ατμού με Αναθέρμανση

12.9.8 Κύκλος Ατμού με Αναγέννηση

12.9.9 Συστήματα Πολλαπλής Πίεσης Ατμού

12.9.10 HRSG Πολλαπλών Πιέσεων

12.9.11 Υπολογισμός στο Σημείο Σχεδιασμού CCPP Διπλής Πίεσης σε Διάταξη Σειράς

12.9.12 Επιλογή Παραμέτρων Πολλαπλών Συστημάτων Πίεσης

12.9.13 Τριπλά Συστήματα Πίεσης

12.9.14 Συστήματα με Αναθέρμανση

12.9.15 Πρόσθετη Εξωτερική Καύση

12.9.16 Συγκριτικό Παράδειγμα Διαμορφώσεων Συνδυασμένου Κύκλου

12.9.17 Αεριοστρόβιλοι Συνδυασμένου Κύκλου

12.9.18 Διορθωτικές Καμπύλες Λειτουργίας

12.9.19 Λειτουργία σε Μερικό Φορτίο

12.9.20 Μεταβατική Λειτουργία

12.9.21 Τυπική Διαδικασία Εκκίνησης Βιομηχανικού Αεριοστρόβιλου

12.9.22 Τυπική Διαδικασία Εκκίνησης Συνδυασμένου Κύκλου

12.9.23 Καυτή Εκκίνηση

12.9.24 Δυναμική Βελτιστοποίηση

12.9.25 Παράδειγμα Επιλογής Βέλτιστης Διαμόρφωσης Κύκλου Αερίου για CCPP

12.10 Συνδυασμένος Κύκλος με Αεριοποίηση

12.10.1 Αρχή Λειτουργίας Εργοστασίων Συνδυασμένου Κύκλου με Αεριοποίηση

12.10.2 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εργοστασίων Συνδυασμένου Κύκλου με Αεριοποίηση

12.11 Υβριδικοί Κύκλοι

12.12 Τεχνολογίες Συμπαραγωγής

12.12.1 Η Έννοια της Συμπαραγωγής

12.12.2 Σύγχρονες Τεχνικές Συμπαραγωγής

12.12.3 Τρόποι Λειτουργίας των Συστημάτων Συμπαραγωγής

12.12.4 Δείκτες Ενεργειακής Συμπεριφοράς

12.12.5 Τρι-παραγωγή

12.12.6 Αξιολόγηση Επενδυτικών Σεναρίων

12.12.7 Εφαρμογές Συμπαραγωγής/Τρι-παραγωγής

13Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ναυτικές Εφαρμογές

13.1 Εισαγωγή

13.2 Απαιτήσεις Πρόωσης Πλοίων

13.3 Διαμορφώσεις Συστημάτων Ισχύος για Πρόωση Πλοίων

13.3.1 COmbined Diesel Or Gas turbine, CODOG

13.3.2 COmbined Diesel And Gas turbine, CODAG

13.3.3 COmbined Gas Or Gas turbine, COGOG

13.3.4 COmbined Gas And Gas turbine, COGAG

13.3.5 COmbined Steam And Gas turbine, COSAG

13.3.6 COmbined Diesel eLectric And Gas turbine, CODLAG

13.3.7 Intergrated Full Electric Drive, ΙFΕD

13.3.8 COmbined Gas turbine and steam turbine integrated Electric drive System, COGES

13.4 Σύγχρονα Συστήματα Πρόωσης

13.5 Ναυτικοί Αεριοστρόβιλοι

13.6 Σκάφη Παράκτιας Μάχης

13.7 Φρεγάτες και Καταδρομικά

13.8 Αερόστρωμνα

13.9 Αεροπλανοφόρα

13.10 Υποβρύχια

14Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Περιβαλλοντικά Θέματα

14.1 Σχηματισμός Αέριων Ρύπων

14.2 Μέθοδοι Μείωσης Εκπεμπόμενων Ρύπων

14.3 Τεχνολογίες Μείωσης Εκπεμπόμενων Ρύπων

14.3.1 Μείωση των ΝΟx με Ψεκασμό Νερού ή Ατμού

14.3.2 Επιλεκτική Καταλυτική Μείωση

14.3.3 Συστήματα Καύσης Μείωσης Ξηρών Εκπομπών Ρύπων

14.3.4 Καύση Φτωχής Προανάμιξης

14.3.5 Θάλαμος Καύσης Πλούσιας, Ταχείας και Φτωχής Καύσης

14.3.6 Θάλαμος Καύσης Μεταβλητής Γεωμετρίας

14.3.7 Καύση Πολλαπλών Βαθμίδων

14.3.8 Καταλυτική Καύση

14.3.9 Επίδραση Διαμόρφωσης Κινητήρα και Συστημάτων Μεταβλητής Γεωμετρίας στα Συστήματα Καύσης.

14.3.10 Δέσμευση και Aποθήκευση CO2

14.4 Υπολογισμός των ΝΟx, CO, UHC και CO2

14.5 Θόρυβος

14.6 Πηγές Θορύβου

14.7 Μέθοδοι Μείωσης Θορύβου

15Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κατασκευαστικά & Διαχειριστικά Θέματα

15.1 Κατασκευή Αεροσκαφών

15.1.1 Παράδειγμα Κατασκευής F/A-18F Super Hornet

15.1.2 Παράδειγμα Κατασκευής Α400Μ Future Large Aircraft

15.1.3 Παράδειγμα Κατασκευής Boeing 787 Dreamliner

15.2 Εγκαταστάσεις Δοκιμών και Δοκιμές Πιστοποίησης Νέων Αεριοστρόβιλων

15.3 Αξιοπιστία και Διαθεσιμότητα

15.4 Διάγνωση και Πρόγνωση Βλαβών

15.5 Μέθοδοι Διάγνωσης και Πρόγνωσης Βλαβών. 900

15.6 Επιθεωρήσεις. 902

15.7 Συντήρηση 905

15.8 Οικονομικά Στοιχεία 909

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 915

A. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακες Νερού/Ατμού.

B. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτες Αξονικού Συμπιεστή και Στροβίλου. 924

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Συνθετικά Αέρια 925

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Συγκριτική Οινονομοτεχνική Μελέτη Μονάδων IGCC, PCC, SC και NGCC (CCPP)926

Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Βιβλιοθήκη Κινητήρων. 937

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Μονάδες Μέτρησης Μεγεθών-Μετατροπές. 940

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 945

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ   949