ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑ/ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

 

1oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ1 

 

1.1 Η Επιστήμη της Μηχανικής

 

1.2 Βασικές Έννοιες και Νόμοι της Μηχανικής

1.3 Η Σπουδαιότητα της Στατικής Αντοχής Υλικών στην Επιστήμη του Μηχανικού

1.4 Διαφορές Στατικής και Αντοχής Υλικών

Ερωτήσεις

 

1oΜΕΡΟΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ:

 

2oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

 

2.1 Δυνάμεις

2.2 Ροπές

Άλυτες Ασκήσεις

 

 

3oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

3.1 Ομοευθειακές ή Συγγραμμικές Δυνάμεις

3.2 Κεντρικό Επίπεδο Σύστημα Δυνάμεων (ΚΕ.Σ.Δ.)

   3.2.1 Γραφική Μέθοδος Προσδιορισμού της Συνισταμένης ΚΕ.Σ.Δ

   3.2.2 Αναλυτική Μέθοδος Προσδιορισμού της Συνισταμένης ΚΕ.Σ.Δ

   3.2.3 Ισορροπία ΚΕ.Σ.Δ

   3.2.4 Ισορροπία ΚΕ.Σ.Δ Τριών Δυνάμεων

3.3 Γενικό Επίπεδο Σύστημα Δυνάμεων (Γ.Ε.Σ.Δ.)

   3.3.1 Γραφική Μέθοδος Προσδιορισμού της Συνισταμένης ενός Γ.Ε.Σ.Δ . 55      3.3.2 Αναλυτική Μέθοδος Προσδιορισμού της ΣυVΙσtαμένης ενός Γ.Ε.Σ.Δ.

   3.3.3 Ισορροπία Γ.Ε.Σ.Δ

3.4 Κεντρικό Τρισδιάστατο Σύστημα Δυνάμεων (Κ.Τ.Σ.Δ.)

   3.4.1 Γραφική Μέθοδος Προσδιορισμού της Συνισταμένης Κ.Τ.Σ.Δ

   3.4.2 Αναλυτική Μέθοδος Προσδιορισμού της Συνισταμένης Κ.Τ.Σ.Δ

   3.4.3 Ισορροπία. Κ.Τ.Σ.Δ

3.5 Γενικό Τρισδιάστατο Σύστημα Δυνάμεων (Γ.Τ.Σ.Δ.)

   3.5.1 Αναλυτική Μέθοδος Προσδιορισμού της Συνισταμένης Γ.Τ.Σ.Δ.

   3.5.2 Ισορροπία Γ.Τ.Σ.Δ.

Άλυτες Ασκήσεις

 

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

4.1 Είδη Φορέων

4.2 Είδη Εξωτερικών Φορτίων

4.3 Είδη Kαταπoνήσεων

4.4 Είδη Στηρίξεων

4.5 Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος

4.6 Προσδιορισμός Αντιδράσεων Στήριξης σε Σώματα Δύο και Τριών Διαστάσεων

Άλυτες Ασκήσεις

 

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΕΝΤΡΑ ΒΑΡΟΥΣ – ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

5. 1 Εισαγωγή

5.2 Στατική Ροπή Σώματος Δύο Διαστάσεων

5.3 Κεντροειδές Σώματος Δύο Διαστάσεων

5.4 Κεντροειδές Σώματος Μίας Διάστασης

5.5 Ροπή Αδράνειας Σώματος Δύο Διαστάσεων

5.6 Ακτίνα Αδράνειας Σώματος Δύο Διαστάσεων

5.7 Πολική Ροπή Αδράνειας Σώματος Δύο Διαστάσεων

5.8 Παράλληλη Μετατόπιση Άξονα

5.9 Φυγόκεντρη Ροπή Αδράνειας Σώματος Δύο Διαστάσεων

5.10 Ροπή Αντίστασης και Πολική Ροπή Αντίστασης Σώματος Δύο Διαστάσεων

5.11 Περιστροφή Συστήματος Αξόνων Σώματος Δύο Διαστάσεων

5.12 Έλλειψη Αδράνειας Σωμάτων Δύο Διαστάσεων

5.13 Ροπές Αδράνειας και Κέντρο Βάρους Σωμάτων Τριών Διαστάσεων

5.14 Σώματα Τριών Διαστάσεων από Περιστροφή

Άλυτες Ασκήσεις

 

6oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΦΟΡΤΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

6.1 Διαγράμματα Ν, Q, Μ, Τ

6.2 Κατασκευή Διαγραμμάτων Ν, Q, Μ, σε Επίπεδους Φορείς με Σημειακά Φορτία

6.3 Κατασκευή Διαγραμμάτων Ν, Q, Μ, σε Φορείς στο Χώρο Σημειακά Φορτία

6.4 Σύνθετοι Φορείς

   6.4.1 Κατασκευή Διαγραμμάτων , Q, Μ, σε Συνεχείς Δοκούς (Δοκοί Gerber) με Σημειακά Φορτία

   6.4.2 Τριαρθρωτό Τόξο με Σημειακά Φορτία

6.5 Κατασκευή Διαγραμμάτων Ν, Q, Μ, σε Φορείς με Γραμμικά Κατανεμημένα Φορτία.235 6.6 Κατασκευή Διαγραμμάτων , Q, Μ, σε Συνεχείς Δοκούς (Δοκοί Gerber) με Σημειακές Δυνάμεις και Κατανομές Φορτίων

Άλυτες Ασκήσεις

 

7oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ

7.1 Γενικά

7.2 Μέθοδος των Κόμβων

7.3 Μέθοδος Cremona

7.4 Μέθοδος Τομών Rιtter

Άλυτες Ασκήσεις

 

8oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΛΩΔΙΑ

8.1 Εισαγωγή

8.2 Καλώδιο με Κατακόρυφες Σημειακές Δυνάμεις

8.3 Καλώδιο με Κατακόρυφο Γραμμικά Κατανεμημένο Φορτίο

Άλυτες Ασκήσεις

 

9oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΡΙΒΗ

9.1 Γενικά

9.2 Γωνία τριβής

9.3 Τριβή σε Σφήνες

9.4 Τριβή Άξονα Έδρανα

9.5 Τριβή Κύλισης Τροχοί

9.6 Τριβή Ιμάντα

9.7 Τριβή σε Κοχλία Ανύψωσης

Άλυτες Ασκήσεις

 

2o ΜΕΡΟΣ: ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ:

10oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N, M, Q

10.1 Εισαγωγή

10.2 Κατασκευή Διαγραμμάτων N, Μ, Qμε τη Μέθοδο των Υποθετικών Τομών

10.3 Εξάρτηση Q και Μ

Άλυτες Ασκήσεις

 

11oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

11.1 Εισαγωγή

11.2 Εντατικές Καταστάσεις

     11.2.1 Απλή ή Μοναξονική Εντατική Κατάσταση

     11.2.2 Επίπεδη ή Διαξονική Εντατική Κατάσταση

     11.2.3 Τρισδιάστατη ή Τριαξονική Εντατική Κατάσταση

Άλυτες Ασκήσεις

 

12oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΛYΣH ΠAPAMOPΦΩΣEΩΝ

12.1 Παραμορφώσεις

     12.1.1 Ορθές Παραμορφώσεις

     12.1.2 Διατμητικές Παραμορφώσεις

     12.1.3 Κύριες Παραμορφώσεις στην Επίπεδη Κατάσταση Παραμορφώσεων

12.2 Συνθήκες Συμβιβαστoύ των Παραμορφώσεων

12.3 Σχέσεις μεταξύ Τάσεων και Παραμορφώσεων

12.4 Πείραμα Εφελκυσμού και Θλίψης

12.5 Ελαστική και Πλαστική Συμπεριφορά Υλικού

12.6 Μηχανικές Ιδιότητες

12.7 Γραμμική Σχέση Τάσεων - Παραμορφώσεων

12.8 Γενικευμένος Νόμος του Hooke

12.9 Σχέσεις μεταξύ Ε, ν και G

Άλυτες Ασκήσεις


13oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΜΨΗ

13.1 Κάμψη Δοκών

13.2 Προσδιορισμός των Ορθών Τάσεων

13.3 Προσδιορισμός των Διατμητικών Τάσεων

13.4 Μετατοπίσεις

     13.4.1 Η Μετατόπιση u(x)

     13.4.2 Η Μετατόπιση w(x) Ελάχιστη Γραμμή

13.5 Στατικά Αόριστα Προβλήματα Κάμψης

Άλυτες Ασκήσεις

 

14oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΤΡΕΨΗ

14.1 Το Πρόβλημα της Στρέψης

      14.1.1 Θεωρία Στρέψης κατά St.- Venant

     14.1.2 Χρήση της Συνάρτησης Στρέβλωσης

     14.1.3 Χρήση Τασικής Συνάρτησης

14.2 Ειδικά Προβλήματα Στρέψης

      14.2.1 Στρέψη Δοκών με Κυκλική Διατομή

     14.2.2 Στρέψη Δοκών με Ελλειπτική και Oρθoγωνική Διατομή

14.3 Λεπτόπαχες Κλειστές Διατομές

14.4 Λεπτόπαχες Ανοικτές Διατομές

14.5 Κέντρο Διάτμησης

Άλυτες Ασκήσεις

 

15oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

15.1 Ενέργεια Παραμόρφωσης

15.2 Ελαστική Ενέργεια Δοκού

     15.2.1 Καταπόνηση Δοκού σε Εφελκυσμό και Θλίψη

     15.2.2 Καταπόνηση Δοκού σε Κάμψη

     15.2.3 Καταπόνηση Δοκού σε Εφελκυσμό και Κάμψη

     15.2.4 Καταπόνηση Δοκού σε Στρέψη

15.3 Αρχή Δυνατών Έργων

15.4 Θεώρημα του Castιglιano

15.5 Επίλυση Στατικά Αόριστων Προβλημάτων

 

Άλυτες Ασκήσεις

16oΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΛΥΓΙΣΜΟΣ 

16.1 Εισαγωγή

16.2 Λυγισμός Ελαστικής Δοκού

Άλυτες Ασκήσεις

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις

Β. Διανυσματική Ανάλυση

Γ. Διαφορικός Λογισμός

Δ. Ολοκληρωτικός Λογισμός

Ε. Εμβαδά Όγκοι Kεvτρoειδή Κέντρα Βάρη Ροπές Αδράνειας

ΣΤ. Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών

Ζ. Τυπολόγια

Η. Μονάδες Μεγεθών - Μετατροπές Μονάδων Κλίμακες

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ