ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ισχύος (Θεωρία - Λυμένες Ασκήσεις)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΟΛΑ / ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ


1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ηλεκτρική Ενέργεια
1.2 Παραγωγή και Ζήτηση Ηλεκτρικής Ισχύος
1.3 Στοιχεία Θερμοδυναμικής, Μετάδοσης Θερμότητας και Μηχανικής Ρευστών
1.3.1 Θερμοδυναμικά Συστήματα
1.3.2 Θερμοδυναμικές Ιδιότητες και Καταστάσεις
1.3.3 Ενέργεια
1.3.4 Μηδενικός Θερμοδυναμικός Νόμος
1.3.5 Μηχανισμοί Μετάδοσης Θερμότητας
1.3.6 Έργο
1.3.7 Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για Κλειστά Συστήματα
1.3.8 Ιδανικό (Τέλειο) Αέριο
1.3.9 Ενθαλπία
1.3.10 Ειδικές Θερμότητες Ιδανικών Αεριών
1.3.11 Αρχή Διατήρησης της Μάζας
1.3.12 Ολική Θερμοδυναμική Ενέργεια Ρέοντος Ρευστού
1.3.13 Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για Ανοικτά Συστήματα Σταθεροποιημένης Ροής
1.3.14 Μεταβολές Μόνιμης Ροής
1.3.15 Έργο Ογκομεταβολής και Τεχνικό Έργο
1.3.16 Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος
1.3.17 Ιδανικός Κύκλος Παραγωγής Ψύξης με Συμπίεση
1.3.18 Εντροπία - Τρίτος Θερμοδυναμικός Νόμος
1.3.19 Σχέσεις Tds
1.3.20 Ισεντροπικές Διεργασίες Ιδανικών Αερίων
1.3.21 Διαγράμματα Mollier
1.3.22 Θερμοδυναμική Ρευστών σε Υψηλές Ταχύτητες (Μ>0.3)
1.3.23 Φαινόμενα Συμπιεστότητας
1.3.24 Σχέσεις Μεταξύ Στατικών και Ολικών Μεγεθών Συναρτήσει του Αριθμού Mach 
1.3.25 Κρουστικά Κύματα
1.3.26 Οριακό Στρώμα Αεροτομής - Απώλεια Στήριξης
1.3.27 Κλιματισμός 

2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
2.1 Καθαρή Ουσία 
2.2 Διεργασίες Αλλαγής Φάσης 
2.3 Διαγραμματική Απεικόνιση Διεργασιών Αλλαγής Φάσης
2.4 Διεργασίες Έργου
2.5 Ιδανικό Υγρό και Ατμός
2.6 Ενθαλπία και Εντροπία Μίγματος Νερού/Ατμού
2.7 Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Ατμό 
2.7.1 Κύκλος Ατμού Carnot 
2.7.2 Κύκλος Rankine
2.7.3 Διαμορφώσεις του Κύκλου Rankine
2.8 Βασικά Στοιχεία Λειτουργίας Συμβατικού Ατμοηλεκτρικού Εργοστασίου
2.9 Ατμοστρόβιλοι
2.9.1 Δομή και Χαρακτηριστικά Μεγέθη Ατμοστρόβιλων
2.9.2 Τύποι Ατμοστρόβιλων
2.9.3 Τρίγωνα Ταχυτήτων Διαφόρων Τύπων Ατμοστρόβιλων
2.9.4 Σύγκριση Ισόθλιπτων και Υπέρθλιπτων Ατμοστρόβιλων
2.9.5 Εφαρμογές Ατμοστρόβιλων
2.9.6 Λειτουργία Ατμοστρόβιλου στο Σημείο Σχεδιασμού
2.9.7 Σχεδίαση Ατμοστρόβιλων
2.9.8 Λειτουργία Ατμοστρόβιλου Εκτός του Σημείου Σχεδιασμού
2.9.9 Βαθμίδες Ατμοστρόβιλων
2.9.10 Επιλογή Ατμοστρόβιλου 
2.10 Νερό Ψύξης και Συμπλήρωσης 
2.10.1 Σκληρότητα 
2.10.2 Αλκαλικότητα 
2.10.3 Επεξεργασία Ψυκτικού Νερού και Νερού Συμπλήρωσης 
2.11 Σύστημα Ψύξης 
2.11.1 Πύργοι Ψύξης 
2.12 Συμπυκνωτές 
2.13 Απαριωτές 
2.14 Αντλίες 
2.15 Χαρακτηριστικά Μεγέθη ΑΗΣ 

3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
3.1 Γενικά 
3.2 Αεριοστρόβιλος, μια Πολλά Υποσχόμενη Μηχανή Εσωτερικής Καύσης 
3.3 Αρχή Λειτουργίας 
3.4 Τα Κύρια Εξαρτήματα των Αεριοστρόβιλων 
3.4.1 Συμπιεστής 
3.4.2 Στρόβιλος 
3.4.3 Θάλαμος Καύσης 
3.4.4 Σύστημα Εισαγωγής 
3.4.5 Σύστημα Εξαγωγής 
3.5 Η Τεχνολογική Πρόκληση 
3.6 Ταξινόμηση Αεριοστρόβιλων και Βασικά Χαρακτηριστικά τους 
3.7 Ιδανικοί Κύκλοι 
3.8 Απλός Κύκλος Λειτουργίας Αεριοστρόβιλων 
3.9 Κύκλος με Εναλλάκτη Θερμότητας ή Αναγεννητική Προθέρμανση 
3.10 Κύκλος με Ενδιάμεση Ψύξη 
3.11 Κύκλος με Αναθέρμανση 
3.12 Κύκλος με Ενδιάμεση Ψύξη και Εναλλάκτη Θερμότητας 
3.13 Κύκλος με Εναλλάκτη Θερμότητας και Αναθέρμανση 
3.14 Κύκλος με Ενδιάμεση Ψύξη, Εναλλάκτη Θερμότητας και Αναθέρμανση 
3.15 Αιτίες Διαφοροποίησης του Πραγματικού από τον Ιδανικό Κύκλο 
3.16 Απόδοση Ισεντροπικής Συμπίεσης 
3.17 Απόδοση Ισεντροπικής Εκτόνωσης 
3.18 Απώλειες Πίεσης 
3.19 Αποτελεσματικότητα Θερμικού Εναλλάκτη 
3.20 Μηχανικές Απώλειες 
3.21 Μεταβολή της Ειδικής Θερμότητας 
3.22 Μεταβολή της Υγρασίας 
3.23 Απόδοση Καύσης 
3.24 Απόδοση του Πραγματικού Κύκλου Αξονοστροβιλοκινητήρα 
3.25 Πραγματικός Κύκλος Αξονοστροβιλοκινητήρα 
3.26 Πραγματική Λειτουργία Αεριοστρόβιλων 
3.27 Διαδικασία Υπολογισμού της Λειτουργίας στο Σημείο Σχεδιασμού 
3.28 Υπολογισμός του Σημείου Σχεδιασμού Αξονοστροβιλοκινητήρων (Turboshafts) 
3.28.1 Απλός Κύκλος Brayton, Μονού Άξονα 
3.28.2 Απλός Κύκλος Brayton, Διπλού Άξονα 
3.29 Λειτουργία Εκτός του Σημείου Σχεδιασμού 
3.30 Φαινόμενα Ασταθούς Λειτουργίας Συμπιεστών 
3.31 Χάρτες Συνιστωσών 
3.31.1 Χάρτης Συμπιεστή 
3.31.2 Χάρτης Στροβίλου 
3.31.3 Χάρτης Θαλάμου Καύσης 
3.31.4 Χάρτης Προωθητικού Ακροφυσίου 
3.32 Βιομηχανικοί Αεριοστρόβιλοι 
3.33 Απαιτήσεις Αεριοστρόβιλων για Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
3.34 Εφαρμογές στη Βιομηχανία 
3.35 Μετασκευασμένοι Αεροπορικοί Αεριοστρόβιλοι 

4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
4.1 Αρχές Συνδυασμένων Κύκλων 
4.2 Διαμορφώσεις Σταθμών Συνδυασμένου Κύκλου 
4.3 Κύρια Εξαρτήματα του Συνδυασμένου Κύκλου 
4.4 Υπολογισμός στο Σημείο Σχεδιασμού CCPP Μονής Πίεσης 
4.5 Επιλογή Παραμέτρων του Αεριοστρόβιλου Συνδυασμένου Κύκλου 
4.6 Βασικές Παράμετροι του Κύκλου Ατμού του Συνδυασμένου Κύκλου 
4.7 Κύκλος Ατμού με Αναθέρμανση 
4.8 Κύκλος Ατμού με Αναγέννηση 
4.9 Προθέρμανση Τροφοδοτικού Νερού 
4.10 Συστήματα Πολλαπλής Πίεσης Ατμού 
4.11 HRSG Πολλαπλών Πιέσεων 
4.12 Υπολογισμός στο Σημείο Σχεδιασμού CCPP Διπλής Πίεσης σε Διάταξη Σειράς 
4.13 Επιλογή Παραμέτρων Πολλαπλών Συστημάτων Πίεσης 
4.14 Τριπλά Συστήματα Πίεσης 
4.15 Συστήματα με Αναθέρμανση 
4.16 Πρόσθετη Εξωτερική Καύση 
4.17 Συγκριτικό Παράδειγμα Διαμορφώσεων Συνδυασμένου Κύκλου 
4.18 Αεριοστρόβιλοι Συνδυασμένου Κύκλου 
4.19 Διορθωτικές Καμπύλες Λειτουργίας 
4.20 Λειτουργία σε Μερικό Φορτίο 
4.21 Μεταβατική Λειτουργία 
4.22 Τυπική Διαδικασία Εκκίνησης Βιομηχανικού Αεριοστρόβιλου 
4.23 Τυπική Διαδικασία Εκκίνησης Συνδυασμένου Κύκλου 
4.24 Καυτή Εκκίνηση 
4.25 Δυναμική Βελτιστοποίηση 
4.26 Παράδειγμα Επιλογής Βέλτιστης Διαμόρφωσης Κύκλου Αερίου για CCPP 
4.27 Συνδυασμένος Κύκλος με Αεριοποίηση 
4.27.1 Αρχή Λειτουργίας Εργοστασίων Συνδυασμένου Κύκλου με Αεριοποίηση 
4.27.2 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εργοστασίων Συνδυασμένου Κύκλου με Αεριοποίηση 
4.27.3 Είδη Αεριοποιητών και Τεχνικές Αεριοποίησης 
4.27.4 Παραδείγματα Εργοστασίων IGCC 
4.28 Υβριδικοί Κύκλοι 
4.29 Αναβάθμιση 

5° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ 
5.1 Η Έννοια της Συμπαραγωγής 
5.2 Θερμοδυναμική και Συμπαραγωγή 
5.3 Σύγχρονες Τεχνικές Συμπαραγωγής 
5.4 Τρόποι Λειτουργίας των Συστημάτων Συμπαραγωγής 
5.5 Τρι-παραγωγή 
5.6 Εφαρμογές Συμπαραγωγής / Τρι-παραγωγής 
5.7 Συστήματα Τηλεθέρμανσης 

6° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
6.1 Το Άτομο και η Δομή του 
6.2 Ο Πυρήνας του Ατόμου 
6.2.1 Ισότοπα Στοιχεία 
6.2.2 Έλλειμμα Μάζας - Ενέργεια Σύνδεσης 
6.2.3 Πυρηνικές Δυνάμεις 
6.3 Ραδιενέργεια 
6.4 Πυρηνικές Αντιδράσεις 
6.4.1 Σχάση 
6.4.2 Προϊόντα Σχάσης 
6.4.3 Ενέργεια Σχάσης 
6.4.4 Επιφάνειες Αντίδρασης 
6.4.5 Αλυσιδωτή Πυρηνική Αντίδραση 
6.4.6 Επιβραδυντές 
6.4.7 Πυρηνική Σύντηξη 
6.4.8 Σύγκριση Μεταξύ Πυρηνικής Διάσπασης και Σύντηξης 
6.5 Ανιχνευτές Πυρηνικών Ακτινοβολιών 
6.6 Πυρηνικοί Αντιδραστήρες 
6.6.1 Η Σχέση των Τεσσάρων Παραγόντων 
6.6.2 Μετατροπή Μάζας σε Ενέργεια 
6.6.3 Αναπαραγωγή 
6.6.4 Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Σχάσης 
6.6.4.1 Συγκρότηση Πυρηνικών Αντιδραστήρων Σχάσης 
6.6.4.2 Ασφάλεια Πυρηνικών Αντιδραστήρων Σχάσης 
6.6.4.3 Τύποι Πυρηνικών Αντιδραστήρων Σχάσης 
6.6.4.4 Σχεδιαστικές Απαιτήσεις και Τεχνικά Θέματα 
6.6.4.5 Ρύθμιση Λειτουργίας Πυρηνικών Αντιδραστήρων Σχάσης 
6.6.5 Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Σύντηξης 
6.7 Πυρηνικοί Σταθμοί Ηλεκτρικής Ισχύος 
6.7.1 Συγκρότηση Πυρηνικών Σταθμών Ισχύος 
6.7.2 Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης 
6.7.3 Πυρηνικά Ατυχήματα 
6.7.4 Προοπτικές Πυρηνικής Ενέργειας 

7° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
7.1 Εισαγωγή 
7.2 Αιολικό Δυναμικό 
7.2.1 Κίνηση του Ανέμου 
7.2.2 Χαρακτηριστικά Ανέμου 
7.2.3 Κατανομή Ανέμου Weibull 
7.2.4 Κατανομή του Ανέμου καθ' Ύψος 
7.2.5 Ενέργεια και Ισχύς του Ανέμου 
7.3 Ταξινόμηση Ανεμογεννητριών 
7.3.1 Ανεμογεννήτρια Οριζόντιου Άξονα 
7.3.2 Ανεμογεννήτρια Κατακόρυφου Άξονα 
7.4 Αεροδυναμική Πτερυγίου 
7.5 Επιδόσεις Ανεμογεννητριών Τύπου Ανωσης 
7.6 Επιδόσεις Ανεμογεννητριών Οριζόντιου Άξονα 
7.7 Συστήματα Ανεμογεννητριών 
7.7.1 Αιολικά Πάρκα 
7.7.2 Θέση Εγκατάστασης Συστήματος Ανεμογεννητριών 
7.7.3 Χωροθέτηση Ανεμογεννητριών Εντός του Αιολικού Πάρκου 
7.7.4 Ηλεκτρική Ενέργεια από Αιολικό Πάρκο 
7.7.5 Ηλεκτρική Διασύνδεση Αιολικού Πάρκου 

8° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
8.1 Εισαγωγή 
8.2 Υδάτινο Δυναμικό 
8.3 Υδροηλεκτρικά Συστήματα 
8.4 Ενεργειακός Υπολογισμός Υδροηλεκτρικών Συστημάτων 
8.5 Ταξινόμηση Υδροστρόβιλων 
8.5.1 Υδροστρόβιλοι Δράσης (τόπου Pelton) 
8.5.2 Υδροστρόβιλοι Αντίδρασης (τόπου Francis) 
8.5.3 Υδροστρόβιλοι Αντίδρασης (τύπου Kaplan) 
8.6 Χαρακτηριστικά Μεγέθη Λειτουργίας Υδροστρόβιλων 
8.7 Σπηλαίωση στους Υδροστρόβιλους Αντίδρασης 
8.8 Σύγκριση Τύπων Υδροστρόβιλων 
8.9 Σχεδιασμός, Επιλογή Τύπου και Αριθμού Υδροστρόβιλων 

9° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
9.1 Ντιζελοηλεκτρικοί Σταθμοί 
9.2 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί 
9.2.1 Ηλιακό Δυναμικό 
9.2.2 Συνέπειες της Περιστροφή της Γης γύρω από τον Εαυτό της και τον Ήλιο 
9.2.3 Θέση του Ήλιου στον Ουράνιο Θόλο 
9.2.4 Μεταβολή της Ηλιακής Ακτινοβολίας Μέσα στην Ατμόσφαιρα 
9.2.5 Υπολογισμός της Ηλιακής Ακτινοβολίας 
9.2.6 Αρχή Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Κελιού 
9.2.7 Φωτοβολταϊκό Πλαίσιο 
9.2.8 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Λειτουργία των Πλαισίων 
9.2.9 Φωτοβολταϊκή Συστοιχία 
9.3 Γεωθερμικοί Ηλεκτρικοί Σταθμοί 
9.3.1 Δομή του Εσωτερικού της Γης 
9.3.2 Γεωθερμικό Πεδίο 
9.3.3 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ισχύος 
9.4 Παλιρροιακοί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί 
9.5 Αποθήκευση Ενέργειας 
9.5.1 Υδροηλεκτρικά Αμφίδρομης Λειτουργίας 
9.5.2 Υβριδικά Συστήματα 
9.5.3 Συστήματα Κυψελών Καυσίμου 
9.5.3.1 Αρχή Λειτουργίας 
9.5.3.2 Τεχνολογίες Κυψελών Καυσίμου 
9.5.3.3 Κατασκευαστικά και Λειτουργικά Στοιχεία 
9.5.3.4 Σύγκριση Κυψελών Καυσίμου με Θερμικές Μηχανές 

10° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ 
10.1 Καύση 
10.1.1 Χημεία Αντίδρασης 
10.1.2 Θερμοχημεία 
10.1.3 Χημική Ισορροπία 
10.1.4 Καύση Στερεών Καυσίμων 
10.2 Συστήματα Καύσης Αεριοστρόβιλων 
10.2.1 Είδη Θαλάμων Καύσης 
10.2.2 Απαιτήσεις-Προδιαγραφές 
10.2.3 Δομή και Λειτουργία 
10.2.3.1 Διάχυτης 
10.2.3.2 Κύρια ή Πρωτεύουσα Ζώνη Καύσης 
10.2.3.3 Δευτερεύουσα ή Ενδιάμεση Ζώνη 
10.2.3.4 Ζώνη Αραίωσης ή Ανάμιξης 
10.2.3.5 Ψύξη Θαλάμου Καύσης 
10.2.4 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά του Θαλάμου Καύσης 
10.2.4.1 Απόδοση Καύσης και Απώλειες Πίεσης 
10.2.4.2 Ευστάθεια Καύσης 
10.2.4.3 Έναυση και Επανέναυση 
10.2.4.4 Κατανομή Θερμοκρασίας 
10.2.4.5 Επικαθήσεις 
10.2.4.6 Έγχυση Καυσίμου και Διασκορπισμός 
10.2.5 Σχεδίαση Θαλάμων Καύσης 
10.2.5.1 Σχεδιασμός Διάχυτη 
10.2.5.2 Προσδιορισμός της Διαμέτρου του Περιβλήματος 
10.2.5.3 Προσδιορισμός Πλάτους και Μήκους Φλογοσωλήνα 
10.2.5.4 Σχεδιασμός για Βέλτιστη Απόδοση Καύσης 
10.2.5.5 Σχεδιασμός για Σταθερότητα 
10.2.5.6 Σύστημα Θέρμανσης Καυσίμου 
10.2.6 Συστήματα Έκχυσης Καυσίμου 
10.2.6.1 Διασκορπιστές Πίεσης 
10.2.6.2 Διασκορπιστές Διπλού Ρευστού 
10.2.6.3 Διασκορπιστές Εξαέρωσης 
10.2.6.4 Διασκορπιστές Αέριων Καυσίμων 
10.2.7 Συστήματα Έναυσης 
10.3 Ατμοπαραγωγικές Εγκαταστάσεις 
10.3.1 Είδη Ατμοπαραγωγών 
10.3.1.1 Ατμοπαραγωγοί με Φλογοσωλήνα και Αεριαυλούς (Μεγάλου Όγκου Νερού) 
10.3.1.2 Ατμοπαραγωγοί με Υδραυλούς (Υδροφόρους Σωλήνες) 
10.3.1.3 Ατμοπαραγωγοί με Κατακόρυφους Υδραυλούς 
10.3.1.4 Ατμοπαραγωγοί Ακτινοβολίας 
10.3.1.5 Ατμοπαραγωγοί με Βάση την Κυκλοφορία του Εργαζόμενου Μέσου 
10.3.2 Είδη Θαλάμων Καύσης Ατμοπαραγωγών 
10.3.2.1 Θάλαμος Καύσης με Εσχάρα 
10.3.2.2 Θάλαμος Καύσης Κονιορτοποιημένου Καυσίμου 
10.3.2.3 Θάλαμος Καύσης Ρευστοποιημένης Κλίνης 
10.3.2.4 Ατμοπαραγωγοί με Υπερκρίσιμα Χαρακτηριστικά Ατμού 
10.3.3 Υπολογισμοί Ατμοπαραγωγών 
10.3.3.1 Υπολογισμός Διαστάσεων Θαλάμου Καύσης 
10.3.3.2 Θερμοκρασία Καυσαερίων 
10.3.3.3 Απορρόφηση Ακτινοβολίας στο Θάλαμο Καύσης 
10.3.4 Λειτουργία στο Σημείο Σχεδιασμού και Εκτός Αυτού 
10.3.5 Κύριες Διατάξεις Ατμοπαραγωγών 
10.3.5.1 Θάλαμος Καύσης 
10.3.5.2 Τύμπανο (Υδροθάλαμος) 
10.3.5.3 Υπερθερμαντήρας 
10.3.5.4 Οικονομητήρας 
10.3.5.5 Αναθερμαντήρας 
10.3.6 Βοηθητικές Διατάξεις Ατμοπαραγωγών 
10.3.6.1 Καυστήρες 
10.3.6.2 Προετοιμασία Στερεών Καυσίμων 
10.3.6.3 Προθερμαντήρες Αέρα Καύσης 
10.3.6.4 Καμινάδα - Καπνοδόχος 

11° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΥΣΙΜΑ 
11.1 Εισαγωγή 
11.2 Φυσικές Ιδιότητες Καυσίμων 
11.3 Ιδιότητες Καύσης των Καυσίμων 
11.4 Ορυκτά Καύσιμα 
11.4.1 Στερεά Καύσιμα 
11.4.2 Υγρά Καύσιμα 
11.4.2.1 Κατάλοιπα Πετρελαίου 
11.4.3 Αέρια Καύσιμα 
11.5 Καύσιμα για Βιομηχανικούς Αεριοστρόβιλους 
11.5.1 Επίδραση Αλλαγής Καυσίμου στις Επιδόσεις του Αεριοστρόβιλου 
11.6 Καύσιμα Κυψελών Καυσίμου 
11.6.1 Υδρογόνο και Μέθοδοι Παραγωγής του 
11.6.2 Αποθήκευση και Μεταφορά Υδρογόνου 
11.6.3 Ενεργειακές Χρήσεις Υδρογόνου 
11.7 Βιοκαύσιμα 
11.7.1 Πρώτες Ύλες Βιομάζας 
11.7.2 Ενεργειακές Καλλιέργειες 
11.7.3 Είδη Βιοκαυσίμων 
11.7.4 Τεχνολογίες Μετατροπής της Βιομάζας 
11.7.4.1 Θερμοχημικές Μετατροπές 
11.7.4.2 Βιοχημικές Μέθοδοι 
11.7.5 Διαχείριση Βιομάζας από Ενεργειακές Καλλιέργειες 
11.7.6 Συμπεράσματα Χρήσης Βιομάζας 
11.8 Πυρηνικά Καύσιμα 
11.8.1 Υλικά Δυνάμενα να Υποστούν Σχάση, Σχάσιμα, και Γόνιμα υλικά 
11.8.2 Πιθανά καύσιμα 
11.8.3 Φυσικό Ουράνιο και Θόριο 
11.8.4 Εμπλουτισμός Καυσίμου 
11.8.5 Ο Κύκλος του Πυρηνικού Καυσίμου 
11.8.6 Ανάγκες σε Πυρηνική Ηλεκτρική Ισχύ 
11.8.7  Σύγκριση Άνθρακα και Πυρηνικού Καυσίμου 
11.8.8 Καύσιμα Πυρηνικών Αντιδραστήρων Σύντηξης 

12° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
12.1  Οι Ατμοσφαιρικοί Ρύποι οι Επιδράσεις τους 
12.2 Ποιότητα Καυσίμου 
12.3 Εκπεμπόμενοι Ρύποι από Αεριοστροβιλικούς Σταθμούς 
12.4  Μέθοδοι Μείωσης Εκπεμπόμενων Ρύπων Αεριοστρόβιλων 
12.5 Τεχνολογίες Μείωσης Εκπεμπόμενων Ρύπων σε Αεριοστροβιλικούς Σταθμούς 
12.5.1 Μείωση των ΝΟΧ με Ψεκασμό Νερού ή Ατμού 
12.5.2 Επιλεκτική Καταλυτική Μείωση 
12.5.3 Συστήματα Καύσης Μείωσης Ξηρών Εκπομπών Ρύπων 
12.5.4 Καύση Φτωχής Προανάμιξης 
12.5.5 Θάλαμος Καύσης Πλούσιας, Ταχείας και Φτωχής Καύσης 
12.5.6 Θάλαμος Καύσης Μεταβλητής Γεωμετρίας 
12.5.7 Καύση Πολλαπλών Βαθμιδών 
12.5.8 Καταλυτική Καύση 
12.5.9 Επίδραση Διαμόρφωσης Κινητήρα και Συστημάτων Μεταβλητής Γεωμετρίας στα Συστήματα Καύσης 
12.6 Τεχνολογίες Μείωσης Εκπεμπόμενων Ρύπων σε ΑΗΣ 
12.6.1 Σωματίδια 
12.6.1.1 Φίλτρα Μηχανικής Κατακράτησης Σωματιδίων 
12.6.1.2 Φίλτρα Ψεκασμού 
12.6.1.3 Κυκλωνικοί Διαχωριστές 
12.6.1.4 Ηλεκτροστατικά Φίλτρα 
12.6.1.5 Υβριδικά Φίλτρα 
12.6.1.6 Ιπτάμενη Σκόνη από Επιφανειακά Ορυχεία 
12.6.2 Οξείδια του Θείου (SOx) 
12.6.2.1 Παρεμβάσεις στο Καύσιμο 
12.6.2.2 Φυσική Αποθείωση 
12.6.2.3 Παρεμβάσεις στα Καυσαέρια 
12.6.3 Οξείδια του Αζώτου (ΝΟΧ) 
12.6.4 Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Αιθάλη και Ιπτάμενο Κωκ 
12.6.5 Διοξείδιο του Άνθρακα (C02) 
12.6.5.1 Σύγκαυση Βιομάζας και Ορυκτών Καυσίμων 
12.6.5.2 Βελτίωση του Βαθμού Απόδοσης 
12.7 Δέσμευση και Αποθήκευση C02 
12.8 Θερμική Ρύπανση 
12.9 Οπτική Όχληση 
12.10 Περιβαλλοντικά Θέματα CCPP 
12.11 Υπολογισμός των ΝΟΧ, CO, UHC και C02  
12.12 Ατμοσφαιρικός Αέρας 
12.12.1 Ιδιότητες Ατμοσφαιρικού Αέρα 
12.12.2 Συνθήκες Ευστάθειας στην Ατμόσφαιρα 
12.1 Νομοθετικές Παρεμβάσεις Μείωσης Αέριων Ρύπων 
12.2 Πυρηνικά Απόβλητα - Κατάλοιπα 
12.14.1 Διαχείριση - Επεξεργασία Καταναλωθέντων Καυσίμων 
12.14.2 Βιολογικές Επιπτώσεις της Ραδιενέργειας 
12.3 Όρια Ασφαλείας Προσέγγισης Γραμμών Ηλεκτρικού Ρεύματος 
12.4 Περιβάλλον και ΑΠΕ 
12.16.1 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Συστημάτων Ανεμογεννητριών 
12.16.2 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 
12.16.3 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη Λειτουργία Μονάδων Βιομάζας 
12.16.3.1 Καύση σε Εσχάρα και Ρευστοποιημένη Κλίνη 
12.16.3.2 Αεριοποίηση - Πυρόλυση 


13° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
13.1 Εισαγωγή 
13.2 Διασυνδεδεμένα Δίκτυα 
13.3 Προστασία ΣΗΕ, Βραχυκυκλώματα και Αστάθεια Τάσης 
13.4 Δομή του ΣΗΕ 
13.5 Γραμμές μεταφοράς 
13.5.1 Φαινόμενο Corona 
13.5.2 Δίκτυα Υψηλής Τάσης 
13.5.3 Δίκτυα Μέσης Τάσης 
13.5.4 Μεταφορά με Συνεχές Ρεύμα 
13.5.5 Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς 
13.6 Υποσταθμοί 
13.7 Μετασχηματιστές Ισχύος 
13.8 Σύγχρονες Γεννήτριες 
13.8.1 Γεννήτριες στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας 
13.8.2 Δομή και Αρχή Λειτουργίας Σύγχρονής Γεννήτριας Εσωτερικών Πόλων 
13.8.3 Ανάπτυξη Τάσης Γεννήτριας 
13.8.4 Λειτουργία Γεννήτριας με Φορτίο 
13.8.4.1 Ισοδύναμο Κύκλωμα Γεννήτριας Κυλινδρικού Δρομέα 
13.8.4.2 Ισχύς 
13.8.4.3 Ανάπτυξη Ροπής 
13.8.4.4 Χαρακτηριστική Φορτίου 
13.8.5 Παραλληλισμός Γεννήτριας 
13.8.6 Γεννήτρια στο Δίκτυο 
13.8.7 Απώλειες και Χαρακτηριστικά Μεγέθη 

14° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
14.1 Ενεργειακή Πολιτική 
14.2 Εθνικός Στρατηγικός Ενεργειακός Σχεδιασμός 
14.3 Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα 
14.4 Χρηματιστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας 
14.5 Πολιτική Ανταλλαγών Ενέργειας 
14.6 Οικονομία Λειτουργίας 
14.7 Κόστος της Ηλεκτρικής Ενέργειας 
14.8 Αξιολόγηση Απωλειών 
14.9 Τιμολόγηση 
14.10 Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων 
14.11 Ενεργειακό Έργο - Επένδυση 
14.12 Οικονομικά Στοιχεία Σταθμών Ορυκτών Καυσίμων 
14.13 Συγκριτική Οινονομοτεχνική Μελέτη Μονάδων IGCC, PCC, SC και NGCC (CCPP) 
14.14  Αξιοπιστία και Διαθεσιμότητα 
14.15  Οικονομική Θεώρηση Πυρηνικών Σταθμών 
14.16 Οικονομική Θεώρηση της Βιομάζας 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Άσκηση 2.1 * 
Άσκηση 2.2 ** 
Άσκηση 2.3 *** 
Άσκηση 2.4 *** 
Άσκηση 2.5 *** 
Άσκηση 2.6 ** 
Άσκηση 2.7 *** 
Άσκηση 2.8 *** 
Άσκηση 2.9 *** 
Άσκηση 2.10 ** 
Άσκηση 2.11 * 
Άσκηση 2.12 ** 
Άσκηση 2.13 ** 
Άσκηση 2.14 ** 
Άσκηση 2.15 *** 
Άσκηση 2.16 * 
Άσκηση 2.17 *** 
Άσκηση 2.18 ** 
Άσκηση 2.19 *** 
Άσκηση 2.20 ** 
Άσκηση 2.21 *** 
Άσκηση 2.22 *** 
Άσκηση 2.23 *** 
Άσκηση 2.24 *** 
Άσκηση 2.25 *** 
Άσκηση 2.26 *** 

3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Άσκηση 3.1 * 
Άσκηση 3.2 *** 
Άσκηση 3.3 ** 
Άσκηση 3.4 *** 
Άσκηση 3.5 ** 
Άσκηση 3.6 *** 

4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
Άσκηση 4.1 *** 
Άσκηση 4.2 *** 
Άσκηση 4.3 *** 
Άσκηση 4.4 *** 
Άσκηση 4.5 *** 
Άσκηση 4.6 *** 
Άσκηση 4.7 *** 

5° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Άσκηση 5.1 ** 
Άσκηση 5.2 *** 

6° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
6.1 Ενέργεια σύνδεσης 
Άσκηση 6.1.1 * 
Άσκηση 6.1.2 * 
6.2 Επιφάνειες Αντίδρασης 
Άσκηση 6.2.1 * 
6.3 Ραδιενέργεια 
Άσκηση 6.3.1 *** 
6.4 α-διάσπαση 
Άσκηση 6.4.1 *** 
6.5 Πυρηνικός Αντιδραστήρας 
Άσκηση 6.5.1 *** 

7° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Άσκηση 7.1 ** 
Άσκηση 7.2 * 
Άσκηση 7.3 * 
Άσκηση 7.4 ** 
Άσκηση 7.5 * 
Άσκηση 7.6 ** 
8° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
8.1 Διατήρησης Ενέργειας 
Άσκηση 8.1.1 ** 
Άσκηση 8.1.2 * 
Άσκηση 8.1.3 * 
Άσκηση 8.1.4 * 
Άσκηση 8.1.5 * 
Άσκηση 8.1.6 ** 
Άσκηση 8.1.7 * 
8.2 Χαρακτηριστικά Μεγέθη 
Άσκηση 8.2.1 *** 

9° ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
9.1 Ντιζελοηλεκτρικοί Σταθμοί 
Άσκηση 9.1.1 ** 
Άσκηση 9.1.2 *** 
Άσκηση 9.1.3 *** 
9.2 Γεωθερμικοί Ηλεκτρικοί Σταθμοί 
Άσκηση 9.2.1 ** 
Άσκηση 9.2.2 *** 

10° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΥΣΙΜΑ 
10.1 Χημεία Αντίδρασης 
Άσκηση 10.1.1 * 
Άσκηση 10.1.2 * 
Άσκηση 10.1.3 ** 
Άσκηση 10.1.4 *** 
10.2 Θερμοχημεία 
Άσκηση 10.2.1 ** 
Άσκηση 10.2.2 ** 
Άσκηση 10.2.3 *** 
Άσκηση 10.2.4 *** 
Άσκηση 10.2.5 *** 
Άσκηση 10.2.6 *** 
10.3 Χημική κινητική 
Άσκηση 10.3.1 *** 
Άσκηση 10.3.2 *** 
Άσκηση 10.3.3 *** 
Άσκηση 10.3.4 ** 
10.4 Καύση Στερεών Καυσίμων 
Άσκηση 10.4.1 *** 
Άσκηση 10.4.2 *** 
10.5 Σχεδιασμός Θαλάμου Καύσης Αεριοστρόβιλου 
Άσκηση 10.5.1 ** 
10.6 Σχεδιασμός Θαλάμου Καύσης Ατμοπαραγωγού 
Άσκηση 10.6.1 ** 
Άσκηση 10.6.2 *** 
Άσκηση 10.6.3 ** 

11° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΥΣΙΜΑ 
11.1 Στερεά Καύσιμα 
Άσκηση 11.1.1 *** 
11.2 Πυρηνικά Καύσιμα 
Άσκηση 11.2.1 ** 

13° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
13.1 Μετασχηματιστές Ισχύος 
Άσκηση 13.1.1 * 
Άσκηση 13.1.2 * 
13.2 Σύγχρονες Γεννήτριες 
Άσκηση 13.2.1 * 
Άσκηση 13.2.2 *** 

14° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
14.1 Οικονομική Αξιολόγηση 
Άσκηση 14.1.1 * 
Άσκηση 14.1.2** 
Άσκηση 14.1.3 ** 
Άσκηση 14.1.4 *** 
Άσκηση 14.1.5 *** 
14.2 Αξιοπιστία - Διαθεσιμότητα (Reliability - Availability) 
Άσκηση 14.2.1 ** 
Άσκηση 14.2.2 ** 
Άσκηση 14.2.3 *** 
Άσκηση 14.2.4 *** 
Άσκηση 14.2.5 ** 
Άσκηση 14.2.6 ** 
Άσκηση 14.2.7 **

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακες Νερού/Ατμού
Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Συνοπτικοί Πίνακες Μεταβολών
Β.1 Ισόθερμη Μεταβολή-Διεργασία
Β.2 Ισοβαρής Μεταβολή-Διεργασία
Β.3 Ισόχωρη Μεταβολή-Διεργασία
Β.4 Ισεντροπική (=Αδιαβατική + Αντιστρεπτή) Μεταβολή-Διεργασία
Β.5 Πολυτροπική Μεταβολή-Διεργασία
Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ιδιότητες Αέρα (ιδανικό αέριο)
Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Συνθετικά Αέρια
Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Βιοκαλιέργειες - Βιοκαύσιμα
ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Παρούσα Αξία
Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Μονάδες
Ζ.1 Μονάδες Μέτρησης Μεγεθών - Μετατροπές
Ζ.2 Πολλαπλάσια και Υποπολλαπλάσια Προθέματα Μονάδων