ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ  i
ΠΡΟΛΟΓΟΣ. v
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ vii
ΣΥΜΒΟΛΑ / ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ. xxiii

ΘΕΩΡΙΑ 1
1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εισαγωγή. 3
1.1 Σύνδεση Μετάδοσης Θερµότητας και Λοιπών Επιστηµών  3
1.2 Στοιχεία Θερµοδυναµικής, Μετάδοσης Θερµότητας και Μηχανικής Ρευστών. 4
1.2.1 Θερµοδυναµικά Συστήµατα . 4
1.2.2 Θερµοδυναµικές Ιδιότητες και Καταστάσεις  5
1.2.3 Ενέργεια  5
1.2.4 Μηδενικός Θερµοδυναµικός Νόµος . 7
1.2.5 Έργο 8
1.2.6 Πρώτος Θερµοδυναµικός Νόµος για Κλειστά Συστήµατα  9
1.2.7 Ιδανικό (Τέλειο) Αέριο  10
1.2.8 Ενθαλπία . 11
1.2.9 Ειδικές Θερµότητες Ιδανικών Αεριών 11
1.2.10 Αρχή ∆ιατήρησης της Μάζας. 14
1.2.11 Ολική Θερµοδυναµική Ενέργεια Ρέοντος Ρευστού. 14
1.2.12 Πρώτος Θερµοδυναµικός Νόµος για Ανοικτά Συστήµατα Σταθεροποιηµένης Ροής 15
1.2.13 Μεταβολές Μόνιµης Ροής 16
1.2.14 Έργο Ογκοµεταβολής και Τεχνικό Έργο  18
1.2.15 ∆εύτερος Θερµοδυναµικός Νόµος 18
1.2.16 Ιδανικός Κύκλος Παραγωγής Ψύξης µε Συµπίεση 19
1.2.17 Εντροπία – Τρίτος Θερµοδυναµικός Νόµος 20
1.2.18 Ρευστά σε Υψηλές Ταχύτητες (Μ>0.3)  21
1.2.19 Φαινόµενα Συµπιεστότητας . 24
1.2.20 Σχέσεις Μεταξύ Στατικών και Ολικών Μεγεθών Συναρτήσει του Αριθµού Mach. 25
1.2.21 Ταξινόµηση Ροών 26
1.2.22 Ιξώδες 28
1.2.23 Οριακό ή Υδροδυναµικό Στρώµα Ταχύτητας . 30
1.2.23.1 Οριακό Στρώµα Ταχύτητας Εξωτερικής Ροής . 30
1.2.23.2 Οριακό Στρώµα Ταχύτητας Εσωτερικής Ροής . 32
1.2.24 Σχέσεις Οριακού Στρώµατος 35
1.2.25 Οπισθέλκουσα Τριβής και Πίεσης 40
1.2.26 Ροή Γύρω από Κυλίνδρους και Σφαίρες . 42
1.2.27 Αρχή του Αρχιµήδη και Συντελεστής ∆ιαστολής Όγκου  47
1.2.28 Κλιµατισµός  48
1.2.29 Καθαρή Ουσία. 49
1.2.30 ∆ιεργασίες Αλλαγής Φάσης . 49
1.2.31 ∆ιαγραµµατική Απεικόνιση ∆ιεργασιών Αλλαγής Φάσης. 52
1.2.32 ∆ιεργασίες Έργου  53
1.2.33 Ενθαλπία και Εντροπία Μίγµατος Νερού/Ατµού 55
1.3 Τρόποι / Μηχανισµοί Μετάδοσης Θερµότητας 56
1.3.1 Αγωγή . 57
1.3.2 Συναγωγή  62
1.3.3 Ακτινοβολία  65
1.3.4 Συνδυασµένη Μετάδοσης Θερµότητας  69
1.4 Εφαρµογές Μετάδοσης Θερµότητας . 71viii ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης

2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αγωγή. Γενικές Έννοιες.74
2.1 Εισαγωγή.74
2.2 Μονοδιάστατη Αγωγή .76
2.2.1 Αγωγή σε Επίπεδο Μεγάλων ∆ιαστάσεων 76
2.2.2 Αγωγή σε Κύλινδρο Μεγάλου Μήκους.77
2.2.3 Αγωγή σε Σφαίρα .79
2.2.4 Συνοπτική Σχέση Μονοδιάστατης Αγωγής80
2.2.5 Κωνική ∆ιατοµή .80
2.3 Πολυδιάστατη Αγωγή 81
2.3.1 Αγωγή στο Τρισορθογώνιο Σύστηµα Συντεταγµένων82
2.3.2 Αγωγή στο Κυλινδρικό και Σφαιρικό Σύστηµα Συντεταγµένων 84
2.4 Οριακές Συνθήκες και Επίλυση Προβληµάτων Μονοδιάστατης Μόνιµης Αγωγής .85
2.4.1 Χωρικές ή Συνοριακές Συνθήκες 86
2.4.2 Χρονικές Συνθήκες.90
2.5 Εσωτερικές Πηγές και Καταβόθρες Θερµότητας90

3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μόνιµη Θερµική Αγωγή94
3.1 Εισαγωγή.94
3.2 Μοντέλο Θερµικών Αντιστάσεων 95
3.2.1 Θερµική Αγωγή σε Επίπεδα Τοιχώµατα97
3.2.2 Θερµική Αγωγή σε Κυλίνδρους και Σφαίρες.101
3.3 Θερµική Αντίστασης ∆ιεπιφάνειας 103
3.4 Αντίσταση Αποθέσεων 105
3.5 Κρίσιµη Ακτίνα Κυλίνδρου και Σφαίρας105
3.6 Εκτεινόµενες Επιφάνειες – Πτερύγια .108
3.6.1 Εξίσωση Πτερυγίου 109
3.6.1.1 Πτερύγια Σταθερής Εγκάρσιας ∆ιατοµής .110
3.6.1.2 Πτερύγια Μεταβλητής ∆ιατοµής115
3.6.2 Θερµική Συµπεριφορά Πτερυγίου.116
3.6.2.1 Απόδοση Πτερυγίου 116
3.6.2.2 Αποτελεσµατικότητα Πτερυγίου119
3.6.2.3 Αντίσταση Πτερυγίου 120
3.6.2.4 Βέλτιστο Μήκος Πτερυγίου.121
3.6.2.5 Συστοιχία Πτερυγίων.122
3.7 Αγωγή Μεταξύ Σωµάτων (Συντελεστής Μορφής Αγωγής).124

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μη Μόνιµη Θερµική Αγωγή .128
4.1 Εισαγωγή.128
4.2 Ανάλυση Συστήµατος Οµοιόµορφης Κατανοµής Θερµοκρασίας129
4.3 Μη Μόνιµη Θερµική Αγωγή σε Επίπεδο, Κύλινδρο και Σφαίρα.132
4.4 Μη Μόνιµη Θερµική Αγωγή σε Ηµιάπειρο Σώµα 139
4.5 Μη Μόνιµη Πολυδιάστατη Θερµική Αγωγή 143
4.6 Επαφή ∆ύο Ηµιάπειρων Επιπέδων.146

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συναγωγή. Γενικές Έννοιες .147
5.1 Εισαγωγή.147
5.2 Αριθµός Nusselt 148
5.3 Θερµικό Οριακό Στρώµα – Αριθµός Prandtl 149
5.4 Επίλυση των Σχέσεων της Συναγωγής για µία Επίπεδη Πλάκα.150
5.5 Οµοιότητα - ∆ιαστατική Ανάλυση .156
5.6 Μέθοδοι Προσδιορισµού των Συντελεστών Μετάδοσης Θερµότητας µε Συναγωγή158

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξαναγκασµένη Συναγωγή σε Εξωτερικές Ροές .162
6.1 Εισαγωγή.162
6.2 Παράλληλη Ροή Πάνω Από Επίπεδες Πλάκες162
6.2.1 Συντελεστής Τριβής163
6.2.2 Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας.164
6.2.3 Επίπεδη Πλάκα µε Μη Θερµαινόµενο Αρχικό Μήκος.167
6.2.4 Οµοιόµορφη Ροή Θερµότητας 168ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης ix
6.3 Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας σε Ροές Γύρω από Κυλίνδρους και Σφαίρες 168
6.4 Ροή Ανάµεσα από ∆έσµη Σωλήνων .171
6.5 Συναγωγή σε Ροή Υψηλής Ταχύτητας, Παράλληλα σε Επίπεδη Πλάκα177
6.6 Μεθοδολογία Εφαρµογής των Προτεινόµενων Σχέσεων 177

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξαναγκασµένη Συναγωγή σε Εσωτερικές Ροές.180
7.1 Εισαγωγή.180
7.2 Θερµικό Οριακό Στρώµα .181
7.3 Θερµική Ανάλυση .184
7.3.1 Σταθερή Επιφανειακή Ροή Θερµότητας 185
7.3.2 Σταθερή Επιφανειακή Θερµοκρασία .186
7.4 Στρωτή Ροή στο Εσωτερικό Σωλήνων188
7.4.1 Πτώση Πίεσης 191
7.4.2 Κατανοµή Θερµοκρασίας .192
7.4.3 Σταθερή Επιφανειακή Ροή Θερµότητας 193
7.4.4 Σταθερή Επιφανειακή Θερµοκρασία .194
7.4.5 Στρωτή Ροή σε Μη Κυκλικούς Σωλήνες .194
7.4.6 Ανάπτυξη Στρωτής Ροής στην Περιοχή Εισόδου.195
7.5 Τυρβώδης Ροές στο Εσωτερικό Σωλήνων 197
7.5.1 Υγρά Μέταλλα .198
7.5.2 Τραχείες Επιφάνειες .199
7.5.3 Ανάπτυξη Τυρβώδους Ροής στην Περιοχή Εισόδου 201
7.5.4 Τυρβώδης Ροή σε Μη Κυκλικούς Αγωγούς.201
7.5.5 Ροή Μέσα σε ∆ακτυλιοειδές ∆ιάκενο Οµοαξονικών Σωλήνων202
7.6 Σύνοψη Προτεινόµενων Σχέσεων.203

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φυσική Συναγωγή205
8.1 Εισαγωγή.205
8.2 Σχέσεις Κίνησης και ο Αριθµός Grashof 206
8.3 Φυσική Συναγωγή Πάνω από Επιφάνειες.210
8.3.1 Κατακόρυφες Πλάκες (θs=σταθερό)211
8.3.2 Κατακόρυφες Πλάκες (qs=σταθερό)211
8.3.3 Κατακόρυφοι Κύλινδροι .212
8.3.4 Κεκλιµένες Πλάκες.212
8.3.5 Οριζόντιες Πλάκες213
8.3.6 Οριζόντιοι Κύλινδροι και Σφαίρες 213
8.4 Φυσική Συναγωγή σε Κλειστούς Χώρους 214
8.4.1 Ενεργός Θερµική Αγωγιµότητα 215
8.4.2 Οριζόντιος Ορθογώνιος Κλειστός Χώρος216
8.4.3 Κεκλιµένος Ορθογώνιος Κλειστός Χώρος 217
8.4.4 Κατακόρυφος Ορθογώνιος Κλειστός Χώρος.217
8.4.5 Κλειστός Χώρος Ανάµεσα σε Οµoαξονικούς Κυλίνδρους.218
8.4.6 Κλειστός Χώρος Ανάµεσα σε Οµόκεντρες Σφαίρες 219
8.5 Συνδυασµός Φυσικής Συναγωγής και Ακτινοβολίας.219
8.6 Συνδυασµός Φυσικής και Εξαναγκασµένης Συναγωγής .220
8.7 Ισοδύναµος Αριθµός Reynolds.222

9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μετάδοση Θερµότητας στις ∆ιεργασίες Αλλαγής Φάσης 223
9.1 Εισαγωγή.223
9.2 Βρασµός Στάσιµου Υγρού .224
9.2.1 Βρασµός µε Φυσική Συναγωγή (περιοχή σηµείων 0-1 της καµπύλης βρασµού).225
9.2.2 Βρασµός µε Πυρογέννεση (περιοχή σηµείων 1-3 της καµπύλης βρασµού) 226
9.2.3 Βρασµός Μεταβατικής Κατάστασης (περιοχή σηµείων 3-4 της καµπύλης βρασµού).230
9.2.4 Βρασµός Film (περιοχή 4-5 της καµπύλης βρασµού) 231
9.2.5 Ενίσχυση της Μετάδοσης Θερµότητας Στάσιµου Υγρού.232
9.3 Βρασµός Ρέοντος Υγρού232
9.4 Μετάδοση Θερµότητας κατά τη Συµπύκνωση234
9.5 Συµπύκνωση σε Film.235
9.5.1 Καταστάσεις Ροής 237x ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης
9.5.1.1 Συµπύκνωση Film σε Κατακόρυφη Επιφάνεια - Αναλυτική Λύση .238
9.5.1.2 Συµπύκνωση Film σε Κεκλιµένες Πλάκες243
9.5.1.3 Συµπύκνωση Film στο Εξωτερικό Κατακόρυφων Σωλήνων.244
9.5.1.4 Συµπύκνωση Film στο Εξωτερικό Οριζόντιου Σωλήνα και Σφαίρας 245
9.5.1.5 Συστοιχίες Οριζόντιων Σωλήνων .245
9.5.1.6 Συµπύκνωση film στο Εσωτερικό Οριζόντιων Σωλήνων246
9.6 Συµπύκνωση σε Σταγόνες247
9.7 Μετάδοση Θερµότητας σε Συµπύκνωση Ατµού και Παρουσία µη Συµπυκνούµενων Αερίων .248

10ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ακτινοβολία. Γενικές Έννοιες249
10.1 Εισαγωγή.249
10.2 Ακτινοβολία Μέλανος Σώµατος.252
10.3 Ένταση Ακτινοβολίας 256
10.4 Ιδιότητες Ακτινοβολίας261
10.4.1 Ικανότητα Εκποµπής.261
10.4.2 Αποροφητικότητα, Αντανακλαστικότητα, ∆ιαπερατότητα.264
10.4.3 Νόµος Kirchhoff.267
10.5 Ηλιακή Ακτινοβολία268

11ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερµική Ακτινοβολία µεταξύ Επιφανειών271
11.1 Εισαγωγή.271
11.2 Ο Συντελεστής Μορφής.271
11.3 Κανόνες Χρήσης του Συντελεστή Μορφής 276
11.4 Η Μέθοδος του Hottel278
11.5 Μετάδοση Θερµότητας µε Ακτινοβολία µεταξύ Μελανών Επιφανειών 279
11.6 Μετάδοση Θερµότητας µε Ακτινοβολία µεταξύ Φαιών Επιφανειών.279
11.7 Το Ηλεκτρικό Ανάλογο280
11.8 Επανακτινοβολούσες Επιφάνειες .280
11.9 Γενίκευση του Ηλεκτρικού Αναλόγου281
11.10 Μέθοδοι Επίλυσης Προβληµάτων Ακτινοβολίας282
11.10.1 Μέθοδος ∆ικτύου σε Περιβλήµατα ∆ύο Επιφανειών .283
11.10.2 Μέθοδος ∆ικτύου σε Περιβλήµατα Τριών Επιφανειών284
11.11 Ασπίδες Ακτινοβολίας και η Επίδραση της Ακτινοβολίας 285
11.12 Θερµική Ακτινοβολία Αερίων287
11.12.1 Συµπεριφορά των Αερίων στη Θερµική Ακτινοβολία287
11.12.2 Ικανότητα Εκποµπής και Απορροφητικότητα Αερίων και Αερίων Μιγµάτων 289

12ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ∆εξαµενές - ∆οχεία Πίεσης293
12.1 Εισαγωγή.293
12.2 Ορθογώνιες ∆εξαµενές κάτω από Υδροστατική Πίεση.293
12.2.1 Ορθογώνια ∆εξαµενή χωρίς Ενίσχυση 294
12.2.2 Ορθογώνια ∆εξαµενή µε Κατακόρυφη Ενίσχυση 295
12.2.3 Ορθογώνια δεξαµενή µε οριζόντια ενίσχυση.296
12.2.4 Ορθογώνια ∆εξαµενή µε Συνδετικές Ράβδους.297
12.3 Μικρές Κυλινδρικές ∆εξαµενές .297
12.4 Μεγάλες Κυλινδρικές ∆εξαµενές .298
12.5 ∆οχεία Πίεσης .300
12.5.1 Σχεδιασµός και Κατασκευή των ∆οχείων υπό Πίεση.300
12.5.2 Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικοί και ∆ιεθνής Κανονισµοί .302
12.5.3 Υπολογισµός ∆οχείων Πίεσης (Β0).304
12.5.4 Υπολογισµός Κυλινδρικών και Σφαιρικών Περιβληµάτων Υποκείµενα σε Εσωτερική Πίεση (B1)308
12.5.5 Υπολογισµός Κωνικών Τοιχωµάτων (Β2) .310
12.5.6 Υπολογισµός Θολωτών Καλυµµάτων (Β3) .312
12.5.7 Υπολογισµός Επίπεδων Καλυµµάτων (Β5) .316
12.5.8 Υπολογισµός Κυλινδρικών Κελυφών Υποκείµενα σε Εξωτερική Πίεση (Β6)326
12.5.9 Υπολογισµός Κοχλιών (Β7)331
12.5.10 Υπολογισµός Φλαντζών (Β8)337
12.5.11 Υπολογισµός ανοιγµάτων (Β9) .346ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης xi

13ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερµικοί Εναλλάκτες.355
13.1 Εισαγωγή.355
13.2 Τύποι Εναλλακτών Θερµότητας.355
13.3 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Εναλλακτών Θερµότητας .364
13.3.1 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Εναλλακτών ∆ιπλού Σωλήνα 364
13.3.2 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Εναλλακτών ∆έσµης Σωλήνων-Κελύφους.364
13.4 Κριτήρια Επιλογής Εναλλακτών 379
13.5 Ολικός Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας 380
13.6 Συντελεστής Ρύπανσης .382
13.7 Εναλλάκτης Θερµότητας: Ένα Ανοικτό Θερµοδυναµικό Σύστηµα .384
13.8 Λογαριθµική Μέση Θερµοκρασιακή ∆ιαφορά .386
13.9 Πτώση Πίεσης .398
13.10 Υπολογιστική Μελέτη Εναλλακτών .398
13.10.1 Σχεδιαστική Μελέτη Νέου Εναλλάκτη Θερµότητας, (Μέθοδος LMTD)398
13.10.2 Μονάδες Μετάδοσης Θερµότητας, (NTU) 402
13.10.3 Υπολογισµός Ελέγχου Υφιστάµενου Εναλλάκτη Θερµότητας, (NTU).411

14o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μεταφορά Μάζας.412
14.1 Εισαγωγή.412
14.2 Σύγκριση µεταξύ Μεταφοράς Μάζας και Μετάδοσης Θερµότητας.412
14.3 ∆ιάχυση Συγκέντρωσης .415
14.3.1 Συγκέντρωση Ουσίας ή Συστατικού415
14.3.2 ∆ιάχυση σε Στάσιµο Μέσο ∆ύο Συστατικών .417
14.3.3 Άλλα Είδη ∆ιάχυσης.422
14.3.4 Οριακές Συνθήκες.422
14.3.5 Μόνιµη ∆ιάχυση Επιπέδου, Κυλίνδρου και Σφαίρας .425
14.3.6 Μη Μόνιµη ∆ιάχυση Μάζας.428
14.3.7 ∆ιάχυση ή/και Συναγωγή Μάζας.429
14.3.7.1 Μίγµατα Αερίων σε Σταθερή Πίεση και Θερµοκρασία.432
14.3.7.2 ∆ιάχυση Ατµού διαµέσου Στάσιµου Αερίου.432
14.3.7.3 Ισογραµµοµοριακή Αντιδιάχυση434
14.4 Συναγωγή Μάζας.435
14.4.1 Αναλογία µεταξύ Συντελεστών .438
14.4.2 Ίσες ∆ιαχυτότητες Ορµής, Θερµότητας και Μάζας .439
14.4.3 Άνισες ∆ιαχυτότητες Ορµής, Θερµότητας και Μάζας .439
14.4.4 Σχέσεις Συναγωγής Μάζας440
14.5 Ταυτόχρονη Μεταφορά Μάζας και Μετάδοση Θερµότητας .441

ΑΣΚΗΣΕΙΣ444
1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εισαγωγή445
A. Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.445
Άσκηση 1.Α.1 * 445
Άσκηση 1.Α.2 *** 445
Άσκηση 1.Α.3 * 445
Άσκηση 1.Α.4 * 445
Άσκηση 1.Α.5 ** 446
Άσκηση 1.Α.6 ** 446
Άσκηση 1.Α.7 * 446
Άσκηση 1.Α.8 ** 446
Άσκηση 1.Α.9 * 447
Άσκηση 1.Α.10 * 447
Άσκηση 1.Α.11 ***.447
Άσκηση 1.Α.12 ** 448
Άσκηση 1.Α.13 ** 448
Άσκηση 1.Α.14 ** 448
Άσκηση 1.Α.15 * 448
Άσκηση 1.Α.16 * 448xii ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης
Άσκηση 1.Α.17 * 449
Άσκηση 1.Α.18 * 449
Άσκηση 1.Α.19 * 449
Άσκηση 1.Α.20 * 449
Άσκηση 1.Α.21 * 449
Άσκηση 1.Α.22 ** 449
Άσκηση 1.Α.23 * 449
Άσκηση 1.Α.24 * 449
Άσκηση 1.Α.25 ** 450
Άσκηση 1.Α.26 * 450
Άσκηση 1.Α.27 * 450
Άσκηση 1.Α.28 * 450
Άσκηση 1.Α.29 *** 450
Άσκηση 1.Α.30 * 451
Άσκηση 1.Α.31 ** 451
Άσκηση 1.Α.32 *** 451B. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .451
Γ. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.455
1.2.23 Οριακό ή Υδροδυναµικό Στρώµα Ταχύτητας 455
Άσκηση 1.Γ.1 *.455
1.3.1 Αγωγή 455
Άσκηση 1.Γ.2 *.455
Άσκηση 1.Γ.3 *.455
Άσκηση 1.Γ.4 *.456
Άσκηση 1.Γ.5 *.456
Άσκηση 1.Γ.6 **.457
1.3.2 Συναγωγή .458
Άσκηση 1.Γ.7 *.458
Άσκηση 1.Γ.8 *.458
1.3.3 Ακτινοβολία .459
Άσκηση 1.Γ.9 *.459
Άσκηση 1.Γ.10 *.459
Άσκηση 1.Γ.11 *.459
Άσκηση 1.Γ.12 *.460
1.3.4 Συνδυασµένη Μετάδοσης Θερµότητας .460
Άσκηση 1.Γ.13 **.460
Άσκηση 1.Γ.14 *.461
Άσκηση 1.Γ.15**462
∆. Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 462

2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αγωγή. Γενικές Έννοιες.465
2.A Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.465
Άσκηση 2.Α.1 * 465
Άσκηση 2.Α.2 * 465
Άσκηση 2.Α.3 * 465
Άσκηση 2.Α.4 ** 465
Άσκηση 2.Α.5 ** 466
Άσκηση 2.Α.6 *** 466
2.B Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .466
2.Γ Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.467
2.4 Οριακές Συνθήκες και Επίλυση Προβληµάτων Μονοδιάστατης Μόνιµης Αγωγής .467
Άσκηση 2.Γ.1 *.467
Άσκηση 2.Γ.2 *.468
Άσκηση 2.Γ.3 ***.468
Άσκηση 2.Γ.4 ***.469
Άσκηση 2.Γ.5 *.470
Άσκηση 2.Γ.6 ***.471
Άσκηση 2.Γ.7 ***.472
2.5 Εσωτερικές Πηγές και Καταβόθρες Θερµότητας473ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης xiii
Άσκηση 2.Γ.8 *.473
Άσκηση 2.Γ.9 *** .474
Άσκηση 2.Γ.10 *** .474
Άσκηση 2.Γ.11 *** .475
Άσκηση 2.Γ.12 **.476
Άσκηση 2.Γ.13 **.477
Άσκηση 2.Γ.14 **.478
2.∆ Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 479

3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μόνιµη Θερµική Αγωγή481
3.Α Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.481
Άσκηση 3.Α.1 * 481
Άσκηση 3.Α.2 ** 481
Άσκηση 3.Α.3 * 481
Άσκηση 3.Α.4 *** 481
Άσκηση 3.Α.5 * 482
Άσκηση 3.Α.6 * 482
Άσκηση 3.Α.7 *** 482
Άσκηση 3.Α.8 *** 483
Άσκηση 3.Α.9 * 483
Άσκηση 3.Α.10 * 483
3.Β Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .484
3.Γ Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.485
3.1 Θερµική Αγωγή σε Επίπεδα Τοιχώµατα.485
Άσκηση 3.Γ.1 **.485
Άσκηση 3.Γ.2 **.486
Άσκηση 3.Γ.3 *.487
Άσκηση 3.Γ.4 *** .487
Άσκηση 3.Γ.5 *.489
Άσκηση 3.Γ.6 *.489
Άσκηση 3.Γ.7 *.490
3.2 Θερµική Αγωγή σε Κυλίνδρους και Σφαίρες490
Άσκηση 3.Γ.8 *.490
Άσκηση 3.Γ.9 *** .491
Άσκηση 3.Γ.10 *** .492
Άσκηση 3.Γ.11 *** .494
3.3 Θερµική Αντίστασης ∆ιεπιφάνειας 494
Άσκηση 3.Γ.12 *** .494
3.4 Κρίσιµη Ακτίνα Κυλίνδρου και Σφαίρας495
Άσκηση 3.Γ.13 *** .495
Άσκηση 3.Γ.14 *** .497
3.5 Εκτεινόµενες Επιφάνειες – Πτερύγια .499
Άσκηση 3.Γ.15 *.499
Άσκηση 3.Γ.16 *.500
Άσκηση 3.Γ.17 *** .500
3.7 Αγωγή Μεταξύ Σωµάτων (Συντελεστής Μορφής Αγωγής).501
Άσκηση 3.Γ.18 **.501
Άσκηση 3.Γ.19 *.502
3.∆ Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 503

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μη Μόνιµη Θερµική Αγωγή .507
Α. Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.507
Άσκηση 4.Α.1 * 507
Άσκηση 4.Α.2 * 507
Άσκηση 4.Α.3 * 507
Άσκηση 4.Α.4 ** 507
Άσκηση 4.Α.5 * 507
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .508
Γ. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.508xiv ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης
4.2 Ανάλυση Συστήµατος Οµοιόµορφης Κατανοµής Θερµοκρασίας508
Άσκηση 4.Γ.1 **.508
Άσκηση 4.Γ.2 *.509
Άσκηση 4.Γ.3 **.510
Άσκηση 4.Γ.4 **.511
4.3 Μη Μόνιµη Θερµική Αγωγή σε Επίπεδο, Κύλινδρο και Σφαίρα.512
Άσκηση 4.Γ.5 **.512
Άσκηση 4.Γ.6 **.512
Άσκηση 4.Γ.7 ***.513
Άσκηση 4.Γ.8 ***.515
Άσκηση 4.Γ.9 ***.516
4.4 Μη Μόνιµη Θερµική Αγωγή σε Ηµιάπειρο Σώµα 517
Άσκηση 4.Γ.10 *.517
Άσκηση 4.Γ.11 *** .518
4.5 Μη Μόνιµη Πολυδιάστατη Θερµική Αγωγή 518
Άσκηση 4.Γ.12 *** .518
4.6 Επαφή ∆ύο Ηµιάπειρων Επιπέδων.520
Άσκηση 4.Γ.13 *.520
∆. Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 521

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συναγωγή. Γενικές Έννοιες .525
Α. Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.525
Άσκηση 5.Α.1 * 525
Άσκηση 5.Α.2 * 525
Άσκηση 5.Α.3 * 525
Άσκηση 5.Α.4 * 525
Άσκηση 5.Α.5 ** 525
Άσκηση 5.Α.6 *** 526
Άσκηση 5.Α.7 * 526
Άσκηση 5.Α.8 * 526
Άσκηση 5.Α.9 ** 526
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .526
Γ. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.527
5.2 Αριθµός Nusselt 527
Άσκηση 5.Γ.1 **.527
5.3 Θερµικό Οριακό Στρώµα – Αριθµός Prandtl 528
5.4 Επίλυση των Σχέσεων της Συναγωγής για µία Επίπεδη Πλάκα.528
Άσκηση 5.Γ.2 *.528
Άσκηση 5.Γ.3 *.528
Άσκηση 5.Γ.4 **.528
Άσκηση 5.Γ.5 ***.529
5.5 Οµοιότητα - ∆ιαστατική ανάλυση530
Άσκηση 5.Γ.6 **.530
5.6 Μέθοδοι Προσδιορισµού των Συντελεστών Μετάδοσης Θερµότητας µε Συναγωγή.532
Άσκηση 5.Γ.7 **.532
Άσκηση 5.Γ.8 *.532
∆. Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 533

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξαναγκασµένη Συναγωγή σε Εξωτερικές Ροές .534
Α. Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.534
Άσκηση 6.Α.1 * 534
Άσκηση 6.Α.2 * 534
Άσκηση 6.Α.3 *** 534
Άσκηση 6.Α.4 *** 534
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .535
Γ. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.535
6.2 Παράλληλη Ροή Πάνω Από Επίπεδες Πλάκες535
Άσκηση 6.Γ.1 *.535
Άσκηση 6.Γ.2 **.536ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης xv
Άσκηση 6.Γ.3 **.537
Άσκηση 6.Γ.4 *** .537
6.3 Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας σε Ροές Γύρω από Κυλίνδρους και Σφαίρες 538
Άσκηση 6.Γ.5 **.538
Άσκηση 6.Γ.6 *** .539
Άσκηση 6.Γ.7 *** .541
Άσκηση 7.Γ.8 **.541
6.4 Ροή Ανάµεσα από ∆έσµη Σωλήνων .543
Άσκηση 6.Γ.9 *** .543
Άσκηση 6.Γ.10 *** .544
∆. Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 545

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξαναγκασµένη Συναγωγή σε Εσωτερικές Ροές.547
Α. Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.547
Άσκηση 7.Α.1 * 547
Άσκηση 7.Α.2 *** 547
Άσκηση 7.Α.3 * 547
Άσκηση 7.Α.4 ** 548
Άσκηση 7.Α.5 ** 548
Άσκηση 7.Α.6 * 548
Άσκηση 7.Α.7 * 548
Άσκηση 7.Α.8 ** 548
Άσκηση 7.Α.9 * 549
Άσκηση 7.Α.10 * 549
Άσκηση 7.Α.11 ** 549
Άσκηση 7.Α.12 ***.549
Άσκηση 7.Α.13 * 550
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .550
Γ. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.550
7.3 Θερµική Ανάλυση .550
Άσκηση 7.Γ.1 *.550
7.4 Στρωτή Ροή σε Σωλήνες 551
Άσκηση 7.Γ.2 *** .551
Άσκηση 7.Γ.3 **.553
Άσκηση 7.Γ.4 **.554
7.5 Τυρβώδης Ροές σε Σωλήνες.555
Άσκηση 7.Γ.5 *** .555
Άσκηση 7.Γ.6 *** .556
Β. Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 558

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φυσική Συναγωγή560
Α. Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.560
Άσκηση 8.Α.1 * 560
Άσκηση 8.Α.2 ** 560
Άσκηση 8.Α.3 * 561
Άσκηση 8.Α.4 * 561
Άσκηση 8.Α.5 *** 561
Άσκηση 8.Α.6 * 561
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .561
Γ. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.562
8.3 Φυσική Συναγωγή Πάνω από Επιφάνειες.562
Άσκηση 8.Γ.1 *** .562
Άσκηση 8.Γ.2 *** .563
Άσκηση 8.Γ.3 **.564
Άσκηση 8.Γ.4 *.565
8.4 Φυσική Συναγωγή σε Κλειστούς Χώρους 566
Άσκηση 8.Γ.5 *.566
Άσκηση 8.Γ.6 **.566
8.5 Συνδυασµός Φυσικής Συναγωγής και Ακτινοβολίας.567xvi ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης
Άσκηση 8.Γ.7 **.567
Άσκηση 8.Γ.8 **.568
8.6 Συνδυασµός Φυσικής και Εξαναγκασµένης Συναγωγής .569
Άσκηση 8.Γ.9 *.569
Άσκηση 8.Γ.10 **.570
8.7 Ισοδύναµος Αριθµός Reynolds 570
Άσκηση 8.Γ.11 *** .570
Άσκηση 8.Γ.12 *** .571
Άσκηση 8.Γ.13 *** .572
Άσκηση 8.Γ.14 *** .573
Άσκηση 8.Γ.15 *** .574
Άσκηση 8.Γ.16 *** .576
Άσκηση 8.Γ.17 *** .577
∆. Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 579

9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μετάδοση θερµότητας στις ∆ιεργασίες Αλλαγής Φάσης .582
Α. Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.582
Άσκηση 9.Α.1 *** 582
Άσκηση 9.Α.2 *** 582
Άσκηση 9.Α.3 ** 582
Άσκηση 9.Α.4 * 583
Άσκηση 9.Α.5 * 583
Άσκηση 9.Α.6 * 583
Άσκηση 9.Α.7 * 583
Άσκηση 9.Α.8 ** 583
Άσκηση 9.Α.9 * 583
Άσκηση 9.Α.10 ** 584
Άσκηση 9.Α.11 ** 584
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .584
Γ. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.585
9.2.2 Βρασµός µε Πυρογέννεση (περιοχή σηµείων 2-3 της καµπύλης βρασµού)585
Άσκηση 9.Γ.1 *.585
Άσκηση 9.Γ.2 *.586
Άσκηση 9.Γ.3 *.586
Άσκηση 9.Γ.4 ***.587
9.2.4 Βρασµός Film (περιοχή 4-5 της καµπύλης βρασµού) 589
Άσκηση 9.Γ.5 **.589
Άσκηση 9.Γ.6 ***.590
9.4 Μετάδοση θερµότητας κατά τη συµπύκνωση.591
9.5.1.1 Συµπύκνωση Film σε Κατακόρυφη Επιφάνεια - Αναλυτική Λύση591
9.5.1.2 Συµπύκνωση Film σε Κεκλιµένες πλάκες.591
Άσκηση 9.Γ.7 ***.591
9.5.1.3 Συµπύκνωση Film στο Εξωτερικό Κατακόρυφων Σωλήνων.592
Άσκηση 9.Γ.8 ***.592
9.5.1.4 Συµπύκνωση Film στο Εξωτερικό Οριζόντιου Σωλήνα και Σφαίρας.593
9.5.1.5 Συστοιχίες οριζόντιων σωλήνων 593
Άσκηση 9.Γ.9 ***.593
9.5.1.6 Συµπύκνωση Φιλµ στο Εσωτερικό Οριζόντιων Σωλήνων.594
Άσκηση 9.Γ.10 *** .594
Άσκηση 9.Γ.11 *** .595
∆. Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 597

10ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ακτινοβολία. Γενικές Έννοιες599
Α. Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.599
Άσκηση 10.Α.1 ** 599
Άσκηση 10.Α.2 ** 599
Άσκηση 10.Α.3 ** 599
Άσκηση 10.Α.4 ** 599
Άσκηση 10.Α.5 * 600ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης xvii
Άσκηση 10.Α.6 * 600
Άσκηση 10.Α.7 * 600
Άσκηση 10.Α.8 * 600
Άσκηση 10.Α.9 ***.600
Άσκηση 10.Α.10 * 600
Άσκηση 10.Α.11 **.601
Άσκηση 10.Α.12 * 601
Άσκηση 10.Α.13 * 601
Άσκηση 10.Α.14 **.601
Άσκηση 10.Α.15 * 601
Άσκηση 10.Α.16 ***.602
Άσκηση 10.Α.17 * 602
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .602
Γ. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.603
10.1 Εισαγωγή.603
Άσκηση 10.Γ.1 *.603
10.2 Ακτινοβολία Μέλανος Σώµατος.604
Άσκηση 10.Γ.1 **.604
Άσκηση 10.Γ.2 *.604
Άσκηση 10.Γ.3 *.605
Άσκηση 10.Γ.4 **.605
10.3 Ένταση Ακτινοβολίας 606
Άσκηση 10.Γ.5 *.606
Άσκηση 10.Γ.6 *.606
Άσκηση 10.Γ.7*607
10.4 Ιδιότητες Ακτινοβολίας607
Άσκηση 10.Γ.8 **.607
Άσκηση 10.Γ.9 **.608
Άσκηση 10.Γ.10 ** .608
Άσκηση 10.Γ.11 ** .609
Άσκηση 10.Γ.12 ** .610
Άσκηση 10.Γ.13 ** .610
10.5 Ηλιακή Ακτινοβολία 611
Άσκηση 10.Γ.14 ** .611
Άσκηση 10.Γ.15 *.612
Άσκηση 10.Γ.16 ** .612
∆. Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 612

11ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερµική Ακτινοβολία µεταξύ Επιφανειών614
Α. Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.614
Άσκηση 11.Α.1 ** 614
Άσκηση 11.Α.2 * 614
Άσκηση 11.Α.3 ** 614
Άσκηση 11.Α.4 ** 614
Άσκηση 11.Α.6 * 615
Άσκηση 11.Α.7 * 615
Άσκηση 11.Α.8 * 615
Β. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .615
Γ. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.616
11.1 Εισαγωγή.616
Άσκηση 11.Γ.1 *.616
11.2 Ο Συντελεστής Μορφής.617
Άσκηση 11.Γ.2 **.617
Άσκηση 11.Γ.3 **.618
Άσκηση 11.Γ.4 **.618
11.3 Κανόνες Χρήσης του Συντελεστή Μορφής.619
Άσκηση 11.Γ.5 **.619
Άσκηση 11.Γ.6 **.619
11.4 Η Μέθοδος του Hottel620xviii ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης
Άσκηση 11.Γ.7 **.620
Άσκηση 11.Γ.8 **.621
11.5 Μετάδοση Θερµότητας µε Ακτινοβολία µεταξύ Μελανών Επιφανειών 621
Άσκηση 11.Γ.9 **.621
Άσκηση 11.Γ.10 ** .622
11.6 Μετάδοση Θερµότητας µε Ακτινοβολία µεταξύ Φαιών Επιφανειών.623
Άσκηση 11.Γ.11 *.623
Άσκηση 11.Γ.12 ** .623
11.7 Το Ηλεκτρικό Ανάλογο624
Άσκηση 11.Γ.13 ** .624
11.10.1 Μέθοδος ∆ικτύου σε Περιβλήµατα ∆ύο Επιφανειών .624
Άσκηση 11.Γ.14 ** .624
11.10.2 Μέθοδος ∆ικτύου σε Περιβλήµατα Τριών Επιφανειών626
Άσκηση 11.Γ.15 *** .626
Άσκηση 11.Γ.16 *** .627
11.11 Ασπίδες Ακτινοβολίας και η Επίδραση της Ακτινοβολίας 627
Άσκηση 11.Γ.17 ** .627
Άσκηση 11.Γ.18 ** .628
Άσκηση 11.Γ.19 ** .628
Άσκηση 11.Γ.20 ** .629
Άσκηση 11.Γ.21 ** .630
11.12 Θερµική Ακτινοβολία Αερίων630
Άσκηση 11.Γ.22 *** .630
Άσκηση 11.Γ.23 *** .631
∆. Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 632

12ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ∆εξαµενές - ∆οχεία Πίεσης634
Β. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις 634
Ορθογώνιες ∆εξαµενές κάτω από Υδροστατική Πίεση 634
Άσκηση 12.Γ.1 *** .634
Άσκηση 12.Γ.2 *** .635
Άσκηση 12.Γ.3 *** .636
Άσκηση 12.Γ.4 *** .637
Άσκηση 12.Γ.5 *** .637
Άσκηση 12.Γ.6 *** .638
∆οχεία Πίεσης.639
Άσκηση 12.Γ.7 *** .639
Άσκηση 12.Γ.8 *** .642
Άσκηση 12.Γ.9 *** .642
Άσκηση 12.Γ.10 *** .645
Άσκηση 12.Γ.11 *.646
Άσκηση 12.Γ.12 *** .646
Άσκηση 12.Γ.13 *** .648
Άσκηση 12.Γ.14 *** .650
Άσκηση 12.Γ.15 *.652
Άσκηση 12.Γ.16 *.653
Άσκηση 12.Γ.17 *.654
Άσκηση 12.Γ.18 ** .654
Άσκηση 12.Γ.19 *** .656
Άσκηση 12.Γ.20 *** .662
Άσκηση 12.Γ.21 *** .665
Άσκηση 12.Γ.22 *** .666
Άσκηση 12.Γ.23 ** .669
Άσκηση 12.Γ.24 ** .670
Άσκηση 12.Γ.25 ** .671
Άσκηση 12.Γ.26 *** .672
Άσκηση 12.Γ.27 *** .675
Άσκηση 12.Γ.28 *** .677
Άσκηση 12.Γ.29 ** .679ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης xix
Σωληναγωγοί.680
Άσκηση 12.Γ.30 *** .680
Άσκηση 12.Γ.31 *** .682
Άσκηση 12.Γ.32 *** .686
Άσκηση 12.Γ.33 *** .687
Άσκηση 12.Γ.34 *** .688
Εναλλάκτες-Αντοχή 690
Άσκηση 12.Γ.35 ** .690
Άσκηση 12.Γ.36 ** .691
∆. Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 693

13ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θερµικοί Εναλλάκτες.695
A. Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.695
Άσκηση 13.Α.1 * 695
Άσκηση 13.Α.2 ** 695
Άσκηση 13.Α.3 * 695
Άσκηση 13.Α.4 * 695
Άσκηση 13.Α.5 ***.695
Άσκηση 13.Α.6 * 696
Άσκηση 13.Α.7 ***.696
Άσκηση 13.Α.8 * 696
Άσκηση 13.Α.9 * 696
Άσκηση 13.Α.10 * 696
Άσκηση 13.Α.11 **.697
Άσκηση 13.Α.12 * 697
Άσκηση 13.Α.13 **.697
Άσκηση 13.Α.14 * 697
Άσκηση 13.Α.15 **.697
Άσκηση 13.Α.16 **.697
Άσκηση 13.Α.17 **.698
B. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .698
Γ. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.699
13.5 Ολικός Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας 699
Άσκηση 13.Γ.1 **.699
13.6 Συντελεστής Ρύπανσης .700
Άσκηση 13.Γ.2 **.700
13.8 Λογαριθµική Μέση Θερµοκρασιακή ∆ιαφορά .700
Άσκηση 13.Γ.3 *.700
Άσκηση 13.Γ.4 **.701
Άσκηση 13.Γ.5 *.701
Άσκηση 13.Γ.6 **.702
Άσκηση 13.Γ.7 **.703
Άσκηση 13.Γ.8 **.704
Άσκηση 13.Γ.9 *.704
Άσκηση 13.Γ.10 ** .705
Άσκηση 13.Γ.11 *** .705
13.10.2 Μονάδες Μετάδοσης Θερµότητας, (NTU) 706
Άσκηση 13.Γ.12 ** .706
Άσκηση 13.Γ.13 ** .707
Άσκηση 13.Γ.14 ** .707
Άσκηση 13.Γ.15 ** .708
Άσκηση 13.Γ.16 *.709
Σχεδιασµός Εναλλακτών .710
13.10.2 Σχεδιαστική Μελέτη Νέου Εναλλάκτη Θερµότητας 710
Άσκηση 13.Γ.17 *.710
Άσκηση 13.Γ.18 *.710
Άσκηση 13.Γ.19 *** .710
Άσκηση 13.Γ.20 *** .715
Άσκηση 13.Γ.21 *** .720xx ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης
Άσκηση 13.Γ.22 *** .723
Άσκηση 13.Γ.23 *** .724
Άσκηση 13.Γ.24 *** .727
Άσκηση 13.Γ.25 *** .728
Εναλλάκτες δέσµης, NTU .730
Άσκηση 13.Γ.26 *** .730
Άσκηση 13.Γ.27 *** .732
Άσκηση 13.Γ.28 *** .733
Άσκηση 13.Γ.29 *** .734
Εναλλάκτες διπλού σωλήνα, LMTD735
Άσκηση 13.Γ.30 ** .735
Άσκηση 13.Γ.31 ** .737
Άσκηση 13.Γ.32 ** .739
∆ύο Εναλλάκτες Παράλληλα, LMTD741
Άσκηση 13.Γ.33 ** .741
Σχεδιασµός Συµπυκνωτών.742
Άσκηση 13.Γ.34 ** .742
Άσκηση 13.Γ.35 ** .743
Άσκηση 13.Γ.36 ** .744
Άσκηση 13.Γ.37 *** .745
Άσκηση 13.Γ.38 *** .748
Άσκηση 13.Γ.39 ** .750
Άσκηση 13.Γ.40 ** .752
Άσκηση 13.Γ.41 ** .753
Συµπυκνωτής ∆έσµης, LMTD.754
Άσκηση 13.Γ.42 ** .754
Άσκηση 13.Γ.43 ** .755
Άσκηση 13.Γ.44 *** .756
Συµπυκνωτής ∆έσµης, ΝΤU758
Άσκηση 13.Γ.45 ** .758
Συµπυκνωτής ∆ιπλού, LMTD760
Άσκηση 13.Γ.46 *** .760
Άσκηση 13.Γ.47 *** .764
∆. Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις 765

14o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μεταφορά Μάζας.769
A. Λυµένες Θεωρητικές Ασκήσεις.769
Άσκηση 14.Α.1 * 769
Άσκηση 14.Α.2 ** 769
Άσκηση 14.Α.3 * 769
Άσκηση 14.Α.4 ** 769
Άσκηση 14.Α.5 * 770
Άσκηση 14.Α.6 ** 770
Άσκηση 14.Α.7 * 770
Άσκηση 14.Α.8 * 770
Άσκηση 14.Α.9 * 770
Άσκηση 14.Α.10 * 771
B. Άλυτες Θεωρητικές Ασκήσεις .771
14.Γ Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.772
14.3.2 ∆ιάχυση σε Στάσιµο Μέσο ∆ύο Συστατικών .772
Άσκηση 14.Γ.1 *.772
14.3.4 Οριακές συνθήκες.772
Άσκηση 14.Γ.2 *.772
Άσκηση 14.Γ.3 **.772
Άσκηση 14.Γ.4 **.773
14.3.5 Μόνιµη ∆ιάχυση Επιπέδου, Κυλίνδρου και Σφαίρας.774
Άσκηση 14.Γ.5 **.774
Άσκηση 14.Γ.6 **.775
14.3.6 Μη Μόνιµη ∆ιάχυση Μάζας.775ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης xxi
Άσκηση 14.Γ.7 **.775
Άσκηση 14.Γ.8 **.776
14.3.7 ∆ιάχυση ή/και Συναγωγή Μάζας.777
Άσκηση 14.Γ.9 **.777
14.4 Συναγωγή µάζας 778
Άσκηση 14.Γ.10 ** .778
Άσκηση 14.Γ.11 *** .778
14.5 Ταυτόχρονη µεταφορά .779
Άσκηση 14.Γ.12 ** .779
Άσκηση 14.Γ.13 ** .780
14.∆ Άλυτες Αριθµητικές Ασκήσεις.782


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: Στοιχεία Εφαρµοσµένης Στατικής.784
Γ. Λυµένες Αριθµητικές Ασκήσεις.784
Άσκηση Η.Γ.1 *784
Άσκηση Η.Γ.2 ** 784
Άσκηση Η.Γ.3 ** 785
Άσκηση Η.Γ.4 *786
Άσκηση Η.Γ.5 ** 786
Άσκηση Η.Γ.6 *787
Άσκηση Η.Γ.7 ** 787
Άσκηση Η.Γ.8 *** 789
Άσκηση Η.Γ.9 ** 792
Άσκηση Η.Γ.10 ** 793
Άσκηση Η.Γ.11 *** 794

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ796
Α. Ιδιότητες Υλικών 796
Β. Παράγωγος, Ολοκλήρωµα και ∆ιαφορικές Εξισώσεις .822
Β.1 Στοιχεία Θεωρίας ∆ιαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισµού.822
Β.2 Στοιχεία Θεωρίας ∆ιαφορικών Εξισώσεων (∆Ε) .824
Β.3 Συναρτήσεις Bessel.827
Β.3.1 Συναρτήσεις Bessel 1ου Είδους .827
Β.3.2 Συναρτήσεις Bessel 2ου Είδους .828
Β.3.3 Τροποποιηµένες Συναρτήσεις Bessel 1ου Είδους.829
Β.3.4 Τροποποιηµένες Συναρτήσεις Bessel 2ου Είδους.830
Β.4 Μέθοδοι Επίλυσης Προβληµάτων .832
Β.4.1 Αναλυτικές Λύσεις ή Αριθµητικές Μέθοδοι? .832
Β.4.2 Πολύπλοκες Αναλυτικές Λύσεις (Μέθοδος Χωρισµού Μεταβλητών).833
Β.4.3 Γραφικές Μέθοδοι .836
Β.4.4 Αριθµητική Μέθοδος Πεπερασµένων ∆ιαφορών 841
Γ. Προσδιορισµός Αδιάστατων Μεγεθών.844
∆. Συνοπτική Παρουσίαση των Αδιάστατων Αριθµών .848
Ε. Τυποποίηση ∆οκών .853
ΣΤ. Τυπολόγιο.872
Z. Πίνακες για Υπολογισµό Εναλλακτών Θερµότητας .880
Η. Στοιχεία Εφαρµοσµένης Αντοχής Υλικών.890
Η.1 ∆οµικά Στοιχεία Συσκευών.890
Η.2 Στοιχειώδη Κελύφη 890
Η.3 Πλάκες .895
Η.3.1 Μονοδιάστατη Κάµψη Λεπτής Πλάκας895
Η.3.2 ∆ιδιάστατη Κάµψη Λεπτής Πλάκας .897
Η.3.3 Κάµψη Πλακών σε Γενική Περίπτωση.898
Η.3.4 Κάµψη Ορθογωνίων Πλακών 904
Η.4 Κυκλικές Πλάκες907
Η.4.1 Κάµψη Συµµετρικά Φορτισµένων Πλακών 907
Η.4.2 Οµοιόµορφα Κατανεµηµένο Φορτίο 908
Η.4.3 Πλάκα µε Κεντρικό Άνοιγµα .912
Η.4.4 Κυκλική Πλάκα µε Κεντρικό Φορτίο .916xxii ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ. Λ. Πολυζάκης
Η.4.5 Πλάκα µε Σηµειακό Κεντρικό Φορτίο919
Η.5 Λεπτοί ∆ακτύλιοι920
Η.5.1 Ορθογώνιος ∆ακτύλιος 920
Η.5.2 Κυκλικός ∆ακτύλιος µε ∆ύο Άξονες Συµµετρίας .922
Η.5.3 Ελαστική Ευστάθεια Λεπτού ∆ακτυλίου924
Θ. Βιβλιογραφία929
Θ.1 Ελληνική 929
Θ.2 Ξένη .929
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ .931