ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.. i

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.. v

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. vii

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.. ix

ΣΥΜΒΟΛΑ / ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ.. xix

Α. ΘΕΩΡΙΑ.. 1

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εισαγωγή.. 3

1.1 Ταξινόμηση Ρευστοδυναμικών Μηχανών.. 3

1.2 Στοιχεία Θερμοδυναμικής και Μηχανικής Ρευστών.. 6

1.2.1 Θερμοδυναμικά Συστήματα. 6

1.2.2 Θερμοδυναμικές Ιδιότητες και Καταστάσεις. 7

1.2.3 Ενέργεια. 8

1.2.4 Μηδενικός Θερμοδυναμικός Νόμος. 10

1.2.5 Μηχανισμοί Μετάδοσης Θερμότητας. 11

1.2.6 Έργο. 12

1.2.7 Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για Κλειστά Συστήματα. 14

1.2.8 Ιδανικό (Τέλειο) Αέριο. 16

1.2.9 Ενθαλπία. 17

1.2.10 Ειδικές Θερμότητες Ιδανικών Αεριών. 18

1.2.11 Αρχή Διατήρησης της Μάζας. 20

1.2.12 Ανοικτά συστήματα (Όγκοι Ελέγχου)20

1.2.13 Ολική Θερμοδυναμική Ενέργεια Ρέοντος Ρευστού. 21

1.2.14 Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για Ανοικτά Συστήματα Σταθεροποιημένης Ροής. 22

1.2.15 Μεταβολές Μόνιμης Ροής. 24

1.2.16 Έργο Ογκομεταβολής και Τεχνικό Έργο. 27

1.2.17 Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος. 28

1.2.18 Ιδανικός Κύκλος Παραγωγής Ψύξης με Συμπίεση. 29

1.2.19 Εντροπία – Τρίτος Θερμοδυναμικός Νόμος. 30

1.2.20 Σχέσεις Τds. 31

1.2.21 Ισεντροπικές Διεργασίες Ιδανικών Αερίων. 32

1.2.22 Διαγράμματα Mollier33

1.2.23 Θερμοδυναμική Ρευστών σε Υψηλές Ταχύτητες (Μ>0.3)34

1.2.24 Φαινόμενα Συμπιεστότητας. 38

1.2.25 Σχέσεις Μεταξύ Στατικών και Ολικών Μεγεθών Συναρτήσει του Αριθμού Mach. 40

1.2.26 Κρουστικά Κύματα. 41

1.2.27 Το Οριακό Στρώμα Αεροτομής. 46

1.2.28 Τα Φαινόμενα της Απώλειας Στήριξης. 50

2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ακροφύσια και Διαχύτες. 53

2.1 Μονοδιάστατη Ισεντροπική Ροή.. 53

2.2 Ακροφύσιο (Συγκλίνων Αγωγός)55

2.3 Συγκλίνων-Αποκλίνων Αγωγός. 57

2.4 Διαχύτης (Αποκλίνων Αγωγός)59

2.4.1 Χαρακτηριστικά Ροής σε Διαχύτη. 59

2.4.2 Παράμετροι Λειτουργίας Διαχύτη (Ασυμπίεστη και μονοδιάσταση ροή)63

2.4.3 Διάταξη Απότομης Διόγκωσης. 65

2.4.4 Επίδραση της Συμπιεστότητας στις Επιδόσεις του Διαχύτη. 67

2.4.5 Σχεδιασμός Δακτυλιοειδούς Διαχύτη. 71

2.4.6 Παράμετροι Λειτουργίας Διαχύτη (Ασυμπίεστη ροή)74

2.4.7 Υπόθεση Περιορισμού Ροής. 76

2.4.8 Διαχύτες με Απομάστευση. 78

2.4.9 Δυνάμεις στα Τοιχώματα της Ροής. 79

2.5 Ροή στην Εισαγωγή και στο Ακροφύσιο Αεριοστρόβιλου.. 81

2.5.1 Θερμοδυναμικός Υπολογισμός Εισαγωγής Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων. 81

2.5.2 Θερμοδυναμικός Υπολογισμός Προωθητικού Ακροφύσιου Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων. 83

3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αεριοστρόβιλοι87

3.1 Γενικά.. 87

3.2 Αεριοστρόβιλος, μια Πολλά Υποσχόμενη Μηχανή Εσωτερικής Καύσης. 88

3.3 Αρχή Λειτουργίας. 92

3.4 Τα Κύρια Εξαρτήματα των Αεριοστρόβιλων.. 96

3.4.1 Συμπιεστής. 96

3.4.2 Στρόβιλος. 100

3.4.3 Θάλαμος Καύσης. 101

3.4.4 Σύστημα Εισαγωγής. 104

3.4.5 Σύστημα Εξαγωγής. 106

3.4.6 Οι Θερμικοί Εναλλάκτες. 112

3.4.7 Συστήματα Ελέγχου και Βοηθητικά Συστήματα. 112

3.5 Η Τεχνολογική Πρόκληση.. 112

3.6 Ταξινόμηση Αεριοστρόβιλων και Βασικά Χαρακτηριστικά τους. 116

3.7 Ιδανικοί Κύκλοι125

3.8 Απλός Κύκλος Λειτουργίας Αεριοστρόβιλων.. 125

3.9 Κύκλος με Εναλλάκτη Θερμότητας ή Αναγεννητική Προθέρμανση. 129

3.10 Κύκλος με Ενδιάμεση Ψύξη.. 132

3.11 Κύκλος με Αναθέρμανση.. 135

3.12 Κύκλος με Ενδιάμεση Ψύξη και Εναλλάκτη Θερμότητας. 138

3.13 Κύκλος με Εναλλάκτη Θερμότητας και Αναθέρμανση.. 140

3.14 Κύκλος με Ενδιάμεση Ψύξη, Εναλλάκτη Θερμότητας και Αναθέρμανση.. 141

3.15 Αιτίες Διαφοροποίησης του Πραγματικού από τον Ιδανικό Κύκλο.142

3.16 Απόδοση Ισεντροπικής Συμπίεσης. 143

3.17 Απόδοση Ισεντροπικής Εκτόνωσης. 146

3.18 Απώλειες Πίεσης. 148

3.19 Αποτελεσματικότητα Θερμικού Εναλλάκτη. 150

3.20 Μηχανικές Απώλειες. 150

3.21 Μεταβολή της Ειδικής Θερμότητας. 151

3.22 Μεταβολή της Υγρασίας. 152

3.23 Απόδοση Καύσης. 154

3.24 Απόδοση του Πραγματικού Κύκλου Αξονοστροβιλοκινητήρα. 156

3.25 Πραγματικός Κύκλος Αξονοστροβιλοκινητήρα. 156

4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Χαρακτηριστικά Μεγέθη Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων.. 159

4.1 Αεριοστρόβιλος για Αεροπορική Χρήση.. 159

4.2 Ιδιότητες Ατμοσφαιρικού Αέρα.. 160

4.3 Επίδραση Υψομέτρου στο Φάκελο Πτήσης και στη Λειτουργία Αεριοστρόβιλων.. 164

4.4 Τυπική Διακύμανση Χαρακτηριστικών Μεγεθών κατά μήκος Αεροπορικού Αεριοστρόβιλου.. 166

4.5 Ώση, Προωθητική Απόδοση και Απόδοση Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων.. 167

4.6 Εμβέλεια και Αυτονομία Αεροσκαφών.. 176

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συμπιεστές και Στρόβιλοι. 179

5.1 Διαστατική και Ομοιοματική Ανάλυση.. 179

5.1.1 Γενικά. 179

5.1.2 Διαστατική Ανάλυση. 179

5.1.3 Ομοιοματική Ανάλυση. 183

5.1.4 Διαστατική Ανάλυση και Θεωρητική Περιγραφή της Συμπεριφοράς Αεριοστρόβιλων. 185

5.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Αξονικού Συμπιεστή. 188

5.3 Το Πρόβλημα της Συμπίεσης. 190

5.4 Η Βαθμίδα του Αξονικού Συμπιεστή - Τρίγωνα Ταχυτήτων.. 197

5.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν το Λόγο Πίεσης Βαθμίδας του Συμπιεστή.. 209

5.6 Αριθμητικό Παράδειγμα.. 212

5.7 Πρακτικά Όρια Φόρτισης Πτερυγίων και Βαθμίδας. 214

5.8 Ιδανική Λειτουργία Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή.. 218

5.9 Πραγματική Λειτουργία Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή. 219

5.10 Χαρακτηριστική Συμπιεστή μίας Βαθμίδας. 222

5.11 Χαρακτηριστικές Πολυβάθμιων Αξονικών Συμπιεστών. 225

5.12 Γενικά Χαρακτηριστικά Αξονικού Στροβίλου.. 230

5.13 Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Αξονικού Στροβίλου.. 230

5.14 Η Βαθμίδα του Αξονικού Στροβίλου - Τρίγωνα Ταχυτήτων.. 237

5.15 Ιδανική Λειτουργία Βαθμίδας Αξονικού Στροβίλου.. 247

5.16 Πραγματική Βαθμίδα Αξονικού Στροβίλου.. 248

5.17 Χαρακτηριστικές Πολυβάθμιων Αξονικών Στροβίλων.. 251

5.18 Παράγοντες που Επηρεάζουν το Λόγο Πίεσης Βαθμίδας του Στροβίλου. 253

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ανάλυση Πραγματικής Λειτουργίας Αεριοστρόβιλων.. 255

6.1 Εισαγωγή.. 255

6.2 Διαδικασία Υπολογισμού της Λειτουργίας στο Σημείο Σχεδιασμού.. 255

6.3 Υπολογισμός του Σημείου Σχεδιασμού Αξονοστροβιλοκινητήρων (Turboshafts)258

6.3.1 Απλός Κύκλος Brayton, Μονού Άξονα. 258

6.3.2 Απλός Κύκλος Brayton, Διπλού Άξονα. 265

6.4 Υπολογισμός του Σημείου Σχεδιασμού Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων.. 270

6.4.1 Στροβιλοαντιδραστήρας (Turbojet)270

6.4.2 Στροβιλοανεμιστήρας (Turbofan)276

6.4.3 Ελικοστρόβιλος (Turboprop)284

6.5 Λειτουργία Εκτός του Σημείου Σχεδιασμού.. 287

6.6 Φαινόμενα Ασταθούς Λειτουργίας Συμπιεστών.. 288

6.7 Χάρτες Συνιστωσών.. 294

6.7.1 Χάρτης Συμπιεστή. 295

6.7.2 Χάρτης Στροβίλου. 305

6.7.3 Χάρτης Θαλάμου Καύσης. 307

6.7.4 Χάρτης Προωθητικού Ακροφυσίου. 308

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εφαρμογές Αεριοστρόβιλων.. 311

7.1 Αεροπορικές Εφαρμογές. 311

7.1.1 Στροβιλοανεμιστήρας Υψηλού Λόγου Παράκαμψης. 314

7.1.2 Στροβιλοανεμιστήρες Χαμηλού Λόγου Παράκαμψης. 314

7.1.3 Στροβιλοαντιδραστήρας. 314

7.1.4 Κατευθυνόμενα Βλήματα Μεγάλων Αποστάσεων. 315

7.1.5 Ελικοστρόβιλος. 315

7.1.6 Αξονοστροβιλοκινητήρες για Ελικόπτερα. 317

7.2 Ναυτικές Εφαρμογές. 319

7.2.1 Απαιτήσεις Πρόωσης Πλοίων. 320

7.2.2 Σύγχρονα Συστήματα Πρόωσης. 327

7.2.3 Ναυτικοί Αεριοστρόβιλοι336

7.3 Βιομηχανικοί αεριοστρόβιλοι337

7.3.1 Απαιτήσεις Αεριοστρόβιλων για Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 338

7.3.2 Αυτοκινούμενες Εφαρμογές. 338

7.3.3 Μετασκευασμένοι Αεροπορικοί Αεριοστρόβιλοι340

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:Παραγωγή Ισχύος με Ατμό - Ατμοστρόβιλοι. 343

8.1 Καθαρή Ουσία.. 343

8.2 Διεργασίες Αλλαγής Φάσης. 344

8.3 Διαγραμματική Απεικόνιση Διεργασιών Αλλαγής φάσης. 346

8.4 Διεργασίες Έργου.. 349

8.5 Ιδανικό Υγρό και Ατμός. 351

8.6 Ενθαλπία και Εντροπία Μίγματος Νερού/Ατμού.. 355

8.7 Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Ατμό.. 356

8.7.1 Κύκλος Ατμού Carnot357

8.7.2 Κύκλος Rankine. 358

8.7.3 Διαμορφώσεις του Κύκλου Rankine. 359

8.8 Βασικά Στοιχεία Λειτουργίας Συμβατικού Ατμοηλεκτρικού Εργοστασίου.. 368

8.9 Ατμοστρόβιλοι371

8.10 Στροβιλογεννήτριες. 374

9o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Χημικοί Πυραυλοκινητήρες.. 377

9.1 Γενικά.. 377

9.2 Χαρακτηριστικά Μεγέθη Πυραύλων.. 378

9.3 Θεωρία Πυραύλων.. 390

9.3.1 Θεμελιώδης Εξίσωση της Πυραυλικής Επιστήμης. 390

9.3.2 Από την Εκτόξευση στο Διάστημα. 394

9.3.3 Μονοβάθμιοι Πύραυλοι396

9.3.4 Πολυβάθμιοι Πύραυλοι397

9.4 Ταξινόμηση Πυραυλοκινητήρων.. 401

9.4.1 Χημικοί Πυραυλοκινητήρες. 404

9.4.1.1 Πυραυλοκινητήρες Στερών Καυσίμων………………………………………………..404

9.4.1.2 Πυραυλοκινητήρες Υγρών Καυσίμων………………………………………………...407

9.4.1.3 Υβριδικοί Πυραυλοκινητήρες…………………………………………………………412

9.4.2 Ηλεκτροθερμικοί Πυραυλοκινητήρες. 413

9.4.3 Ηλεκτροδυναμικοί Πυραυλοκινητήρες. 413

9.4.4 Ηλεκτρομαγνητικοί Πυραυλοκινητήρες. 414

9.4.5 Πυρηνικοί Πυραυλοκινητήρες. 415

9.4.6 Ηλιακοί Πυραυλοκινητήρες. 415

10ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ανεμογεννήτριες. 417

10.1 Εισαγωγή.. 417

10.2 Αιολικό Δυναμικό.. 418

10.2.1 Κίνηση του ανέμου. 418

10.2.2 Χαρακτηριστικά ανέμου. 420

10.2.3 Κατανομή ανέμου Weibull422

10.2.4 Κατανομή του ανέμου καθ' ύψος. 425

10.2.5 Ενέργεια και ισχύς του ανέμου. 425

10.3 Ταξινόμηση Ανεμογεννητριών.. 432

10.3.1 Ανεμογεννήτρια Οριζόντιου Άξονα. 436

10.3.2 Ανεμογεννήτρια Κατακόρυφου Άξονα. 439

10.4 Αεροδυναμική Πτερυγίου.. 440

10.5 Επιδόσεις Ανεμογεννητριών Τύπου Άνωσης. 442

10.6 Επιδόσεις Ανεμογεννητριών Οριζόντιου Άξονα.. 447

10.7 Συστήματα Ανεμογεννητριών.. 449

10.7.1 Αιολικά Πάρκα. 449

10.7.2 Ενεργειακό Έργο - Επένδυση. 451

10.7.3 Θέση Εγκατάστασης Συστήματος Ανεμογεννητριών. 455

10.7.4 Χωροθέτηση Ανεµογεννητριών Εντός του Αιολικού Πάρκου. 460

10.7.5 Ενεργειακή Παραγωγή Αιολικού Πάρκου. 462

10.7.6 Ηλεκτρική Διασύνδεση Αιολικού Πάρκου. 464

10.7.7 Περιβάλλον και Συστήματα Ανεμογεννητριών. 465

11ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αντλίες.. 467

11.1 Εισαγωγή.. 467

11.2 Είδη Αντλιών.. 468

11.2.1 Ταξινόμηση Αντλιών με Βάση την Αρχή Λειτουργίας. 468

11.2.2 Ταξινόμηση Αντλιών με Βάση τα Χαρακτηριστικά της Κατασκευής. 475

11.2.3 Ταξινόμηση Αντλιών με Βάση τον Αριθμό των Βαθμιδών. 480

11.2.4 Ταξινόμηση Αντλιών με Βάση τη Δυνατότητα Αυτόματης Αναρρόφησης. 481

11.2.5 Ταξινόμηση Αντλιών με Βάση τον Τρόπο Εγκατάστασης. 482

11.2.5 Σύνοψη Χαρακτηριστικών Αντλιών. 485

11.3 Χαρακτηριστικά Μεγέθη Αντλιών. 486

11.3.1 Βασικές Έννοιες της Μηχανικής Ρευστών. 486

11.3.2 Λειτουργικά Μεγέθη Αντλιών και Αντλητικού Συστήματος. 493

11.3.3 Χαρακτηριστικές Καμπύλες Αντλιών και Αντλητικού Συστήματος. 496

11.4 Λειτουργία Δυναμικών Αντλιών. 498

11.4.1 Ομοιότητα. 498

11.4.2 Ειδική Ταχύτητα. 500

11.4.3 Σπηλαίωση. 503

11.4.3.1 Ο Μηχανισμός της Σπηλαίωσης……………………………………………………..503

11.4.3.2 Συνθήκες Εμφάνισης Σπηλαίωσης506

11.4.3.3 Τρόποι Αποφυγής της Σπηλαίωσης511

11.4.4 Χαρακτηριστικές Καμπύλες Λειτουργίας. 513

11.4.5 Σημείο λειτουργίας. 516

11.4.6 Τρόποι Ρύθμισης των Αντλιών. 518

11.5 Λειτουργία Παλινδρομικών Αντλιών.. 520

11.6 Λειτουργία Περιστροφικών Αντλιών.. 525

11.7 Απώλειες Ενέργειας σε Κλειστούς Αγωγούς. 528

11.8 Αντλητικό Εγκαταστάσεις Δυναμικών Αντλιών.. 537

11.8.1 Δυναμικές Αντλίες σε Παραλληλία. 537

11.8.2 Δυναμικές Αντλίες σε Σειρά. 542

11.8.4 Επιλογή Τρόπου Σύνδεσης. 543

11.9 Αντλητικό Σύστημα.. 544

11.9.1 Επιλογή Αντλίας. 544

11.9.2 Επιλογή Κινητήρα. 546

11.9.3 Επιλογή Αριθμού Αντλιών. 547

11.9.4 Πρακτικές Οδηγίες Εγκατάστασης Αντλητικoύ Συστήματος. 547

11.9.5 Κυκλοφορητές. 551

11.9.6 Πιεστικά Συγκροτήματα. 557

11.10 Πρακτικές Οδηγίες Λειτουργίας Αντλιών.. 562

11.10.1 Εκκίνηση και Τερματισμός Λειτουργίας. 563

11.10.2 Δοκιμές. 564

11.10.3 Αιτίες Προβλημάτων. 564

11.10.4 Συντήρηση. 566

12o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Υδροστρόβιλοι567

12.1 Εισαγωγή.. 567

12.2 Υδάτινο Δυναμικό.. 567

12.3 Υδροηλεκτρικά Συστήματα. 569

12.4 Ενεργειακός Υπολογισμός Υδροηλεκτρικών Συστημάτων. 575

12.5 Ταξινόμηση Υδροστρόβιλων.. 582

12.5.1 Υδροστρόβιλοι Δράσης (τύπου Pelton)584

12.5.2 Υδροστρόβιλοι Αντίδρασης (τύπου Francis)590

12.5.3 Υδροστρόβιλοι Αντίδρασης (τύπου Kaplan)592

12.6 Χαρακτηριστικά Μεγέθη Λειτουργίας Υδροστρόβιλων.. 595

12.7 Σπηλαίωση στους Υδροστρόβιλους Αντίδρασης. 598

12.8 Σύγκριση Τύπων Υδροστρόβιλων.. 600

12.9 Σχεδιασμός, Επιλογή Τύπου, και Αριθμού Υδροστρόβιλων.. 603

12.10 Υδροηλεκτρικά Αμφίδρομης Λειτουργίας. 604

Α. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 607

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εισαγωγή.. 609

1.1 Μόνιμη ροή.. 609

Άσκηση 1.1.1 **. 609

Άσκηση 1.1.2 ***. 609

Άσκηση 1.1.3 **. 611

1.2 Στρόβιλος. 612

Άσκηση 1.2.1 ***. 612

Άσκηση 1.2.2 ***. 613

1.3 Ατμοστρόβιλος. 614

Άσκηση 1.3.1 **. 614

Άσκηση 1.3.2 **. 615

1.4 Συμπιεστής. 615

Άσκηση 1.4.1 **. 615

Άσκηση 1.4.2 *. 616

Άσκηση 1.4.3 **. 617

Άσκηση 1.4.4 *. 618

1.5 Ακροφύσιο.. 619

Άσκηση 1.5.1 ***. 619

Άσκηση 1.5.2 **. 620

Άσκηση 1.5.3 **. 621

1.6 Διαχύτης. 623

Άσκηση 1.6.1 **. 623

Άσκηση 1.6.2 **. 624

2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ακροφύσια και Διαχύτες. 625

2.1 Ολικά μεγέθη - Ταχύτητα ήχου.. 625

Άσκηση 2.1.1 *. 625

Άσκηση 2.1.2 *. 625

Άσκηση 2.1.3 ***. 626

2.2 Ακροφύσια - Διαχύτες. 628

Άσκηση 2.2.1 **. 628

Άσκηση 2.2.2 ***. 629

Άσκηση 2.2.3 ***. 632

2.3 Σχεδιασμός Διαχύτη.. 634

Άσκηση 2.3.1 *. 634

Άσκηση 2.3.2 **. 635

Άσκηση 2.3.3 **. 637

Άσκηση 2.3.4 *. 638

Άσκηση 2.3.5 *. 640

3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αεριοστρόβιλοι641

Άσκηση 3.1 ***. 641

Άσκηση 3.2 *. 653

4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ:Χαρακτηριστικά Μεγέθη Αεροπορικών ΑεριοστρόβιλωΝ.. 644

Άσκηση 4.1 ***. 644

Άσκηση 4.2 **. 646

Άσκηση 4.3 **. 647

Άσκηση 4.4 **. 648

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συμπιεστές και Στρόβιλοι. 649

Άσκηση 5.1 *. 649

Άσκηση 5.2 **. 650

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:Ανάλυση Πραγματικής Λειτουργίας Αεριοστρόβιλων.. 651

Άσκηση 6.1 **. 651

Άσκηση 6.2 **. 652

Άσκηση 6.3 ***. 654

Άσκηση 6.4 **. 657

Άσκηση 6.5 **. 659

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εφαρμογές Αεριοστρόβιλων.. 663

7.1 Στροβιλοαντιδραστήρας (Turbojet)663

Άσκηση 7.1.1 ***. 663

Άσκηση 7.1.2 ***. 666

Άσκηση 7.1.3 ***. 668

Άσκηση 7.1.4 ***. 671

7.2 Στροβιλοανεμιστήρας (Turbofan)673

Άσκηση 7.2.1 ***. 673

Άσκηση 7.2.2 ***. 678

7.3 Αξονοστροβιλοκινητήρας (Turboshaft)682

Άσκηση 7.3.1. 682

Άσκηση 7.3.2. 685

Άσκηση 7.3.3. 687

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:Παραγωγή Ισχύος με Ατμό - Ατμοστρόβιλοι. 689

Άσκηση 8.1 ***. 689

Άσκηση 8.2 **. 691

Άσκηση 8.3 **. 693

Άσκηση 8.4 **. 696

Άσκηση 8.5 ***. 698

9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πύραυλοι. 701

Άσκηση 9.1 *. 701

Άσκηση 9.3 **. 702

Άσκηση 9.4 *. 703

Άσκηση 9.5 *. 703

Άσκηση 9.6 *. 703

Άσκηση 9.7 *. 704

Άσκηση 9.8 *. 704

Άσκηση 9.9 *. 705

10ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ανεμογεννήτριες. 705

10.1 Παραγωγή Ισχύος. 705

Άσκηση 10.1.1 **. 705

Άσκηση 10.1.2 *. 706

Άσκηση 10.1.3 *. 707

Άσκηση 10.1.4 **. 708

Άσκηση 10.1.5 **. 709

Άσκηση 10.1.6 *. 710

Άσκηση 10.1.7 **. 710

10.2 Οικονομική Αξιολόγηση.. 711

Άσκηση 10.2.1 *. 711

Άσκηση 10.2.2 *. 712

Άσκηση 10.2.3 *. 712

11ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αντλίες.. 714

11.1 Διατήρησης Ενέργειας. 714

Άσκηση 11.1.1 *. 714

Άσκηση 11.1.2 *. 714

Άσκηση 11.1.3 **. 715

Άσκηση 11.1.4 **. 716

Άσκηση 11.1.5 *. 717

Άσκηση 11.1.6 *. 717

11.2 Απώλειες Σωληνογραμμών.. 718

Άσκηση 11.2.1 *. 718

Άσκηση 11.2.2 *. 719

Άσκηση 11.2.3 *. 720

11.3 Σπηλαίωση.. 721

Άσκηση 11.3.1 ***. 721

Άσκηση 11.3.2 ***. 722

11.4 Πιεστικά Συγκροτήματα.. 722

Άσκηση 11.4.1 ***. 722

Άσκηση 11.4.2 **. 723

11.5 Ύψος - Ισχύς - Απόδοση.. 724

Άσκηση 11.5.1 **. 724

Άσκηση 11.5.2 *. 725

12ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Υδροστρόβιλοι725

12.1 Διατήρησης Ενέργειας. 725

Άσκηση 12.1.1 **. 725

Άσκηση 12.1.2 *. 727

Άσκηση 12.1.3 *. 727

Άσκηση 12.1.4 *. 728

Άσκηση 12.1.5 *. 729

Άσκηση 12.1.6 **. 730

Άσκηση 12.1.7 *. 731

12.2 Χαρακτηριστικά Μεγέθη. 732

Άσκηση 12.2.1 ***. 732

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.. 733

Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακες Νερού/Ατμού.. 733

Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Συνοπτικοί Πίνακες Μεταβολών.. 741

Β.1 Ισόθερμη Μεταβολή-Διεργασία. 741

Β.2 Ισοβαρής Μεταβολή-Διεργασία. 741

Β.3 Ισόχωρη Μεταβολή-Διεργασία. 742

Β.4 Ισεντροπική (=Αδιαβατική + Αντιστρεπτή) Μεταβολή-Διεργασία. 742

Β.5 Πολυτροπική Μεταβολή-Διεργασία. 743

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ιδιότητες αέρα (ιδανικό αέριο)744

Δ. Μονάδες Μεγεθών - Μετατροπές Μονάδων - Κλίμακες. 746

Δ.1 Μονάδες Μέτρησης Μεγεθών - Μετατροπές. 746

Δ.2 Πολλαπλάσια και Υποπολλαπλάσια Προθέματα Μονάδων. 750

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. 752

Α. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ.. 752

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ.. 754

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.. 755