ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  6

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   7

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επιδόσεις Αεροπορικών Αεριοστρόβιλων (Aero Gas Turbine Perfomance)9

Άσκηση 1.1  9

Άσκηση 1.2  10

Άσκηση 1.3  11

Άσκηση 1.4  13

 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Εφαρμογή Μεθοδολογίας Επίλυσης Ασκήσεων Αεριοστρόβιλων στο Σημείο Σχεδιασμού (Design Point Performance)14

Άσκηση 2.1  14

Άσκηση 2.2  15

Άσκηση 2.3  16

Άσκηση 2.4  20

Άσκηση 2.5  21

 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Ειδικά Θέματα Λειτουργίας Εκτός του Σημείου Σχεδιασμού και Μεταβατικής Λειτουργίας (Off Design Performance) 25

1. Προσθήκη Επιπλέον Βαθμίδας στον Συμπιεστή  25

2. Λειτουργία μεταξύ φραγμένων ακροφυσίων  26

3. Διαστάσεις αεριοστρόβιλων για ηλεκτροπαραγωγή σε 50Hz ή 60Hz  27

4. Αλλαγή στροφών (μετατόπιση του σημείου σχεδιασμού)28

5. Χρήση απομάστευσης  29

6. Αλλαγή στην ΤΕΤ  30

7. Προσθήκες συνιστωσών  32

8. Υποβάθμιση συνιστώσας  33

9. Μεταβολή εμβαδού ακροφυσίου  35

10. Επιτάχυνση  36

11. Παραμονή στο ίδιο αδιάστατο σημείο λειτουργίας.39

 

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στροβιλοαντιδραστήρας (Turbojet)40

4.1 Άσκηση  40

4.2 Άσκηση  43

4.3 Άσκηση  46

4.4 Άσκηση  49

4.5 Άσκηση  51

4.6 Άσκηση  54

4.7 Άσκηση  56

4.8 Άσκηση  59

4.9 Άσκηση  60

4.10 Άσκηση  63

4.11 Άσκηση  66

 

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στροβιλοανεμιστήρας (Turbofan)69

5.1 Άσκηση  69

5.2 Άσκηση  73

5.3 Άσκηση  77

 

6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αξονοστροβιλοκινητήρας (Turboshaft)79

4.1 Άσκηση  79

4.2 Άσκηση  81

4.3 Άσκηση  82

4.4 Άσκηση  84

4.5 Άσκηση  85

 

7η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επιλεγμένες Ερωτήσεις Θεωρίας  88

 

8η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χημεία αντίδρασης (Combustion - Reaction Chemistry)95

8.1 Άσκηση  95

8.2 Άσκηση  96

8.3 Άσκηση  96

8.4 Άσκηση  98

 

9η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Θερμοχημεία (Combustion - Thermochemistry)100

9.1 Άσκηση  100

9.2 Άσκηση  102

9.3 Άσκηση  103

9.4 Άσκηση  105

9.5 Άσκηση  107

9.6 Άσκηση  109

 

10η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χημική ισορροπία (Chemistry Equilibrium)114

10.1 Άσκηση  114

10.2 Άσκηση  118

10.3 Άσκηση  121

10.4 Άσκηση  124

 

11η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Θάλαμος Καύσης (CombustionChamber)126

11.1 Άσκηση  126

 

12η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Λειτουργία Μετακαυστήρα (Afterburner)128

12.1 Άσκηση  128

12.2 Άσκηση  131

12.3 Άσκηση  133

12.4 Άσκηση  135

 

13η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Συμβατικά Ατμοηλεκτρικά Εργοστάσια (Conventional Power Plants)137 

13.1 Άσκηση  137

13.2 Άσκηση  139

13.3 Άσκηση  141

13.4 Άσκηση  142

13.5 Άσκηση  143

13.6 Άσκηση  144

13.7 Άσκηση  147

13.8 Άσκηση  149

13.9 Άσκηση  151

 

14η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εργοστάσια Συνδυασμένου Κύκλου (Combined Cycle Power Plants)154

14.1 Άσκηση  154

14.2 Άσκηση  156

14.3 Άσκηση  160

14.4 Άσκηση  163

14.5 Άσκηση  168

 

15η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Αξιοπιστία - Διαθεσιμότητα (Reliability - Availability)174 

15.1 Άσκηση  174

15.2 Άσκηση  176

15.3 Άσκηση  179

15.4 Άσκηση  182

15.5 Άσκηση  185

15.6 Άσκηση  187

15.7 Άσκηση  189

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   191