ΠΡΟΛΟΓΟΣ - Πυρινική ενέργεια και τεχνολογικές εφαρμογές (Θεωρία και λυμένες ασκήσεις)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Επιδίωξη του συγγραφέα είναι να συγκεντρώσει -σ’ ένα σύγγραµµα- όλες τις δυνατές τεχνολογικές εφαρµογές της πυρηνικής ενέργειας. Η ανάλυση και η θεµατική επέκταση είναι τόση όση -κατά την κρίση του συγγραφέα- χρειάζεται, ώστε ο αναγνώστης να έχει την ευρύτερη δυνατή εικόνα της πυρηνικής τεχνολογίας σε ικανοποιητικό επιστηµονικό βάθος. Για περισσότερες λεπτοµέρειες ο αναγνώστης ενθαρρύνεται να προστρέξει στην επισυναπτόµενη βιβλιογραφία.


Το βιβλίο είναι µε τέτοιο τρόπο δοµηµένο, ώστε να οδηγήσει σε πλήρη κατανόηση των εφαρµογών της πυρηνικής ενέργειας, έχοντας τον χαρακτήρα διδακτικού βιβλίου, (textbook). Το βιβλίο περιλαµβάνει ολοκληρωµένη θεωρία και σειρές από αναλυτικά λυµένες ασκήσεις, που βοηθούν στην κατανόηση και εµπέδωση της αντίστοιχης θεωρίας.

Απευθύνεται σε φοιτητές τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών και Πολυτεχνικών Σχολών, όπως:
Φυσικής,
Χηµείας,
Εφαρµοσµένων µαθηµατικών και φυσικών επιστηµών,
Συστηµάτων Ενέργειας,
Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Χηµικών Μηχανικών.

καθώς και Στρατιωτικών Σχολών, όπως:
Σχολή Ευελπίδων,
Σχολή Ικάρων
Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων


Το πρώτο µέρος του βιβλίου περιλαµβάνει τη θεωρία αποτελούµενη από τα εξής κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εκτενώς βασικές έννοιες και φαινόµενα της Πυρηνικής Φυσικής.

Στο δεύτερο κεφάλαιο µελετώνται η αρχές λειτουργίας, τα χαρακτηριστικά µεγέθη και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν την κατασκευή των πυρηνικών αντιδραστήρων σχάσης και σύντηξης.  Περιλαµβάνεται επίσης αναλυτική παρουσίαση των βασικών τύπων πυρηνικών αντιδραστήρων.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά (απόδοση, θέση κατασκευής, οικονοµικά µεγέθη) που διέπουν την κατασκευή των Πυρηνικών Σταθµών Ηλεκτρικής Ισχύος.

Τα πυρηνικά καύσιµα είναι το αντικείµενο του τετάρτου κεφαλαίου. Παρουσιάζονται τα είδη τους και τα χαρακτηριστικά τους, ενώ δίνεται έµφαση στην εξήγηση των εννοιών: εµπλουτισµός και κύκλος καυσίµου. Επιπλέον, γίνεται µια προσπάθεια αιτιολόγησης της πιθανής ένταξής τους στο ενεργειακό χάρτη της χώρας,
(προοπτικές και κίνδυνοι).

Στο πέµπτο κεφάλαιο κατηγοριοποιούνται τα πυρηνικά απόβλητα και τα ραδιενεργά κατάλοιπα, ενώ επιπλέον παρουσιάζονται οι τρόποι µε τους οποίους επεξεργάζονται και τελικά αποθηκεύονται.

Στο έκτο κεφαλαίο αναλύονται τα φαινόµενα της αλληλεπίδρασης των πυρηνικών ακτινοβολιών µε την ύλη. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας των βασικών τύπων ανιχνευτών ακτινοβολιών.

Η µέθοδος της ραδιοχρονολόγησης είναι το θέµα του εβδόµου κεφαλαίου. Σ’ αυτό δίνονται οι εφαρµοστικές σχέσεις, ενώ γίνεται σύγκριση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων της µεθόδου σε σχέση µε άλλες διαθέσιµες µεθόδους χρονολόγησης.

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει τις όχι και τόσο γνωστές εφαρµογές της Πυρηνικής Φυσικής στην
Γεωλογία και συγκεκριµένα στους κλάδους της Ορυκτολογίας, Υδρολογίας, Παλαιοντολογίας και Σεισµολογίας.viii Πυρηνική Ενέργεια και Τεχνολογικές Εφαρµογές Απ. Πολυζάκης

Οι βιοµηχανικές εφαρµογές (µη καταστροφικοί έλεγχοι, µετρήσεις, αποστειρώσεις κ.α.) παρουσιάζονται στο ένατο κεφάλαιο.

Η ταχέως αναπτυσσόµενη τις τελευταίες δεκαετίες ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής είναι το αντικείµενο του δέκατου κεφαλαίου.

Στο κεφάλαιο έντεκα αναφέρονται οι διάφορες πηγές ακτινοβολίας, δίνονται τα επιτρεπόµενα όρια ακτινοβόλησης καθώς και οι συνέπειες της ακτινοβολίας στον άνθρωπο.

Στο κεφάλαιο δώδεκα δίνονται τεχνολογικές λεπτοµέρειες και µελλοντικές εξελίξεις της τεχνολογίας των πυρηνικών σκαφών (αεροπλανοφόρα, καταδροµικά, εµπορικά, παγοθραυστικά) και των υποβρυχίων.

Το κεφάλαιο κλίνει µε παρουσίαση ατυχηµάτων που συνέβησαν στο παρελθόν σε πυρηνικά υποβρύχια.

Το κεφάλαιο δέκα τρία είναι αφιερωµένο στις εφαρµογές του απεµπλουτισµένου ουρανίου. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στις πιθανές αρνητικές συνέπειες έχει η χρήση του στον άνθρωπο. Αντικείµενο του κεφαλαίου δέκα τέσσερα είναι η τεχνολογία των πυραύλων. Ο λόγος που συµπεριλήφθηκαν οι πύραυλοι στο συγκεκριµένο βιβλίο είναι διττός: οι πύραυλοι είναι ο βασικός φορέας πυρηνικών όπλων και από την άλλη υπάρχουν πύραυλοι που χρησιµοποιούν την πυρηνική ενέργεια για την προώθησή τους.

Στο κεφάλαιο δέκα πέντε γίνεται παρουσίαση της τεχνολογίας των πυρηνικών όπλων. ∆ίνεται έµφαση στις καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και στον άνθρωπο τόσο οι δοκιµές όσο και η απευκταία χρήση τους. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση του ολέθρου που αυτά προκάλεσαν στην Ιαπωνία στο τέλος του Β’ ΠΠ.

Τέλος στο κεφάλαιο δέκα έξι παρουσιάζονται οι στρατηγικές και πολιτικές που αναπτύχθηκαν από τα πυρηνικά κράτη -κυρίως τις ΗΠΑ και την Ρωσία (πρώην ΕΣΣ∆)- από τότε που κατασκευάστηκε η πρώτη ατοµική βόµβα µέχρι σήµερα.

Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει δεκάδες λυµένες ασκήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τη θεωρία που αναπτύχθηκε στο πρώτο (θεωρητικό) µέρος του βιβλίου. Οι λυµένες ασκήσεις είναι ταξινοµηµένες σε επιµέρους κατηγορίες για να είναι εύκολος ο εντοπισµός τους και η συγκριτική ανάγνωσή τους. Επίσης, διαθέτουν σήµανση ένδειξης βαθµού δυσκολίας.