ΠΡΟΛΟΓΟΣ - Ενέργεια, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (Θεωρία και λυμένες ασκήσεις)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Το παρόν σύγγραµµα αποτελεί µία συνδυαστική προσπάθεια ταυτόχρονης ανάπτυξης των επιστηµονικών θεωριών και αναλύσεων που συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν, µε τελικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης εµφανίζεται άµεσα ή έµµεσα σ’ όλο το περιεχόµενο του συγγράµµατος. Πρόκειται για µια συναρπαστική άσκηση ισορροπίας µεταξύ της θεωρητικής ανάπτυξης των εννοιών και της µαθηµατικής τους απόδειξης.

Βασικά πλεονεκτήµατα του συγγράµµατος είναι:

Ολιστική προσέγγιση. Το σύγγραµµα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τις εµπλεκόµενες επιστήµες όπως: Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Φυσική, Χηµεία, Μηχανική Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Πετρελαίου και Οικονοµική Περιβάλλοντος.

∆ιαλειτουργικότητα. Οποιοδήποτε θέµα που επηρεάζει ή επηρεάζεται από κάποια άλλη ανάλυση, ο αναγνώστης θα µπορέσει ν’ ανατρέξει και να την εντοπίσει εντός των σελίδων του συγκεκριµένου συγγράµµατος.

Πληρότητα. Παρά το εντυπωσιακά ευρύ αντικείµενο του συγγράµµατος, οι έννοιες και τα φαινόµενα, αναλύονται στο απαιτούµενο βάθος και έκταση. Στις σελίδες του, ο αναγνώστης θα βρει τόσο αναπτύξεις θεωρητικών εννοιών όσο και πρακτικά θέµατα και αποδείξεις προτάσεων και θεωριών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και του διδακτικού του χαρακτήρα (textbook), το σύγγραµµα καλύπτει ιδανικά τις διδακτικές ανάγκες πανεπιστηµιακών µαθηµάτων όπως: Ενεργειακά συστήµατα, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήµατα, Ενεργειακά Συστήµατα Υψηλής Απόδοσης, Φυσικοί και Ορυκτοί Πόροι, Τεχνολογίες Πετρελαίου και Φυσικού αερίου, Ανανεώσιµες – Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας, Περιβαλλοντική Μηχανική, Εθνική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Οικονοµικά Περιβάλλοντος κ.α.

Απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστηµίων Τµηµάτων που εντάσσονται σε Σχολές:
Πολυτεχνείου (Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χηµικών
Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης κ.α.).
Θετικών Επιστηµών (Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Φυσικής, Χηµείας κ.α.).
Σχολών ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Οικονοµικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.α.).


Το σύγγραµµα αποτελείται από τέσσερα µέρη. ∆εν θα ήταν υπερβολή να θεωρηθεί ότι ουσιαστικά κάθε ένα από αυτά τα µέρη αποτελεί ένα αυτόνοµο σύγγραµµα, που όµως αλληλεπιδρά µε τα υπόλοιπα. Συνεπώς, ο αναγνώστης έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται σ’ ένα αντί για τέσσερα συγγράµµατα.

Τα συνοπτικά περιεχόµενα του βιβλίου είναι:

Α. Μέρος: Ενέργεια και Ανάπτυξη
1. Στοιχεία Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής
2. Στοιχεία Περιβαλλοντικής Επιστήµης
3. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ενεργειακές Πολιτικές
4. Αειφόρος Περιφερειακή Ανάπτυξη
5. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας
6. Σταθµοί Συνδυασµένου Κύκλου
7. Συµπαραγωγή – Τριπαραγωγή
8. Υβριδικά Ενεργειακά Συστήµατα
9. Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
10. Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Β. Μέρος: Φυσικοί Πόροι και Τεχνολογίες Καυσίµων
1. Φυσικοί Πόροι
2. Εξαντλήσιµοι Ορυκτοί Πόροι
3. Ορυκτά Καύσιµα
4. Τεχνολογία και ∆ιαχείριση Πετρελαίου
5. Τεχνολογία και ∆ιαχείριση Φυσικού Αερίου
6. Τεχνολογία και ∆ιαχείριση Γαιάνθρακα
7. Πυρηνικά Καύσιµα
8. Υδάτινοι Πόροι
9. Γεωργικοί και ∆ασικοί Πόροι
10. Οικονοµική ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων

Γ. Μέρος: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
1. Εισαγωγήvi ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Απ. Λ. Πολυζάκης
2. Ηλιακή Ενέργεια
3. Αιολική Ενέργεια
4. Υδάτινη Ενέργεια
5. Γεωθερµική Ενέργεια
6. Κυψέλες Καυσίµου
7. Βιοενέργεια
8. Περιβάλλον και ΑΠΕ
9. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων για Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα

∆. Μέρος: Περιβάλλον και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης
1. Περιβάλλον και Αειφορία
2. Ρύπανση Ατµόσφαιρας και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης
3. Ρύπανση Υδάτων και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης
4. Ρύπανση Εδαφών και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης
5. Αποτύπωµα Άνθρακα
6. Κυκλική Οικονοµία – Ανακύκλωση
7. Κλιµατική Αλλαγή – Ερηµοποίηση
8. Πυρηνική Ενέργεια και Περιβάλλον
9. Οικονοµική ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος
10. Περιβαλλοντικές Πολιτικές

Επίσης, στο σύγγραµµα ο αναγνώστης θα βρει δεκάδες λυµένες θεωρητικές και αριθµητικές ασκήσεις, χρήσιµες
για την εµπέδωση της αντίστοιχης θεωρίας.
Απ. Λ. Πολυζάκης