ΠΡΟΛΟΓΟΣ - Αεροδιαστημικά προωθητικά συστήματα (Θεωρία και λυμένες ασκήσεις)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η λειτουργία των αεροδιαστηµικών προωθητικών συστηµάτων. Σαν αεροδιαστηµικά προωθητικά συστήµατα θεωρούνται οι αυλοωθητές, οι οποίοι είναι ειδική µορφή των αεριοστρόβιλων και οι πύραυλοι.

Το βιβλίο είναι µε τέτοιο τρόπο δοµηµένο, ώστε να οδηγήσει σε πλήρη κατανόηση της λειτουργίας των αεροδιαστηµικών προωθητικών συστηµάτων, έχοντας τον χαρακτήρα διδακτικού βιβλίου, (textbook). Το βιβλίο περιλαµβάνει ολοκληρωµένη θεωρία και σειρές από αναλυτικά λυµένες ασκήσεις, που βοηθούν στην κατανόηση και εµπέδωση της αντίστοιχης θεωρίας.

Απευθύνεται σε φοιτητές Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών θετικών Επιστηµών και Στρατιωτικών Σχολών: Μηχανικών Αεροδιαστηµικής Τεχνολογίας, Αεροναυπηγών, Μηχανικών Αεροσκαφών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χηµικών Μηχανικών, Φυσικής, Χηµείας.

Το πρώτο µέρος του βιβλίου περιλαµβάνει τη θεωρία και ειδικότερα:

Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει µια ιστορική εξέλιξη των αεροδιαστηµικών προωθητικών συστηµάτων. Στη συνέχεια, µέσα από παρουσίαση των µελλοντικών σχεδίων εταιρειών και οργανισµών επιχειρείται µία πρόβλεψη της µελλοντικής πορείας που θα ακολουθήσει η αεροδιαστηµική τεχνολογία.

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιέχει επιλεγµένη θεωρία από τη Θερµοδυναµική και τη Μηχανική των Ρευστών για την κατανόηση των απαραίτητων εννοιών που σχετίζονται µε τα αεροδιαστηµικά προωθητικά συστήµατα.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα φαινόµενα που συνδέονται µε την συµπιεστή ροή. Με αφορµή την παρουσίαση της θεωρίας των ακροφυσίων, δίνεται έµφαση στη µελέτη των κρουστικών κυµάτων κάθετων και πλαγίων, καθώς και των κυµάτων αποτόνωσης χρήσιµη για την κατανόηση της λειτουργίας των αυλοωθητών και των πυραύλων.


Οι διαχύτες είναι το αντικείµενο του τετάρτου κεφαλαίου. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά µεγέθη τους και τα είδη τους, ενώ δίνεται έµφαση στο σωστό σχεδιασµό των διαχυτών για την αποφυγή αποκόλλησης του οριακού στρώµατο.

Στο πέµπτο κεφάλαιο αρχικά γίνεται µία γνωριµία της µορφολογίας του αεριοστρόβιλου και της αρχής λειτουργίας του. Ταυτόχρονα, περιγράφονται τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της δοµής του. Ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει όλους τους τύπους των κινητήρων και τα στοιχεία που τους διαφοροποιούν. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική µελέτη του θεωρητικού θερµοδυναµικού κύκλου του turbojet. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η λειτουργία των αυλοωθητών (ramjet, pulsejet και scramjet), καθώς και των διαφόρων συνδυαστικών συστηµάτων προώθησης.

Τέλος, το έκτο κεφαλαίο αποτελεί µία εισαγωγή στην πυραυλική επιστήµη. Το περιεχόµενό του όπως άλλωστε και του πέµπτου κεφαλαίου σπανίζει στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αποτελεί τη γνωστική βάση για όσους θέλουν να ασχοληθούν σε βάθος µε το αντικείµενο των πυραύλων. Ειδικότερα, παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία στην οποία βασίζεται η λειτουργία τους, τα καύσιµά τους καθώς και οι διάφοροι τύποι αυτών.


Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει δεκάδες λυµένες ασκήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τη θεωρία που αναπτύχθηκε στο πρώτο (θεωρητικό) µέρος του βιβλίου. Οι λυµένες ασκήσεις είναι ταξινοµηµένες σε επιµέρους κατηγορίες για να είναι εύκολος ο εντοπισµός τους και η συγκριτική ανάγνωσή τους. Επίσης, διαθέτουν σήµανση ένδειξης βαθµού δυσκολίας.